Gjirokastër – Grantmarrësi individ, gazetari Ëngjëll Serjani ka përmbyllur projektin “Lëviz Këshilltar. Cilët janë? Sa flasin? Cfarë thonë? Në një aktivitet të organizuar në qytetin e Gjirokastrës me prani të gazetarëve lokalë dhe organizatave të shoqërisë civile, Z. Serjani përmbylli projektin duke e finalizuar atë me publikimin e raportit me përfundime mbi gjetjet për tre këshillat bashkiak për njësitë administrative Gjirokastër, Dropull dhe Kërlcyrë.

“Monitorimin nëntë mujor i Këshillave Bashkiak në tre bashkitë pjesë të projektit evidentoi mjaftushëm problem. Probleme që nisin prej nga procedura ligjorë për njoftimin dhe organizimin e mbledhjeve, pjesëmarrja minimale e anëtarëve të këshillave bashkiak dhe deri tek mungesa e qytetarëve në këto mbledhje, gje që është e parashikuar edhe me ligj”, u shpreh Z. Serjani për mediat.

Gjithashtu grantmarrësi i LevizAlbania në Thirrjen e Dytë për aplikime në raportin me gjetjet e projektit thekson se dy probleme të tjera të hasura që kërkojnë një ndryshim sa më të shpejtë. “Përpjekjet për më shumë barazi gjinore në përbërjen e këshillave bashkiak është për tu vlerësuar, por ajo që vihet re është mungesa e ndërveprimit të anëtareve të këshillit bashkiak femra në diskutime dhe debatet për cështje të ndryshme. Gjithashtu një hallkë e rëndësishme që nuk është fort funksionale janë komisonet teknike të këshillave bashkiak, ata pothuajse nuk janë aktiv për rolin e tyre në diskutimet paraprake të cështjeve që këshilli më pas duhet dhe miraton”, deklaroi Z. Serjani.

"Leviz Këshilltar! Cilët janë? Sa flasin? Çfarë thonë?" ishte projekt i mbështetur nga LevizAlbania në Thirrjen Nr.2 për aplikime. 

#LevizAlbania #LevizPerDemokracineVendore #LevizKeshilltar

 

 

 

 

 

 

Vlorë – Insituti Shqiptar i Shkencave në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoro Klientët në Kontrata Publike” ka prezantuar për gazetarët lokalë në qytetin e Vlorës platformën “opencorporates.al”. Projekti po zbatohet në kuadër të mbështetjes që LevizAlbania i ka dhënë Institutit Shqiptar të Shkencave në thirrjen e dytë për aplikime.

Në takimin që merrnin pjesë rreth dyzet (40) gazetarë lokal nga Vlora, Fieri dhe Berati, zbatuesit e projektit preznatuan platformën dhe mundësitë që ajo ofron për gazetarët lokal për të monitoruar kontratat publike që institucionet vendore nënshkruajnë gjatë ushtrimit të fuksionit të tyre për të garantuar shërbimet ndaj qytetarëve.

I pranishëm në tryezën e organizuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave ishte gazetari Bledi Gilaj, i cili është njëkohësisht grantmarrës individ në Thirrjen e Dytë për Aplikime. Gazetari Gilaj shpjegoi se si platforma “opencorporates.al” i ka shbëryer për të garantuar informacion të detajuar mbi kontratat publike të rajonit të Lezhës, zonë në të cilën ai ka zbatuar projektin “Lezha e Qytetarëve”.

#LevizPërDemokracinëVendore #Përfshihu #SillNdryshimin

 

Tiranë – Alikanti individual Rio Kërpaci, vijon zbatimin e projektit “Portofoli Qytetar“. Projekti i financuar nga LevizAlbania në thirrjen e dytë për aplikime ka në qendër të tij informimine qytetarëve mbi rolin e administratorëve zonat e tyre të banimit. Në kuadër të këtij projekti, Rio sëbashku me grupin e punës së projektit, organizuan në Tiranë, ëorkoshopin me temë: Roli i Administratorit, kuadri ligjor për një mirëadministrim sa më të mirë të ambjenteve të përbashkëta.

#LevizAlbania #Perfshihu #SillNdryshimin

#PerNjeDemokraciTeForteVendore

#PerNjeQeverisjeVendoreCilesore

Demokraci vendore e asfiksuar në Këlcyrë Problemet kryesore mbulimi gjeografik, gjinor dhe apatia e mbledhjeve Zbatimi i reformës vendore me ndryshimet e thella dy kolonat e saj kryesore, administrative dhe territoriale, ka krijuar mundësi të mëdha për për një demokraci vendore të fortë dhe të konsoliduar mirë në bashkitë e reja të krijuara rishtazi. Kolona e parë e kësaj reforme, forcimi administrativ i njësive të reja vendore, nis së pari nga konsolidimi i këshillave bashkiake, ose ndryshe miniparlamentet lokale, për të qënë ato më aktive dhe me përfaqësuese e interesave të banorëve. Një monitorim i funksionimit të këtyre këshillave të reja, të cilat kanë nisur të funksionojnë pas zbatimit të reformës, realizuar në kuadrin e projektit “Leviz Albania” me moton “Këshilltarët bashkiakë: Cilët janë? Sa flasin? Çfarë thonë?” ka nisur të ndihmoje për njohjen e situatës së aktivizimit të këshilltarëve ne tri bashki te jugur, Gjirokaster. Dropull dhe Kelcyre. Projekti i pagëzuar në terren “Leviz Keshilltar” ka vënë në fokus njohjen e nivelin e trajtimit të problemeve të komunitetit, përfaqësimin e zonave periferike, transparencën e vendimarrjes, diferencat gjinore dhe rolin e këshillave në mbarvajtjen e demokracisë vendore. Duke shfrytëzuar mundësitë që jep ligji 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, pak kohë më parë mundëm të vendosim kontakte për të marrë informacion dhe për të komunikuar drejtpërdrejtë me administratën e bashkisë Këlcyrë, sekretarin e këshillit bashkiak dhe të vetë antarët e këshillit bashkiak të Këlcyrës. Situata është tepër problematike. Nëpërmjet informacineve që na u vunë në dizpozicion, evidentuam tre problem kryesore në funksionimin e këshillit bashkiak; së pari dy njësi administrative janë te papërfaqesuara në këshillin bashkiak me 15 antarë, së dyti në këshillin prej 15 antarësh vetëm dy janë femra dhe e treta, nga studimi i procesverbaleve të mbledhjeve të këtij këshilli me 15 antarë marrin flakën dhe flasin mesatarisht vetëm dy këshilltarë, diskutimet e tjera u përkasin relatoreve, kryetarit të bashkisë dhe kryetarit të këshillit. Në bashkinë e Këlcyrës janë të regjistruar 9,784 votues, të cilët kishin të drejtën e votës gjatë zgjedhjeve të fundit lokale, të 21 qershorit 2015. Sipas statistikave të KQZ, vetëm 4,885 votues, (shprehur në përqindje, 49.93% e zgjedhësve të regjistruar) shkuan dhe votuan gjithsej në këto zgjedhje ne Këlcyrë. Pra, përfaqësimi i komuniteteve në këtë bashki të re, me këtë pjesmarrje të ulët, qysh në votim ka marrë goditjen e parë. Përfaqësimi zbehet më tej nga cilësia e aktivizimit të të zgjedhurve tek të cilët është deleguar e drejta e përfaqësimit dhe vetqeverisjes e banorëve, të cilët sipas Censusit të vitit 2011, krejt bashkia e re Këlcyrë ka një popullsi prej 6.113 banorësh, por që sipas Regjistrit Civil, numërohen 12.468 banorë. Edhe pse bashkia e re e Këlcyrës shtrihet në një sipërfaqe prej 304.65 km2, me një densitet prej 40.92 banorë/km2, me 4 njësi administrative, (Këlcyrë, Ballaban, Sukë dhe Dishnicë), duke patur nën administrimin një qytet dhe 48 fshatra, përfaqësimi gjeografik i zgjedhësve lë shumë për të dëshiruar. Dy njësi administrative të bashkisë Këlcyrë nuk kanëfare këshilltarë në këshillin bashkiak duke lënë të papërfaqësuar 18 fshatrat e njësive administrative Sukë dhe Ballaban. Konkretisht mbeten të papërfaqësuar banorët e fshatrave: Ballaban, Vinokash, Vinokash Fushë, Komarak, Mazhar, Kondas, Psar, Ball, Kajcë, Pavar, Toshkëz, Bubës 1, Bubës 2, Beqaraj, në njësinë administrative Ballaban dhe Sukë, Goricë Fshat i Ri, Rodenjë, Podgoran, Podgoran Fushë, Ujmirë, Zhepovë, Shelq, Topojan, Luar, Delilaj, Çorogunj, Taroninë. Këshilli bashkiak i Këlcyrës me gjithësejt 15 këshilltarë të votuar nga zgjedhësit e katër njësive administrative. mbetet mjaft i mangët edhe në aspektin e përfaqësimit gjinor, sepse janë vetëm dy femra antare të këtij këshilli, ndërkohë që femrat në komunitetin e banorëve të bashkisë së re kapin pak më shumë se 60 % të numrit të popullsisë. A mund të bëhet fjalë për përfaqësim gjinor në këtë raport minimal të prezences së tyre në vendimarrje? Një tregues tjetër i përfaqësimit dhe nivelit dhe cilësisë së demokracisë vendore është edhe pjesëmarrja dhe cilësia e aktivizimit me diskutime, debate, propozime dhe rekomandime i të zgjedhurve në mbledhje të këshillit i antarëve të zgjedhur nga populli me votim. Në këshillin bashkiak forcë e parë politike është LSI me 4 këshilltarë, e ndjekur nga PS me dy këshilltarë, ndërkohë që si kualicion e djathta ka të zgjedhur 4 këshilltarë. Nga një vështrim i shpejtë i procesverbaleve të mbajtura gjatë mbledhjeve të zhvilluara në tre muaj, nëntor, dhjetor 2016 dhe janar 2017, rezultoi se gjatë këtyre mbledhjeve janë shënuar mesatarisht 5 diskutime të të gjitha llojeve: relatime, sqarime proceduriale, replika, kundërreplika dhe diskutime të lira. Tre nga folësit janë gjithmonë, kryetari i këshillit, kryetari i bashkisë dhe relatori i çështjeve të shtruara të rendit të ditës. Ndërkohë që nga një analizë më e plotë rezulton që mesatarisht në çdo mbledhje të diskutojnë vetëm dy këshilltarë?! Kësisoj, përfundimisht mund të themi se përfaqësimi i banorëve të Këlcyrës, si në aspektin gjeografik, gjinor dhe cilësor është jashtëzakonisht i mangët dhe kjo situatë nëse do të vazhdojë të monitorohet më tej do të nxjerrë të shkaqet e vërteta që e bëjnë demokracinë vendore kaq të vakët dhe aspak rezultative.

Engjëll SERJANI

 

Këshilli Rinor Kukës, në kuadër të zbatimit të projektit të financuar nga LevizAlbania në Thirrjen e 2-të për aplikime po vijon turin e takimeve me të rinjtë në komunitet. Takimi i radhës u ndal në gjimnazin ‘‘Ahmet Voka në Gostil, ku me të rinjtë u diskutua rreth problematikave dhe rëndësisë që gjeneratë duhet te jetë aktive në komunitetit.

 

Këshilli Rinor në Kukës është mbështetur nga LevizAlbania në kuadër të projektit ‘‘Angazhimi Rinor në Komunitet‘‘.

 

#LevizAlbania #Perfshihu

#PerNjeDemokraciTeForteVendore
#PerNjeQeverisjeVendoreCilesore

Faqja 1 nga 2