Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi

Projekti: Zhvillimi i Qasjeve Inovative për përfshirjen e Komuniteteve në Qeverisjen Vendore

Bio e projektit:

IDRA synoi që përmes kombinimit të metodave cilësore hulumtimit, të paraqesite një panoramë më të qartë projekteve, studimeve, raporteve dhe mekanizmave përdorur deri më tani nga shoqëria civile, r përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrjen  lokale. Për IDREN ishte shumë e rëndësishme ndërtohej set parimesh për njehsimin e standardeve që duhen patur parasysh hartimin e projekteve dhe mekanizmave për pjemarrjen qytetare në vendimmarrje në rang lokal.

Në kuadër të projektit u parashikuar ndërtimi i n udhërrëfyesi bazuar mbi praktikat e suksesshme gjatë 10 viteve fundit pi, do ndihmo organizatat jo- fitim prurëse në vend mos replikojnë mekanizma që kanë rezultuar jo efikas ndër vite.

Duke kombinuar metodat e intervistave thellësi me akto ja rfshirë aktivitete të kesaj natyre (struktura publike, OJF, organizata ndërkombëtare, etj) me grupe fokusuara qytetarësh dhe aktorësh lokale, me rishikim literature për eksperienca ndërkombëtare, IDRA synoi të identifikonte praktikat më të mira, rezultative   dhe teknikat më inovative që mund aplikohen në Shqipëri në nivel lokal.

Projekti i propozuar u zbatua në këto zona: Tiranë, Shkodër, Korcë, Elbasan, Durrës, Fier. Ndarja e zonave merr parasysh disa parametra, mes të cilëve: a)  ndarjen e re administrative, b) numrin e popullsisë, c) numrin e OJF aktive secilën zonë.

Duke klikuar në link më poshtë gjeni udhërrefyesin e përgatitur nga IDRA në kuadër të projektit të mbështetur nga LevizAlbania në thirrjen e parë për aplikime.

Udhërrëfuesi për përfshirjen qytetare dhe komuniteteve në qeverisjen vendore.


#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #IDRA #Thirrja1