Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit përmes instrumentit “Reagimi i Shpejtë” që LevizAlbania ka vënë ne dispozicion të kauzave dhe cështjeve që rezikojnë të asimilohen prej faktorit kohë, realizoi projektin që synontë ndërgjegjësimin e banorëve në zonën e Luginës së Valbonës mbi efektet që do të sillntë ndërtimi I HEC-ve përgjatë rrejdheës së lumit në Valbonë.

Në kuadër të këtij projekti, zbatuesit e tij, hartuan dy dokumenta strategjikë/analitikë të cilat më pas iu dërguan institucioneve përgjegjëse dhe politik bërëse.

Gjithashtu, zbatuesit e projektit zhvilluan dhe disa aktiviteteve ndërgjegjësues në Luginën e Valbonës dhe një protestë pëprara Kryeministrisë nën sloganin “Mos Ma Prek Valbonën”.

Në link më poshtë janë dy analizat mjedisorë të hartuar në kuadër të projektit:

Analiza Mjedisore 1

Analiza Mjedisore 2

#LevizAlbania #ReagimiShpejtë #MosMaPrekValbonën