Tiranë – LevizAlbania organizoi takimin me temë “Aktivizmi qytetar” me pjesëmarrjen e grantmarrësve të LevizAlbania dhe aktivistëve të shoqërisë civile dhe medias.

Aktiviteti i organizuar nga LevizAlbania kishtë në fokusin kryesorë ngritjen e debatit mbi nevojën për më shumë aktivizëm qytetar, sidomos në forcimin e demokracisë vendore, si një e drejtë themelore që të zgjedhurit vendorë i detyrohen qytarëve.

LevizAlbania është projekti i vetëm i cili që prej fillimit të zbatimit të tij përpos mbështetjes së nismave adhe projekteve të organizatave të shoqërisë civile, ka krijuar mundësinë që individët të aplikojnë përmes ideve të tyre përmes të cilave synojnë të përmirësojnë cilësine e qeverisjes vendore në komunitetin ku ata jetojnë.

Në takimin mbi aktivizimin qytetar që LevizAlbania e organizoi në formën e forumit të diskutimit mbi rolin e qytetarit në aksione konkrete që sjellin ndryshim në komunitet ishin të pranishëm Drejtoresha Ekzekutive e projektit Znj. Valbona Kuko, përfaqësuesi i Ambasadës Zvicerane Z. Sokol Haxhiu, aktivistët civil Nebi Bardhoshi dhe Blendi Salaj, gazetari Alfred Lela (politico.al) grantmarrësja Aranita Brahaj (opencoorporates) dhe grantmarrësit e LevizAlbania.

Aktivistët e shoqërisë civile të pranishëm në takim vlerësuan mundësinë që projekti i ka dhënë individëve si dhe cilësuan “Konkurset e Ideve” si një risi që përpos ballafaqimit të ideve në publik, ky format ka ndihmuar edhe në krijimin e sinegjisë midis aktorëve të shoqërisë civile dhe njohjes së nismave që synojnë të forcojnë demokracinë vendore dhe përmirësojnë qeverisjen lokale në komunitetet e tyre. 

#LevizAlbania #LevizPerDemokracineVendore #AktivizmiQytetar #Angazhohu #SillNdryshimin

LevizAlbania do të organizojë “Konkurset e Ideve” në kuadër të Thirrjes së katërt për aplikime.

“Konkursi i Ideve” i organizuar nga LevizAlbania është një metodë inovative dhe transparente e cila i mundëson aplikantëve të përzgjedhur për këtë fazë të prezantojnë idenë e tyre përpara Bordit të Granteve dhe në prani të organizatave të shoqërisë civile, qytetarëve të interesuar dhe medias.

“Konkurset e Ideve” funksionojnë mbi bazën e disa rregullave. Aplikantët kanë në dispozicion 5 minuta kohë për të prezantuar idenë e tyre. Më pas Bordi i Granteve, përmes të njëjtës kohë në dispozicion (5 minuta), do t‘i drejtojë pyetje aplikantëve në raport me idenë apo prezantimin.

Aplikantët e kualifikuar për në fazën e “Konkursit të Ideve“ sygjerohet që për prezantimet e tyre të përdorin metoda inovative si: PowerPoint / video informuese / fotografi / infografe, që ilustrojne idenë e tyre, problemin e identifikuar dhe nevojën për ndryshim.

LevizAlbania do të sigurojë një transmetim të drejtpërdrejtë në median sociale të gjithë procesit të konkursit të ideve prej prezantimit të parë deri në shpalljen në përfundim nga Bordi i Granteve - të kualifikuarve për në fazën pasaardhëse.

Për Thirrjen Nr.4 për aplikime LevizAlbania do të zhvillojë tre konkurset e ideve si më poshtë:

Për më shumë informacion ju lutemi vizitoni www.levizalbania.al ose na ndiqni në kanalet e komunikimit në mediat sociale të projektit @LevizAlbania.

#LevizAlbania #LevizPërdemokracinëVendore #Thirrja4 #KonkursiIdeve #SillNdryshimin

LevizAlbania organizoi në qytetin e Korçës debatin publik mbi demokracinë vendore dhe rolin e qytetarëve për forcimin rritjen e cilësisë së saj. Debati u zhvilluar në kuadër të thirrjes së katërt për aplikime, drejtimet e të cilës u prezantuan nga Drejtoresha e projektit LevizAlbania Znj. Valbona Kuko.

“LevizAlbania është një mundësi për të gjithë ata që e ndiejnë se duhet të angazhohen për më shumë demokraci vendore, për më shumë transparencë dhe llogaridhënie nga ana e të zgjedhurve vendore. Marrëdhënia midis qytetarëve dhe të zgjedhurve vendore nuk duhet të nisë dhe përfundojë në ditën e votimit, ajo duhet të vijojë dhe intensifikohet ditë pas dite si formë presioni për përmbajtjen e premtimeve të të zgjedhurve vendorë, për respektimin e kontratës së nënshkruar prej tyre me marrjen e detyrës së funksionarit public. Prandaj Leviz është një mundësi jo vetëm për organizatat e shoqërisë civile por edhe për individëd apo grupimet e tyre. Majfton të keni një ide konkrete që sjell ndryshim të prekshëm dhe të aplikoni në thirrjen për aplikime të LevizAlbania. Ne do të mbështësim ato ide që sjellin ndryshimin e prekshëm në jetën e komuniteteve ku ju jetjoni”, tha Znj. Kuko.

Të pranishëm në debatin publik në qytetin e Korcës, ku merrnin pjesë qytetarë nga Pogradeci, Devolli dhe Maliqi, të cilët ngritën një seri problematikash të lidhura me arsimin e komuniteteve të margjinalizuara, marrdhënien e largët me anëtarët e këshillit bashkiak dhe mungesën politikave më të mëdha për rininë.

Në panelin e ekspertëve të ftuar nga LevizAlbania për të sjellë ekspertizën e tyre në fushën e shoqërisë civile dhe aksioneve qytetare ishin Znj. Enela Macka, drejtuese e shoqatës “Gruaja në Zhvillim” e cila referoi mbi rëndësinë e barazisë gjinore në aksionet e shoqërisë civile, Znj. Keti Qirinxhi, aktiviste e shoqërisë civile e cila përcolli eksperiencën personale në raport me rolin e qytetarëve në mirëqeverisjen lokale si dhe Z. Arben Kosturi, Drejtor i Qendrës “Distuni Albania”, i njohur në komunitetin rom/egjiptian për nisma dhe aksione për krjimin dhe garantimin e të drejtave të këtij komuniteti.

LevizAlbania mbetet e angazhuar për të promovuar insiativat qytetarë që sjellin forcim të demokracisë vendore dhe aspirojnë të përmirësojnë performancën e qeverisjes lokale. 

LevizAlbania shpalli prej datës 11 Shtator deri më 29 Shtator 2017 Thirrjen e katërt për aplikime dhe ftoi organizatat e shoqërisë civile, individët dhe grupimet e tyrë të aplikojnë me koncept ide përmes tre drejtimeve:

  • Drejtimi 1: Pjesëmarrja qytetare si një element i rëndësishëm në ndikimin e prioriteteve vendore
  • Drejtimi 2: Arti dhe inovacioni si mënyra alternative për të promovuar demokracinë vendore
  • Drejtimi 3: Transparenca dhe llogaridhënia për institucione vendore të përgjegjshme ndaj qytetarëve

Në thirrjen e katërt LevizAlbania aplikoi për herë të parë formatin online të aplikimit duke krijuar një mjedis sa më lehtësues për dërgimin e koncept ideve, iniciativë që mundësoi mbërritjen e aplikimeve nga 61 bashkitë e vendit, edhe nga njësitë administrative më të largëta.

Në mbyllje të Thirrjes së katërt për aplikime, pranë LevizAlbania mbërritën 349 aplikime nga organizatat e shoqërisë civile, individët dhe grupimet e tyre. Në përfundim të procesit të vlerësimit për fazën e parë, LevizAlbania ka përzgjedhur me objektivitet dhe në përputhshmëri të plotë me drejtimet e thirrjes, 98 koncept ide për të kaluar në fazën e “Konkursit të Ideve”, përkatësisht 43 koncept ide në kategorinë e individëve dhe 55 koncept ide nga organizatat e shoqërisë civile.

Koncept idetë e kualifikuara për këtë fazë do të paraqiten nga aplikantët përpara Bordit të Granteve në tre “Konkurset e Ideve” që do të zhvillohen në:

  • 16 Nëntor 2017 – ora 09.00 në qytetin e Durrësit në “Hotel Palace”
  • 22 Nëntor 2017 – ora 09.30 në qytetin e Kukësit në “Hotel Amerika”
  • 23 Nëntor 2017 – ora 10.00 në qytetin e Beratit në “Hotel Grand White City”

Aplikantët e kualifikuar për fazën e “Konkursit të Ideve” do të prezantojnë dhe mbrojnë përpara Bordit të Granteve iniciativat apo ndërhyrjet e propozuara prej tyre. Në përfundim, Bordi i Granteve në prani edhe të përfaqësuesit të Ambasadës Zvicerane në Shqipëri do të shpallë publikisht koncept idetë që do të kalojnë në fazën pasardhëse të hartimit të projekt propozimit të plotë, projekte që do të marrin miratimin final nga Bordi i Granteve.

LevizAlbania përgjatë “Konkurseve të Ideve“ do të sigurojë një proces transparent, publik dhe me vizibilitet në mediat lokale dhe rrjetet sociale të projektit, në mënyrë që komunitetet të informohen mbi përpjekjet e Organizatave të Shoqërisë Civile apo individëve për përmirësimin e demokracisë vendore dhe cilësinë e qeverisjes lokale në zonat e tyre.

LevizAlbania është një projekt i financuar nga Qeveria Zvicerane përmes “Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim“ dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksesshme shqiptare si “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-Plan”.


Më poshtë gjeni listat e koncept ideve (OJF & individë) të kualifikuar për “Konkurset e Ideve”:

  1. Organizat Jo Fitimprurëse të kualifikuara për Konkursin e Ideve
  2. Individët e kualifikuar për Konkursin e Ideve

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshimin

Shkodër – LevizAlbania zhvilloi debatin e dytë publik “Demokracia Vendore dhe Roli i Qytetarëve” në kuadër të prezantimit të thirrjes së katërt për aplikime. Projekti që financohet nga Zyra Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunin (SDC) dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksesshme shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët e Shqipërisë për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-Plan”, përmes debateve publike synon të ndërgjegjësojë sa më shumë angazhimin e qyetarëve në aksione që sjellin ndryshimin e nivelit të demokracisë vendore dhe përmirësojnë qeverisjen lokale.

Gjatë fjalës së saj, Drejtoresha Ekezekutive e LevizAlbania Znj. Valbona Kuko, përpos prezantimit të thirrjes dhe drejtimeve të saj, mundësisë që ofron kjo thirrje për përfshirje të grupeve të interesit që kërkojnë më shumë transparence dhe llogaridhënie nga të zgjedhurit vendorë e vuri thekstin tek pëfshirja për herë të parë me një drejtim të dedikuar kategorisë së artit dhe inovacionit në thirrjen për aplikime.

“Arti dhe inovacioni janë risija e kësaj thirrje. Përmes artit të rinjte dhe jo vetëm, profesionistë të kesaj fushe ose jo, mund të përcjellin tek publiku mesazhe sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese në fokusin e të cilave duhet të jetë përmirësimi i demokracisë vendore dhe qeverisjes lokale. Ashtu sikundër që përmes teknologjisë së informacionit mund të gjenerohen ide inovative nga profesionistët ose jo të këtij sektori. Prandaj LevizAlbania mbetet një mundësi e madhe për këdo që synon të ketë një rol aktiv në shoqërinë tonë e që synon të kërkojë më shumë nga të zgjedhurit vendor” deklaroi Znj. Kuko.

Në panelin e ekspertëve në debatin e Shkodrës, ishin të pranishëm Z. Dritan Shutina, Drejtor Ekzekutiv i “Co-Plan” i cili u ndal tek rëndësia e informimit mbi financat vendore, nga vijnë dhe si shpenzohen ato nga drejtuesit e pushtetit vendor. Z. Shutina u ndal gjithashtu tek paltforma “Financat Vendore” një instrument ndërtuar nga “Co-Plan” dhe i mundësuar në kuadër të instrumentit mundësues strategjik të projektit LevizAlbania. Përmes platformës www.financatvendore.al të gjithë të interesuarit mund të marrin informacion mbi financat vendore, buxhetet vjetore të bashkive dhe si shpenzohet paratë publike nga qeverisja vendore.

Të pranishëm gjithashtu ishin në panel Z. Florjan Bjanku pedagog në Fakultetin e Drejtësisë Shkodër diskursi i të cilit u fokusua tek zbatimi i ligjit për të drejtën e informimit dhe ligji për dëgjesat publike, Znj. Xaira Shurdha, grantmarrëse e LevizAlbania në Thirrjen Nr.2, e cila gjatë zbatimit të projektit të financuar nga LevizAlbania arriti të ndikonte përmes lobimit në buxhetin e Bashkisë së Shkodrës dhe Z. Fatlum Nurja, ekspert i pushtetit vendor dhe grantmarrës i LevizAlbania, i cil u ndal tek implementimi i reformës territoriale dhe hapësirat e krijuara për përmiresim të shërbimeve nga institucionet e qeverisjes vendore.

Të pranishmit ngritën një sërë shqetësimesh në raport me rolin e anëtarëve të këshillit bashkiak, shërbimeve zjarrëfikëse, etj si dhe u interesuan për kategoritë e mundshme që mund të aplikojnë në Thirrjen e LevizAlbania.

#LevizAlbania #LevizPerDemokracineVendore #Thirrja4 #Apliko