LevizAlbania, projekti që synon të forcojë demokracinë vendore përmes nismave dhe ideve të gjeneruara nga aktorët e shoqërisë civile dhe individët, ka mbështetur financiarisht projekte që në objektivin kryesorë të tyre kanë rritjen e përgjegjshmërisë së të zgjedhurve vendor përmes një roli aktiv të qytetarëve.

Prej muajit Prill të vitit 2016, që shënon dhe nisjen e zbatimit në terren të projekteve të financuara nga thirrja e parë për aplikime, LevizAlbania vijon të mbështesë përmes grantdhënies projekte përmes thirrjeve për aplikime që kanë pasuar.

Për të krijuar një ide më të qartë për natyrën e projekteve të financuara, organizatat që kanë zbatuar projektet dhe shtrirjen e tyre gjeografike, mund të klikoni më poshtë në link dedikuar për çdo thirrje për aplikime dhe të informoheni më shumë.
Projekte të financuara në thirrjet për aplikime dhe shtrirja gjeografike e tyre:

Thirrja Nr.1 – Projekte të Financuara

Thirrja Nr.1 – Shtrirja Gjeografike e Projekteve

 

Thirrja Nr.2 – Projekte të Financuara

Thirrja Nr.2 – Shtrirja Gjeografike e Projekteve

 

Thirrja Nr.3 – Projekte të Financuara

Thirrja Nr.3 – Shtrirja Gjeografike e Projekteve

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshimin

 

Çfarë është Reagimi i Shpejtë?

Reagimi i Shpejtë’ e LevizAlbania është projektuar për ato raste në të cilat nevojitet ndihmë emergjente për aktorët e shoqërisë civile apo individët, dhe kur nuk ka kohë të mjaftueshme për të vepruar përmes procedurës standart të LevizAlbania për grantet për OJF apo individë. (Thirrjet për Aplikime)


Kush mund të aplikojë?
Përfituesit e instrumentit ‘Reagimi i Shpejtë’ janë grupet e individëve, individët, lëvizjet qytetare dhe Organizatat Jo-Fitimprurëse.

Rastet kur mund te aplikoni?
Ka një nevojë të qartë për të vepruar, ose reaguar menjëherë, për një çështje ose kauzë që rrezikon të humbasë rëndësinë për shkak të faktorit kohë. Mundësia e ndikimit mbi çështjen mund të reduktohet në mënyrë të ndjeshme me kalimin e kohës. Aktiviteti i propozuar është një fushatë, ngjarje, ose proces i veçantë, i cili nuk do të mbulohej nga instrumentat standarte të granteve për hir të momentit/faktorit kohë. Çështja/kauza lidhet në mënyrë integrale me qëllimet dhe objektivat bazë të projektit LevizAlbania.

Cili është limiti i financimit?
Limiti maksimal i grantit për ‘Reagimin e Shpejtë’ është 15.000 CHF.

Kujdes: Kur të plotësoni hapësirën boshe tek kutia e shumës së kërkuar për aplikimin tuaj duhet të vendosni vetëm shifren e plotë, pa presjse, pikë, hapësirë dhe emertim të monedhës. (shembull: 15000)

Cili është formati dhe procedura?
Për të marrë një projekt përmes "Reagimit të Shpejtë", aplikuesit duhet të plotësojnë formën që gjendet më poshtë në këtë faqe, duke iu përmbajtur plotësisht kritereve dhe të dhenave të kërkuara nga formati aplikimit.

Kur merret përgjigjia?
Nëse aplikimi plotëson përcaktimet dhe kriteret e sipërpërmendura, ajo i dërgohet për miratim Konsorciumit të LevizAlbania. Përgjigjia merret brenda një periudhe kohore prej 10 ditësh dhe nëse kërkesa miratohet.

"Reagimi i Shpejtë" nuk financon:

 • Ndërhyrjet në infrastrukture
 • Ofrimi i Shërbimeve Sociale
 • Blerje paisjesh kompjuterike
 • Botime librash/guidash
 • Projekte që synojnë promovimin e turizmit
 • Aktivitete që janë pjesë e funksioneve/detyrave/ komeptencave të pushtetit vendor
 • Aktivitete të lidhura me partitë politike 
 • Advokaci dhe lobime që kërkojnë më shumë se 2-3 muaj kohë për të arritur rezultatet
 • Aktivitete që kanë të bëjnë me hapje biznesesh të reja ose përmirësimin e ekzistueseve
 • Aktivitete që synojnë studime/ analiza situate etj;
 • Projekte që synojnë kryesisht zhvillimin tryezave të rrumbullakëta, konferencave, seminareve, etj.

 

#LevizAlbania #Perfshihu #SillNdryshimin

#PerNjeDemokraciTeForteVendore

#PerNjeQeverisjeVendoreCilesore

 

Apliko!

LevizAlbania - THIRRJE PËR APLIKIME Nr. 4

  

LevizAlbania, projekti që financohet nga “Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim“ dhe që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksesshme shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë“, “Partnerët e Shqipërisë për Ndryshim dhe Zhvillim“ dhe “Co-PLAN“ dhe që synon të forcojë demokracinë vendore dhe të rrisë cilësinë e qeverisjes lokale përmes angazhimit të organizatave të shoqërisë civile dhe individëve shpall THIRRJEN NR.4 PËR APLIKIME.

 

LevizAlbania fton të gjithë aktorët e interesuar të aplikojnë në Thirrjen Nr.4 e cila do të qëndrojë e hapur nga data 11 Shtator 2017 deri më 29 Shtator 2017 ora 17:00.

 

LevizAlbania inkurajon organizatat e shoqërisë civile, individët dhe grupimet e tyre që kanë nisma konkrete që synojnë të ndryshojnë nivelin e demokracisë vendore, përmirësojnë qeverisjen lokale, rrisin transparencën, llogaridhënien, promovojnë dhe mbështesin përfshirjen në vendimmarrje si dhe nxitjen e politikave vendore që forcojnë rolin e të rinjve, të aplikojnë online në www.levizalbania.al ose dërgojnë aplikimet e tyre me postë (kopjuar edhe në CD/USB) në adresën: LevizAlbania, Rruga: Bardhok Biba, Pallati “Trema”, Hyrja “B”, Kati 9.

 

DREJTIMET E THIRRJES

 

Drejtimi 1: Pjesëmarrja qytetare si një element i rëndësishëm në ndikimin e prioriteteve vendore

 

Lobimi dhe advokimi për të përcaktuar prioritetet e të zgjedhurve vendorë përmes angazhimit qytetar mund të sjellë politika vendore më efiçente për qytetarët. Roli qytetar në vendimmarrjet e qeverisjes vendore është një hallkë e patjetërsueshme që prek kategoritë e ndryshme të një shoqërie dhe ndikon në orientimin e duhur të politikave vendore në sektorë si infrastruktura për çerdhet, kopshtet, shkollat; transporti publik; mjedisi dhe pastrimi; çështjet e strehimit; kujdesi për të moshuarit, shërbimet për gratë dhe vajzat apo për grupe të tjera të margjinalizuara.

 

Limiti maksimal i Granteve

 • OJF deri në 20.000 CHF / Individë deri në 10.000 CHF
 • Afati i zbatimit të projektit deri në 15 muaj

Drejtimi 2: Arti dhe inovacioni si mënyra alternative për të promovuar demokracinë vendore

Idetë inovative dhe kreative që ndërthurin artin apo teknologjinë e informacionit, që në objektivin e tyre kryesor kanë forcimin dhe rritjen e nivelit të demokracisë vendore, krijojnë kushte më të favorshme për të advokuar për çështje dhe kauza me rëndësi për komunitetin. Në këtë drejtim inkurajohen ide të gjeneruara nga të rinjtë dhe grupimet e tyre, profesionistëve të Teknologjisë së Informacionit dhe artistëve.

Limiti maksimal i Granteve

 • OJF deri në 20.000 CHF / Individë deri në 10.000 CHF
 • Afati i zbatimit të projektit deri në 15 muaj

Drejtimi 3: Transparenca dhe llogaridhënia për institucione vendore të përgjegjshme ndaj qytetarëve

Transparenca dhe llogaridhënia rrit përgjegjshmërinë e të zgjedhurve vendorë ndaj qytetarëve. Çdo vendimmarrje e qeverisjes vendore, politike apo administrative duhet të jetë transparente përballë qytetarëve, si zgjedhësit e drejtuesve të qeverisjes vendore. Nëpërmjet ideve dhe nismave konkrete synohet ngritja e zërit qytetar për më shumë transparencë dhe llogaridhënie, shmangien e  korrupsionit dhe vendimmarrjet arbitrare. Tema të sygjeruara për aplikantët:

 • Monitorimi i shërbimeve kryesore të bashkive dhe institucioneve të tjera vendore;
 • Gjenerimi i debateve publike, duke bashkëpunuar edhe me median, për çështje me ndjeshmëri të lartë që nuk kanë marrë vëmendjen e duhur nga të zgjedhurit vendorë;
 • Realizimi i raporteve alternative për ushtrimin e kompetencave të bashkive për zbatimin në praktikë të ligjeve për funksionimin e pushtetit vendor;
 • Monitorimi i transparencës së institucioneve vendore (jo vetëm bashkive).

Limiti dhe afatet:

 • Afati i zbatimit të projektit deri në 15 muaj
 • OJF deri në 50.000 CHF / Individë deri në 10.000 CHF

VËMENDJE: Organizatat që do të përzgjedhin Drejtimin Nr.3 dhe që planifikojnë ndërhyrjen jashtë zonës së tyre të origjinës, duhet të kenë një OJF lokale partnere dhe nëse kalojnë fazën e “Konkursit të Ideve”, do të duhet ta kenë të paracaktuar këtë partneritet në projekt propozimin e plotë dhe në parashikimin e buxhetit.

 

Të gjithë të interesuarit për të aplikuar në Thirrjen Nr. 4 janë të lutur t’i drejtohen formatit të aplikimit (online) në www.levizalbania.al Për çdo paqartësi jeni të lutur të na shkruani në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., telefononi në numrin +355 44 500 153 ose dërgoni mesazhe në rrjetet sociale të projektit LevizAlbania.

 

Në rast të pamundësisë së aplikimit në formatin online, shkarko FORMULARIN E KONCEPT IDESË të cilin duhet ta dërgoni me postë, shoqëruar me një kopje në CD/USB pranë zyrave të LevizAlbania.

 

LEXO UDHËZUESIN E THIRRJES PËR DREJTIMET 1,2 & 3

 

 Aplikimet janë mbyllur 

 

 

 

*  *  *  *  *

Drejtimi 4: Mbështetja e ndërhyrjeve strategjike të zbatuara nga LevizAlbania (vijueshmëria)

Ky drejtim targeton specifikisht nismat e mëparshme të mbështetura nga LevizAlbania në projektet e zbatuara nga Organizatat e Shoqërisë Civile, individët apo grupimet  tyre në Thirrjen Nr.1, Nr.2 dhe Nr.3. Qëllimi i këtij drejtimi është vijueshmëria e ndërhyrjeve që kanë sjellë ndryshim dhe rezultate konkrete në forcimin e demokracisë vendore dhe kanë ambicien për të ndikuar edhe më shumë duke:

 • Nxitur pjesëmarrjen dhe advokimin nga të rinjtë në vendim-marrje nëpërmjet fuqizimit të tyre
 • Forcimi i advokacisë dhe lobimit për çështje që lidhen me mbrojtjen e mjedisit në nivel vendor
 • Sigurimi i qëndrueshmërisë së mekanizmave të llogaridhënies dhe transparencës në nivel vendor

Proçedura e këtij drejtimi është e ndryshme nga ajo e tre drejtimeve të tjera të Thirrjes 4 të LevizAlbania. Aplikantët që janë të pranueshëm për këtë drejtim do të duhet të dërgojnë përmes postës zyrtare apo e-mail në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. projekt propozimin e plotë sipas formatit dhe kritereve të përcaktuara në udhëzimin e drejtimit Nr.4.

 Limiti i granteve dhe afati i zbatimit për projektet e vijueshmërisë: 

 • Limiti i granteve për OJF-të është deri në 50.000 CHF
 • Limiti i granteve për individë është deri në 20.000 CHF
 • Afati i zbatimit deri në 15 muaj

Projekt propozimet për vazhdimësi të ndërhyrjeve të mëparshme të aplikantëve të Drejtimit Nr.4 nuk do të kalojnë përmes Konkursit të Ideve. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve për Drejtimin Nr.4 është data 29 Shtator 2017, ora 17.00. Të gjithë aplikantët e Drejtimit Nr. 4 duhet të kenë mbyllur në kohë dhe në përputhje me kushtet kontraktuale projektet e mëparshme me LevizAlbania.

 

LEXO UDHËZUESIN E THIRRJES PËR DREJTIMIN 4

 

SHKARKO FORMULARIN E PROJEKT PROPOZIMIT TË PLOTË (VIJUESHMËRIA)

 

SHKARKO FORMULARIN E BUXHETIT TË PROPOZUAR (VIJUESHMËRIA)

 

SHKARKO FORMULARIN E AKTIVITETEVE TË PROPOZUARA (VIJUESHMËRIA)