LevizAlbania operon përtej thirrjeve për aplikime apo projekteve të vetë-inicuara edhe përmes instrumentit “Reagimi i Shpejtë”. Ky është instrument mbështetës dhe qëndron i hapur përgjatë gjithë vitit duke i ofruar aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupimeve të tyre mundësinë për të patur një rol aktiv dhe vendimtarë në çështje apo kauza që rrezikojnë të asimilohen prej faktorit kohë.

 

Ky instrument është projektuar për ato raste në të cilat nevojitet një reagim i shpejtë i grupeve të interesit, aktorëve të shoqërisë civile dhe individëve, kur identifikohen apo ndodhin çështje emergjente apo evidentohen problematika të caktuara për të cilat nuk ka kohë të mjaftueshme për të vepruar përmes instrumentit standart financiar të LevizAlbania sikundër është “Thirrja për Aplikime”.

 

Projekti vlerëson forcën e reagimit vendimtare për procesin e konsolidimit të demokracisë vendore dhe për rrjedhojë ka krijuar të gjitha hapësirat përmes instrumentave të tij për nxitur iniciativat qytetare apo të organizatave të shoqërisë civile, me qëllimin për të ndikuar pozitivisht në forcimin e demokracisë vendore dhe përmirësimin e qeverisjes në nivel vendor.

 

Kush mund të aplikojë në këtë instrument?

 

Në instrumentin “Reagimi i Shpejtë“ mund të aplikojnë organizatat e shoqërisë civile, individët, grupimet e tyre, organizatat e grave, grupet akademike, grupet e margjinalizuara, të rinjtë apo grupimet e tyre.

 

Kur mund të aplikosh për “Reagimin e Shpejtë”?

 

Kur nevoja për të vepruar është e menjëhershme për çështje apo kauza që lidhen me qeverisjen vendore dhe që kërkojnë një reagim të shpejtë nga grupet e interesit, qytetarët apo organizatat e shoqërisë civile. “Reagimi i Shpejtë“ synon të rrisë ndikimin qytetar mbi çështje, kauza, problematika në nivel vendor duke mbështetur aktivitete të formave si: Fushata advokimi, lobimi, reagimi, peticione/iniciativa qytetare, ngritje të zërit qytetar apo zbatimin e kuadrit ligjor mbi dëgjesat publike. Çështjet apo kauza për të cilat do të kërkohet mbështetja përmes instrumentit “Reagimi i Shpejtë“,  duhet të lidhet në mënyrë integrale me qëllimet dhe objektivat bazë të projektit LevizAlbania, “Për një demokraci të fortë vendore“.

 

Qytetarët mund të përdorin instrumentin “Reagimi i Shpejtë” në rastet kur bashkia apo qeveria planifikon të ndërtojë një Incenerator, HEC, TEC apo kryejë ndryshime mbi veprat e trashëgimisë kulturore në territorin e bashkisë respektive, pa njoftuar dhe pa zhvilluar konsultimin publik me qytetarët/banorët që preken drejtpërdrejtë nga vendimi,  apo dhe me ekspertë të fushës.

 

Cila është limiti i financimit dhe kohëzgjatja e një reagimi të shpejtë?

 

Për instrumentin “Reagimi i Shpejtë” fondi maksimal i financimit është 15,000 franga zvicerane.

 

Cili është afati kohor për zbatimin e një projekti “Reagimi i Shpejtë”?

 

Instrumenti “Reagimi i Shpejtë” është ideuar për të angazhuar aktorët e shoqërisë civile apo individët për çështje/kauza që kërkojnë një reagim imediat. Për këtë arsye afati maksimal për implementimin e një projekti “Reagim i Shpejtë” është 4 muaj.

 

Çfarë mund të mbështesë një aplikim “Reagimi i Shpejtë”?

 

“Reagimi i Shpejtë” është instrumeti që mbështet angazhimin qytetar përmes aksioneve konkrete, që i përgjigjen menjëherë veprimit apo mosveprimit të institucioneve vendore apo qëndrore, në afate dhe procedura të percaktuara dhe rregulluara me ligj për çështje të lidhura drejtëpërdrejtë me interesin qytetar; si psh. njoftimi dhe konsultimi me qytetarët dhe grupet e interesit, në rastet kur preket një numër i konsiderueshëm qytetarësh, përsa i përket çështjeve që lidhen me:

 

 • Miratimit të paketës fiskale dhe prioriteteve të shpenzimeve publike vendore
 • Ndërhyrjet në infrastrukturë apo ndërtimi i veprave të caktuara me impakt në mjedis
 • Dëmtim të trashëgimisë dhe vlerave kulturore e historike
 • Problemet e strehimit për grupet e margjinalizuara ose jo;
 • Mbrojtjen e konsumatorit
 • Mbrojtjen e mjedisit

“Reagimi i Shpejtë” nuk mbështet propozime që synojnë:  

 

 • Aktivitete që janë pjesë e funksioneve /detyrave /kompetencave të pushtetit vendor
 • Aktivitete të lidhura me partitë politike 
 • Ndërhyrjet në infrastrukturë /restaurime /rikonstruktime
 • Ofrimin e shërbimeve sociale apo shëndetësore
 • Blerjen e pajisjeve kompjuterike
 • Botimin e librave/guidave
 • Promovimin e turizmit
 • Advokaci dhe lobime që kërkojnë më shumë se 4 muaj kohë për të arritur rezultatet
 • Aktivitete që kanë të bëjnë me hapje biznesesh të reja ose përmirësimin e ekzistueseve
 • Aktivitete që synojnë studime/ analiza situate që kërkojnë më shumë se 4 muaj kohë

Cili është formati aplikimit?

 

Duke vlerësuar të rëndësishëm reagimin e shpejtë të organizatave të shoqërisë civile apo individëve për çështje apo kauza që kanë kundër faktorin kohë, LevizAlbania ka mundësuar formatin e aplikimit on-line përmes të cilit ju mund të dërgoni aplikimin tuaj nga kompjuteri, telefoni celular ose tableta, duke plotësuar fushat boshe të cilat kanë emërtimet përkatëse dhe që ju kërkojnë informacionin e nevojshëm mbi problemin apo çështjen e identifikuar. Në fund të kësaj faqeje gjendët butoni “APLIKO” i cili ju drejton në formatin e aplikimit “Reagimi Shpejtë”. 

 

BËNI KUJDES: Kur të plotësoni aplikimin në formatin on-line në kategorinë e “SHUMA E KËRKUAR” do të duhet të vendosni vetëm vlerën numerike të kërkuar për mbështetjen e aplikimit tuaj “Reagimi i Shpejtë”, pa presje dhjetore, pika, pikëpresje, gërma apo hapësira.

 

Si merret vendimi dhe kur merrni përgjigje për aplikimin tuaj?

 

Në rast se aplikimi juaj është në përputhje me rregullat dhe procedurat e projektit LevizAlbania dhe kriteret e instrumentit “Reagimi i Shpejtë”, vlerësimi dhe vendimi përfundimtar mbi aplikimin tuaj merret nga Konsorciumi që zbaton projektin LevizAlbania dhe Ambasada e Zvicrës në Tiranë.

 

LevizAlbania do t’i përgjigjet aplikimit tuaj brenda 10 ditëve nga momenti që ju e keni dërguar.

 

#LevizAlbania #Perfshihu #SillNdryshimin #PerNjeDemokraciTeForteVendore #PerNjeQeverisjeVendoreCilesore

 

Apliko!