Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

“Për Valbonën, Për Shqipërinë”

Titulli i propozimit: “Për Valbonën, Për Shqipërinë”

Ky projekt paraqet situatën urgjente aktuale që po ndodh në Parkun Kombëtar të Luginës së Valbonës në Tropojë ku po ndërtohen 3 HEC-e plus 11 të tjerë që nuk kanë filluar akoma.  Ndërtuesit janë duke shkatërruar turizmin dhe mjedisin me një shpejtësi të madhe.

Qëllimi dhe Objektivat:

Qëllimi i këtij projekti është pikërisht pezullimi i menjëhershëm i ndërtimit te HEC-eve në Parkun Kombëtar të Luginës së Valbonës, dhe zbatimi i plotë i ligjit me përfshirjen e banorëve vendas.

Aktivitetet kryesore:

Shpërndarja e informacionit duke përdorur metoda të ndryshme si: vëmëndje mediatike, protesta, rritjen e ndërgjegjësismit, presionit të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë tek qeveria si dhe duke rritur shikueshmërinë ndërkombëtare.

Rezultatet e pritshme:

Një popull më i mirëinformuar, më aktiv dhe më i angazhuar që merr më shumë informacione të reja, ka një qeveri më të përgjgegjshme dhe një rritje të  interesimit ndërkombëtar rreth situatës.

Përfituesit kryesorë:

Parku Kombëtar i Luginës së Valbonës

Organizata Zbatuese: TOKA: Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Alpeve Shqiptare
Zona e zbatimit: Bashkia Tropojë
Kohëzgjatja: 4 Muaj

Street: Qemal Stafa

New Bazaar, Building No. 74, Floor 2, Tirana

+355 44 500 153