Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

#MosMaPrekValbonen - Analizat mjedisore të Institutit për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit

#MosMaPrekValbonen - Analizat mjedisore të Institutit për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit

Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit përmes instrumentit “Reagimi i Shpejtë” që LevizAlbania ka vënë ne dispozicion të kauzave dhe cështjeve që rezikojnë të asimilohen prej faktorit kohë, realizoi projektin që synontë ndërgjegjësimin e banorëve në zonën e Luginës së Valbonës mbi efektet që do të sillntë ndërtimi I HEC-ve përgjatë rrejdheës së lumit në Valbonë. Në kuadër të këtij projekti, zbatuesit e tij, hartuan dy dokumenta strategjikë/analitikë të cilat më pas iu dërguan institucioneve përgjegjëse dhe politik bërëse. Gjithashtu, zbatuesit e projektit zhvilluan dhe disa aktiviteteve ndërgjegjësues në Luginën e Valbonës dhe një protestë pëprara Kryeministrisë nën sloganin “Mos Ma Prek Valbonën”. Në link më poshtë janë dy analizat mjedisorë të hartuar në kuadër të projektit: Analiza Mjedisore 1 Analiza Mjedisore 2 #LevizAlbania #ReagimiShpejtë #MosMaPrekValbonën

Street: Qemal Stafa

New Bazaar, Building No. 74, Floor 2, Tirana

+355 44 500 153