Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

STUDIMI I BZHR: BUJQËSIA DETYRIM DHE PËRGJEGJËSI

STUDIMI I BZHR: BUJQËSIA DETYRIM DHE PËRGJEGJËSI

Pas miratimit të Reformës Terriotirale Administrateve, lindi nevoja për informimin e qytetarëve mbi funksionet e deleguara për sektorë si bujqësia. Për këtë, gjatë Thirrjes së tretë për Aplikime, LevizAlbania mbështeti projektin e ideuar nga Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural”, objektivi kryesorë I të cilës ishte vënia përpara detyrimit dhe përgjegjësisë të zgjedhurit vendor në tre njësi administrative, Bashkia Lushnje, Bashkia Kucove dhe Bashkia Belsh. Në link më poshtë do të mund të lexoni raportin e realizuar nga BZHR I cili evidenton pikërisht problemet me të cilat u hasën fermerët e këtyre tre njësive administrative. STUDIMI I BZHR:BUJQESIA DETYRIM DHE PERGJEGJESIBUJQESIA DETYRIM DHE PERGJEGJESI
Raportet e projektit të BIRN ALBANIA - Thirrja 1

Raportet e projektit të BIRN ALBANIA - Thirrja 1

Rrjeti Ballkanik për gazetarinë investigative në Shqipëri – BIRN Albania Bio e projektit: Forcimi i partneritetit vendor midis medias dhe shoqërisë civile Anëtarët e komuniteteve lokale, aktorët e shoqërisë civile dhe mediat janë tre faktorët kyç që ndikojnë në kërkesën e llogarisë ndaj institucioneve të qeverisjes vendore. Këto tre aktorë rrallëherë kanë ndërvepruar në bashkëpunim me njëri-tjetrin, pavarësisht qëllimeve të njëjta. Gjithashtu, institucionet e pushtetit lokal paraqesin probleme të thella lidhur me nivelin e transparencës në vendimmarrje si dhe përfshirjen e komunitetit në proceset e konsultimit publik, duke ngritur për rrjedhojë shqetësimin e thellimit të hendekut mes qytetarit dhe vendimmarrësve lokalë në bashkitë e reja me sipërfaqe dhe larmishmëri nevojash më të mëdha për të administruar. Përmes këtij projekti, BIRN Albania dhe partnerët e saj synojnë të rrisin urat e bashkëpunimit dhe partneritetit mes këtyre aktorëve nëpërmjet fuqizimit të shoqërisë civile në advokimin e çështjeve të rëndësishme për komunitetet, rritjes së kapaciteteve të gazetarëve për raportim në nivel vendor, si dhe monitorimin e vazhdueshëm të transparencës së institucioneve vendore. Kliko për të shkarkuar dy raportet e projektit të BIRN Albania: Raporti i projektit BIRN - Faza 1 Raporti i projektit BIRN - Faza 2 Lista e indikatorëve të transparenncës të vlersësuar nga monitorimi
ISHM - Manuali i përdorimit të ligjit për të drejtën e informimit

ISHM - Manuali i përdorimit të ligjit për të drejtën e informimit

Bio e projektit: “Testimi i zbatimit të ligjit të ri të aksesit të informacionit nga administrate e re lokale“ zbatuar nga Instituti Shqiptar i Medias (ISHM) Duke patur parasysh se ka pasur një reformë territoriale dhe administrative, si dhe kërkesat e ligjit për të drejtën për informim janë të konsiderueshme dhe kërkojnë një transparencë të lartë të autoriteteve publike, monitorimi i transparencës së shtatë bashkive u krye në dy rrafshe: vëzhgimi i transparencës që kryejnë vetë bashkitë, sipas ligjit, në faqet e tyre të internetit, si dhe testimi në praktikë i transparencës së bashkive duke angazhuar grupe gazetarësh dhe qytetarësh që kanë dërguar kërkesa për informacion, në përputhje me ligjin në fuqi. Bashkitë e monitoruara janë: Kukës, Lezhë, Pogradec, Mat, Gjirokastër, Berat, Sarandë. Janë zgjedhur bashki jo shumë të mëdha dhe është bërë kujdes të ketë një shpërndarje të arsyeshme gjeografike. Më poshtë vijojnë përshkrimi i procesit të testimit dhe përfundimet kryesore të vëzhgimit të transparencës online të bashkive, si dhe të transparencës ndaj qytetarëve dhe gazetarëve. Duke klikuar në link më poshtë mund të shkarkoni dy botimet e ISHM në kuadër të zbatimit të projektit të financuar nga LevizAlbania në Thirrjen Nr.1 Testimi i zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit në nivel vendor Manuali për përdorimin e ligjit për të drejtën e informimit
Projekte të financuara nga instrumenti Reagimi i Shpjetë i LA

Projekte të financuara nga instrumenti Reagimi i Shpjetë i LA

LevizAlbania, projekti që financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të sukesshme shqiptare si Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Zhvillim dhe Ndryshim dhe Co-PLAN, dhe që synon të forcojë demokracinë vendore përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile me nisma konkrete që sjellin ndryshim dhe përmirësim prej institucioneve vendore dhe të zgjerdhuve vendor, përpos thirrjeve për aplikime ka mbështetur aksione, ide dhe nisma përmes instrumentit Reagimi Shpejtë.

Instrumenti Reagimi Shpejtë ka qenë mekanizmi nëpërmjet të cilit LA i ka dhënë mbështetje kauzave apo cështjeve që kanë kërkuar një reagim imediat për shkak të asimilimit prej faktorit kohë.

LA ka mbështetur përgjatë në total 9 (nëntë) projekte përmes instrumentit Reagimi Shpejtë për të cilat mund të merrni më shumë informacion duke klikuar KËTU

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #ReagimiShpejtë #Angazhohu

Partnerë për Fëmijët - Advokaci Komunitare për Shërbime Sociale në Bashkinë Dibër

Partnerë për Fëmijët - Advokaci Komunitare për Shërbime Sociale në Bashkinë Dibër

Partnerë për Fëmijët - Advokaci Komunitare për Shërbime Sociale në Bashkinë Dibër Aktorët e shoqërisë civile ndikojnë në përcaktimin e përparësive, në vendim-marrje dhe në mbikëqyrjen e autoriteteve vendore.” Ofrimi shërbimeve sociale në Bashkinë Dibër kufizohet vetëm në ofrimin e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesës së Aftësisë së Kufizuar për ata që përmbushin kriteret. Për të tjerë të cilët kanë nevojë për mbështetje dhe mbrojtje sociale nuk ofrohet asnjë shërbim nga pushteti lokal, përveç në disa raste të rralla të mbështetjes që ofrohet nga një numër i vogël i organizatave të shoqërisë civile që punojnë mbi baza projektesh. Aktualisht, në mungesë të punonjësit të zyrës për mbrojtjen e fëmijëve, nuk ofrohet ky shërbim në Bashki. Për pasojë, grupet vulnerable kanë nevojë për shërbime sociale. Varfëria dhe nivelet e larta të papunësisë janë faktorë që ndikojnë jetën e të rinjve dhe të rriturve; si dhe një sfond i heshtjes dhe bindjes ndaj autoriteteve të pushtetit local ka sjellë mungesë ndarje informacioni midis qytetarëve dhe pushtetit lokal, duke ndikuar në mungesën e zhvillimit të shërbimeve sociale.Të rinjtë ashtu si dhe të rriturit nuk janë të informuar rreth të drejtës tyre për të marrë pjesë në takimet e Këshillit Bashkiak për të lobuar për shërbime që mund të zhvillojë dhe përmirësojë Bashkia; mungon informimi qytetarëve mbi veprimtaritë e pushtetit lokal ose transparenca mbi shfrytëzimin e buxhetit lokal. Zbatuesit e projektit kanë realizuar dy dokumente strategjike të cilat i gjeni më poshtë: Raport i Analizes së Situatës - Partnerët për Fëmijë Strategjia e Advokacise se Grupit te Aktivisteve 2016

Street: Qemal Stafa

New Bazaar, Building No. 74, Floor 2, Tirana

+355 44 500 153