Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

MONITORIMI I QENDRAVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR BASHKIA - GRAMSH MARS

MONITORIMI I QENDRAVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR BASHKIA - GRAMSH MARS

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim shpreh mirënjohje për të gjithë ata që dhanë kontributin e tyre për realizimin me sukses të këtij publikimi, i cili u hartua në bazë të vëzhgimit të qendrave shëndetësore në Bashkinë e Gramshit. Ky raport është mbështetur në hulumtimin në terren të të gjitha qendrave shëndetësore nën juridiksionin e Bashkisë Gramsh. Ndaj, falenderojmë të gjithë personelin mjekësor dhe infermieror, të cilët me shumë përkushtim shpjeguan kushtet e vështira të punës për shkak të infrastrukturës së amortizuar dhe mungesave të tjera të theksuara në elementët bazë të mirëfunksionimit të një institucioni, siç janë energjia elektrike apo uji. Falenderojmë të pesë vëzhguesit në terren Loina Zogu, Urim Kishta, Suela Shuli, Rruzhdie Xheka dhe Ergita Kaso, që realizuan me përkushtim punën e ngarkuar dhe sollën materialin nga i cili u përpunua ky raport. Përveç të dhënave bazë të mbledhura nga grupi që vëzhgoi 69 qendrat shëndetësore të Bashkisë Gramsh, studimit iu shtuan të dhëna të rëndësishme nga intervistat gjysëm të strukturuara me drejtues të institucioneve të rëndësishme shëndetësore dhe personaliteve në fushën e mjekësisë në nivel qendror dhe vendor. Mirënjohje dhe falenderim shprehim për kryetaren e Bashkisë znj. Luljeta Dollani e cila mikpriti grupin e punës dhe rezultatet e studimit si dhe për znj. Ergita Kaso, punonjëse pranë Bashkisë Gramsh që lehtësoi të gjitha takimet e realizuara. Një falenderim i dedikohet mbështetësve të projektit të Qeverisë Zvicerane që përmes Lëviz Albania mbështetën financiarisht realizimin me sukses të këtij projekti.

MONITORIMI I QENDRAVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR BASHKIA - GRAMSH MARS

Koncept idetë e kualifikuar për Konkursin e IDEVE të Thirrjes Nr.8

Koncept idetë e kualifikuar për Konkursin e IDEVE të Thirrjes Nr.8

Web LA

 

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë“, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim“ dhe “Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit“, shpalli thirrjen për aplikime Nr.8 në datë 21 Maj 2021, thirrje që qendroi e hapur deri më 20 Qershor 2021.

Thirrjes së LevizAlbania e cila pati tre drejtime kryesore, aktorët e shoqërisë civile, individët dhe grupimet informale iu përgjigjën me 274 aplikime në total, ide në bazën e  e të cilave synonohej forcimi e demokracisë vendore dhe përmirësimin e performancës së qeversisjes vendore dhe të zgjedhurve vendorë.

71 koncept ide nga organizatat e shoqërisë civile, gripimet informale dhe individët janë përzgjedhur nga projekti LevizAlbania për të vijuar në fazën pasaardhëse të atë Konkursit të Ideve. Konkurset e Ideve do të zhvillohen në qytetin e Tiranës për tre ditë konsekutive nga data 21 Shtator deri më 23 Shtator.

Konkurset e Ideve, mekanizmi inovator i aplikuar nga LevizAlbania që në thirrjen për aplikime Nr.1 do të duhej të zhvillohej në tre qytetete të ndryshme, por situata e krijuar nga Pandemia COVID-19 dhe ruajtja e masave mbrojtjëse për të gjithë pjesëmarreëist e ka detyruar projektin LevizAlbania t’i zhvillojë këto konkurse vetëm në qytetin e Tiranës.

Konkurentët e përzgjedhur për në këtë fazë janë njoftuar në rrugë zyrtare përmes postës elektornike të projektit LevizAlbania.

Për të mësuar më shumë rreth koncept-ideve të kualifikuara për në fazën e Konkursit të Ideve klinkoni në dokumentin e linkuar më poshtë.

IDETË E KUALIFIKUARA NË KONKURSIN E IDEVE TË THIRRJES NR.8

Për më shumë informacion mbi LevizAlbania dhe projektet e zbatuara përgjatë thirrjeve për aplikime mund të vizitoni faqën tonë të internetit në kategorinë NISMA TË MBËSHTETURA ose të klikoni hartën interkative brenda kësaj kategorie.

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Thirrja8 #KonkursiIdeve #TeKualifikuarit #DedikuarDemokracisëVendore

Pozicion Vakant: Manaxher i Programit të Granteve

Pozicion Vakant: Manaxher i Programit të Granteve

GM HIRINGGG

Pozicion Vakant: Manaxher i Programit të Granteve

Vendi:                                     Tiranë, Shqipëri

Organizata:                            LevizAlbania

Lloji i punësimit:                       Me kohë të plotë

Afati i fundit i aplikimit:           26 Shtator 2021

Projekti LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare të suksesshme, "Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë", "Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim" dhe "Co-Plan" për periudhën 2019-2023. LevizAlbania kontribuon në forcimin e demokracisë vendore, nëpërmjet granteve për Organizatat Jofitimprurëse (OJF-të), grupet joformale dhe qytetarët, në mbështetje të kërkesës së tyre për qeverisje vendore transparente dhe llogaridhënëse, si dhe për shërbime publike efikase. LevizAlbania mbështet aktorët e shoqërisë civile në mbarë vendin, duke përfshirë gratë dhe të rinjtë, nëpërmjet qasjes nga poshtë-lart. Projekti mbështet krijimin e koalicioneve për t'i dhënë shtysë ndryshimit strukturor dhe sistemik në nivel vendor dhe kombëtar, promovon praktikat e mira dhe përdorimin e medias si mjet për advokim për të forcuar kërkesat e aktorëve të shoqërisë civile.

Përgjegjësitë

Merr pjesë në përgatitjen dhe zbatimin e proceseve të grantdhënies të LevizAlbania. Ai/Ajo duhet të ketë aftësi për të analizuar zhvillimet e demokracisë vendore dhe të shoqërisë civile, të kuptojë sfidat e ndryshme të monitorimit të nivelit vendor e qendror, si dhe të vlerësojë aplikimet dhe grantet. Ai /Ajo ka përgjegjësi për të raportuar në mënyrë periodike për procesin e grantdhënies si dhe për të analizuar rezultatet.

Detyrat (Përmbledhje e funksioneve kyç)

 • Siguron hartimin e plotë të Skemës së Granteve, duke iu përgjigjur nevojave të projektit;
 • Harton Thirrje për Propozime (paketën e plotë), është përgjegjës për vlerësimin e koncept ideve dhe projektpropozimeve të plota të paraqitura si dhe jep rekomandime për Bordin e Granteve;
 • Bashkëorganizon sesionet informuese për aktorë të shoqërisë civile;
 • Kontribuon në organizimin dhe zhvillimin e Konkurseve të Ideve;
 • Siguron menaxhim efektiv të Programit të Granteve, në mënyrë të tillë që të respektohen rregullat e grantit dhe detyrimet kontraktore;
 • Monitoron zbatimin teknik të granteve, për të siguruar përputhshmërinë me metodologjinë dhe planin e aktiviteteve të propozuara, përfshirë manaxhimin e afateve kohore dhe produkteve;
 • Monitoron dhe merr pjesë në aktivitetet e grantmarrësve si dhe realizon vizita monitoruese në terren;
 • Koordinon me Menaxherin e Financës raportimin financiar të grantmarrësve dhe disbursimin e fondeve;
 • Jep rekomandime për të përmirësuar procesin e grantdhënies, bazuar në kuadrin e zbatimit të granteve dhe mesimeve të nxjerra;
 • Kontribuon në hartimin e dokumentave të ndryshëm të punës dhe raporteve (Plane Pune, Plane Monitorimi, raporte periodike, etj.);
 • Jep këshilla strategjike, inpute teknike dhe rekomandime për orientimin e projektit;

Arsimi i kërkuar:

Diplomë Universitare Masters, në fusha të lidhura me qeverisjen dhe zhvillimin demokratik, të tilla si shkenca politike, ekonomike, drejtësi apo shkenca të tjera sociale.

Eksperienca dhe aftësitë e kërkuara:

 • Të paktën 5 vjet eksperiencë në administrimin e proceseve të grantdhënies;
 • Përvojë e mire në zhvillimin e propozimeve për grante;
 • Aftësitë dhe eksperienca në projekte me median do të jetë vlerë e shtuar;
 • Aftësi për të përgatitur me cilësi të lartë, dokumente të shkurtër politikash, raporte analitike, kërkime teknike që reflektojnë praktika të mira mbi qeverisjen demokratike dhe përfshirjen e qytetarëve;
 • Njohuri të mira të proceseve të Monitorimit dhe Vlerësimit, si dhe një përvojë e mirë në punën me OJF dhe/ose nismat qytetare.
 • Aftësi në trajnim, lehtësim procesesh, planifikim strategjik dhe ndërtim partneritetesh;
 • Aftësi krijuese dhe ndërpersonale, si dhe aftësi për të punuar në një mjedis shumëkulturor dhe shumëetnik, me ndjeshmëri dhe respekt për diversitetin;
 • Të tregojë aftësi për të zhvilluar dhe mbajtur marrëdhënie pune efektive me dhe mes niveleve dhe llojeve të ndryshme të stafit dhe palëve të treta;
 • Aftësi shumë të mira të përdorimit të kompjuterit, përpunim të dhënash, shkrim raportesh, kërkime, etj.

Aftësi gjuhësore: Aftësi shumë të mira komunikimi në të shkruar në anglisht, veçanërisht në përgatitjen e dokumenteve dhe raportevedhe aftësi shumë të mira në të folur në anglisht.

Pagesa e ofruar: Pagesa e parashikuar për pozicionin është në përputhje me standartet e sektorit. Oferta do të jetë në përputhje me kualifikimet, eksperiencën dhe historikun e pagesës së kandidatit të përzgjedhur.

PROCEDURAT E APLIKIMIT: 

Aplikimi duhet të përfshijë një letër kërkesë (cover letter) si dhe një CV në anglisht, si dhe të paktën dy letra reference specifike për pozicionin. Mund të paraqiten edhe dokumenta të tjerë. Ju lutemi, vendosni në email subjektin për aplikimin tuaj: Aplikimi – Manaxher i Programit të Granteve – Emri Mbiemri. Aplikimi duhet të arrijë jo më vonë se data 26 shtator 2021, përmes adresës së emailit: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e shkurtër do të kontaktohen për intervista.

LevizAlbania është një punëdhënës që garanton mundësi të barabarta dhe mirëpret aplikime nga të gjitha grupet e interesuara, pa asnjë diskriminim!

LeviAlbania - POZICION VAKANT: MENAXHER FINANCE

LeviAlbania - POZICION VAKANT: MENAXHER FINANCE

POZICION VAKANT: MENAXHER FINANCE

Vendndodhja:                                 Tiranë, Shqipëri

Organizata:                                      Projekti LevizAlbania

Lloji i punësimit:                             Me kohë të plotë

Afati i fundit i aplikimit:                12 Shtator 2021

Projekti LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare të suksesshme, "Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë", "Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim" dhe "Co-Plan". Faza e parë e projektit është zbatuar nga muaji Korrik 2015 deri Qershor 2019, ndërsa faza e dytë mbulon periudhën Korrik 2019 – Qershor 2023. LevizAlbania mbështet demokracinë vendore në të gjithë vendin nëpërmjet kultivimit të një shoqërie civile me bazë në komunitet, që ka ndikim dhe nxit kërkesën për qeverisje vendore cilësore.

Përgjegjësitë/Detyrat (Përmbledhje e funksioneve kryesore) 

Krijimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja e sistemit financiar

 • Përgjegjës për zhvillimin e procedurave, ruajtjen dhe hedhjen e të dhënave, kontabilitetin, librin e përgjithshëm të llogarive, pasqyrat financiare dhe të gjitha fazat e menaxhimit financiar që nevojiten për të përmbushur kërkesat ligjore Shqiptare dhe të donatorit;
 • Përgjegjës për kontrollin i ditarit të arkës dhe perditësimin e nevojave të likuiditetit;
 • Përgjegjës për të gjitha llogaritë e pagueshme, transaksionet bankare, shkrimin e çeqeve dhe rakordimin e pasqyrave të bankës;
 • Ndjek dhe përgatit përllogaritjen e pagave të stafit dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore;
 • Ndjek dhe përgatit pagesat e qirasë dhe shërbimeve të tjera;
 • Përgjegjës për mirëmbajtjen e sistemit të menaxhimit financiar të granteve, regjistrit të të gjitha transaksioneve financiare;
 • Nëse nevojitet, MF do të trajnohet mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen e SMG (sistemi i menaxhimit të granteve)
 • Ndjek ecurinë e të gjitha raportimeve financiare të granteve në proces dhe ato që janë të mbyllura, dhe në mënyrë periodike përgatit raportet financiare përkatëse;
 • Përgatit buxhetin vjetor të projektit;
 • Përgatit kontratat e konsulentëve/ekspertëve ose proceseve të tjera (prokurim)
 • I rekomandon Drejtorit Ekzekutiv miratim ose ndryshim në çdo kontratë me detyrime financiare për projektin; 

Administrimi i Granteve dhe Asistenca Teknike

 • Përgatit dhe ndjek disbursimet për grantet;
 • Ndjek raportimin financiar të granteve;
 • Monitoron përdorimin/zbatimin e fondeve/buxhetit të granteve;
 • Kur nevojitet, kontrollon zbatimin financiar të granteve
 • Vlerëson aftësitë menaxhuese financiare të grantmarrësve dhe siguron asistencë teknike sipas nevojës për të siguruar që grantmarrësi është në gjendje t’i përmbahet rregulloreve për menaxhimin financiar, kontabilitetin dhe raportimin financiar;
 • Shqyrton raportet financiare të grantmarrësve dhe jep rekomandime për veprime të mëtejshme ose asistencë teknike;
 • Ofron asistencë teknike, sipas kërkesës, për të zgjidhur çështjet që lidhen me raportet financiare ose auditimin e grantmarrësve.

Koordinimi dhe raportimi

 • Komunikon dhe koordinon me partnerët e konsorciumit OSFA, Partners Albania dhe Co-Plan dhe punon drejtëpërsëdrejti e në bashkëpunim me menaxherin e finances të OSFA, me SDC (Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim) lidhur me raportimin financiar, disbursimin e fondeve, rekoncilimin e shpenzimeve, situatën e përgjithshme financiare të organizatës dhe nevojat për trainim mbi menaxhimin financiar;
 • Përgatit rregullisht raporte financiare për konsorciumin dhe SDC;
 • Bashkëpunon dhe koordinon me SDC dhe institucionet përkatëse për të siguruar përputhshmërinë me legjislacionin në fuqi dhe rregullat e SDC;
 • I paraqet Drejtorit Ekzekutiv raportet financiare, analizat dhe parashikimet e nevojshme për planifikimin strategjik.
 • I paraqet Drejtorit Ekzekutiv, në kohën e duhur, informacione dhe raporte për konsolidimin dhe parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve;
 • Punon me Drejtorin Ekzekutiv për të krijuar dhe zhvilluar një strategji të qendrueshme, me vlerë të shtuar, për projektin;
 • Përgatit, harton dhe/ose kontrollon informacionin financiar të nevojshëm për projektin, konsorciumin, SDC, etj.;
 • Kryen detyra të tjera, të caktuara nga Drejtori Ekzekutiv

Arsimimi I kërkuar: Diplomë universitare (Master) në financë, kontabilitet.

Eksperienca dhe aftësitë e kërkuara:

 • Të paktën 5 vjet eksperiencë pune në menaxhim financiar, kontabilitet. 
 • Njohje shumë e mire e kuadrit ligjor që lidhet me çështjet financiare të OJF në Shqipëri (taksa, standartet financiare, të kontabilitetit);
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe koordinimi;
 • Aftësi për tu përshtatur dhe për të qenë fleksibël;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe aftësi vet/organizuese;
 • Aftësi për të punuar në harmoni me njerëz me background të ndryshëm kulturor;
 • Të jenë krijues, me aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi për të punuar në një mjedis pune shumëkulturor dhe shumëetnik, me ndjeshmëri dhe respekt për diveristetin;
 • Aftësi të provuara për të zhvilluar dhe për të mbajtur marrëdhënie pune efektive me nivele dhe tipe të ndryshme të stafit të projektit apo partnerë të tjerë;
 • Aftësi të shkëlqyera përdorimi të kompjuterit në paketën Microsoft Office, veçanërisht në Excel (formula, pivot tables, etj.).

Aftësi gjuhësore: Aftësi shumë të mira komunikimi në të shkruar në anglisht, veçanërisht në përgatitjen e raporteve financiare dhe aftësi shumë të mira në të folur në anglisht.

Pagesa e ofruar: Pagesa e parashikuar për pozicionin është në përputhje me standartet e sektorit. Oferta do të jetë në përputhje me kualifikimet, eksperiencën dhe historikun e pagesës së kandidatit të përzgjedhur.

PROCEDURAT E APLIKIMIT: 

Aplikimi duhet të përfshijë një letër kërkesë (cover letter) si dhe një CV në anglisht. Mund të paraqiten edhe dokumenta të tjerë. Ju lutemi, vendosni në email subjektin për aplikimin tuaj: Aplikimi – Manaxher Finance I Projektit – Emri Mbiemri. Aplikimi duhet të arrijë jo më vonë se data 12 shtator 2021, përmes adresës së emailit: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Aplikantët që morën pjesë në konkursin për këtë pozicion në Maj 2021, janë të mirëpritur të aplikojnë sërish. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e shkurtër do të kontaktohen për intervista.

LevizAlbania është një punëdhënës që garanton mundësi të barabarta dhe mirëpret aplikime nga të gjitha grupet e interesuara, pa asnjë diskriminim!

THIRRJA PËR APLIKIME PËR GRANTE STRATEGJIKE NR.4

THIRRJA PËR APLIKIME PËR GRANTE STRATEGJIKE NR.4

Thirrja 4 Web

 

THIRRJA PËR APLIKIME PËR GRANTE STRATEGJIKE NR.4 - ‘PJESËMARRJA DHE VULLNETARIZMI RINOR NË NIVEL VENDOR’

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare: "Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë", "Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim" dhe "Co-PLAN" synon forcimin dhe përmirësimin e demokracisë vendore në Shqipëri përmes angazhimit të shoqërisë civile dhe individëve.

LevizAlbania fton organizatat jofitimprurëse (OJF) të aplikojnë në Thirrjen Nr. 4 për Aplikime, Grante Strategjike Pjesëmarrja dhe Vullnetarizmi Rinor në Nivel Vendorme qëllim: rritjen e pjesëmarrjes dhe vullnetarizmit rinor në nivel vendor si instrument për qytetari të angazhuar dhe zhvillim më të qëndrueshëm.  Për të aplikuar në instrumentin e Granteve Strategjike Organizatat Jo-fitimprurëse duhet të vijnë në formën e koalicionit të përbërë nga të paktën tre organizata që në këtë fazë të aplikimit. 

LevizAlbania, nëpërmjet Granteve Strategjike, mbështet krijimin e një mjedisi mundësues për forcimin e aktorëve të shoqërisë civile, formalë dhe jo-formalë, dhe rritjen e angazhimit qytetar me qëllim institucionalizimin e llogaridhënies dhe qeverisjes pjesëmarrëse në nivel vendor.

Thirrja e 4-të për Grante Strategjike e LevizAlbania ka pesë (5) drejtime dhe në të mund të aplikojnë vetët organizatat e shoqërisë civile.

Drejtimet e Thirrjes Nr.4 për Grante Strategjike janë:

Drejtimi 1:      Formësimi i Karrierës Përmes Pjesëmarrjes në Komunitet (1 grant);

Drejtimi 2:      (Ri)jetëzimi i Qendrave Rinore (1 grant);

Drejtimi 3:      Aktivizëm Përmes Vullnetarizmit (1 grant);

Drejtimi 4:      Rrjeti Vendor i Studentëve të Shkëlqyer (1 grant);

Drejtimi 5:      Zotërimi i Vlerave Mjedisore (1 grant).

MADHËSIA E GRANTEVE DHE AFATI I ZBATIMIT

 • Afati maksimal i zbatimit të projektit është 18 muaj;
 • Kufiri maksimal i 1 (një) granti strategjik është 60,000 CHF;
 • Në Thirrjen për Aplikime Nr. 4 lejohet aplikimi i OJF-ve me vetëm një projekt propozim.

Afati i fundit për aplikime në Thirrjen Nr. 4 për “Grante Strategjike” është data 30 Shtator 2021, ora 23:59. Në këtë thirrje mund të aplikojnë vetëm organzatat e shoqërisë civile dhe aplikimi behet përmes dërgimit të dokumentacionit të kërkuar nga LevizAlbania në adresën e postës elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Të gjithë të interesuarit për aplikime në këtë thirrje duhet të tregojnë kujdes të veçantë në leximin dhe konsultimin e plotë të të gjithë dokumentacionit të nevojshëm për të cilin mund ti referohen formateve të përgatitura nga projekti LevizAlbania që gjenden më poshtë:

Gjatë periudhës që Thirrja për Aplikime për Strategjike NR.4 do të qëndrojë e hapur, LevizAlbania do të organizojë një sesion informues online, për secilin nga Drejtimet e kësaj thirrje.

Në sesionet informuese janë të ftuara organizata të shoqërisë civile dhe do të diskutohet mbi fushat dhe prioritetet përkatëse, procedurat e Thirrjes, si dhe do t’i jepet përgjigje pyetjeve që kanë të interesuarit mbi Thirrjen Nr. 4 për Aplikime. Sesioni informues do të zhvillohet në 10 Shtator, 2021 ora 11.00. Sesioni do të zhvillohet përmes platformës Zoom dhe për tu bërë pjesë e tij duhet të regjistroheni duke klikuar në këtë link:

Menjëherë pas regjistrimit në Zoom Webinar do t’ju dërgohen të kredencialet për të qenë pjesë e sesionit informues online dedikuar Thirrjes Nr. 4 për Aplikime, Grante Strategjike ‘Pjesëmarrja dhe Vullnetarizmi Rinor në Nivel Vendor’.

Për të mësuar më shumë rreth nismave strategjike të mbështetura nga LevizAlbania KLIKONI KËTU

Organizatat e interesuara për të aplikuar dhe që përmbushin kriteret e pranueshmërisë inkurajohen të kontaktojnë LevizAlbania për çdo pyetje në: +35544500153; +355676036732; ose email në  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

THIRRJA PËR APLIKIME PËR GRANTE STRATEGJIKE NR.3

THIRRJA PËR APLIKIME PËR GRANTE STRATEGJIKE NR.3

la web Thirrja 3

 

THIRRJA PËR APLIKIME PËR GRANTE STRATEGJIKE NR.3 - ‘DEMOKRACIA DIGJITALE NË NIVEL VENDOR’

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare: "Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë", "Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim" dhe "Co-PLAN" synon forcimin dhe përmirësimin e demokracisë vendore në Shqipëri përmes angazhimit të shoqërisë civile dhe individëve.

LevizAlbania fton organizatat jo fitimprurëse (OJF) të aplikojnë në Thirrjen Nr. 3 për Aplikime, Grante Strategjike ‘Demokracia Digjitale në Nivel Vendor’ me qëllim ‘normalizimin’ dhe zgjerimin e demokracisë digjitale si instrument për rritjen e pjesëmarrjes qytetare dhe transparencës së qeverisjes vendore. 

LevizAlbania, nëpërmjet Granteve Strategjike, mbështet krijimin e një mjedisi mundësues për forcimin e aktorëve të shoqërisë civile, formalë dhe jo-formalë, dhe rritjen e angazhimit qytetar me qëllim institucionalizimin e llogaridhënies dhe qeverisjes pjesëmarrëse në nivel vendor.

Thirrja e 3-të për Grante Strategjike e LevizAlbania ka dy (2) drejtime dhe në të mund të aplikojnë vetët organizatat e shoqërisë civile.

Drejtimet e Thirrjes Nr.3 për Grante Strategjike janë:

Drejtimi 1: E-pjesëmarrje: mundësimi i aktivizmit digjital në nivel vendor (1 grant);

Drejtimi 2: Teknologji dhe qytetarë të zgjuar për demokracinë vendore (1 grant

MADHËSIA E GRANTEVE DHE AFATI I ZBATIMIT

 • Afati maksimal i zbatimit të projektit është 18 muaj;
 • Kufiri maksimal i 1 (një) granti strategjik është 60,000 CHF;
 • Në Thirrjen për Aplikime Nr. 3 lejohet aplikimi i OJF-ve me vetëm një projekt propozim.

Afati i fundit për aplikime në Thirrjen Nr. 3 për “Grante Strategjike” është data 30 Shtator 2021, ora 23:59. Në këtë thirrje mund të aplikojnë vetëm organzatat e shoqërisë civile dhe aplikimi behet përmes dërgimit të dokumentacionit të kërkuar nga LevizAlbania në adresën e postës elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Të gjithë të interesuarit për aplikime në këtë thirrje duhet të tregojnë kujdes të veçantë në leximin dhe konsultimin e plotë të të gjithë dokumentacionit të nevojshëm për të cilin mund ti referohen formateve të përgatitura nga projekti LevizAlbania që gjenden më poshtë:

Gjatë periudhës që Thirrja Nr. 3 për Aplikime, Grante Strategjike do të qëndrojë e hapur, LevizAlbania do të organizojë një sesion informues online, për secilin nga Drejtimet e Thirrjes. Në sesionet informuese janë të ftuara organizata të shoqërisë civile dhe do të diskutohet mbi fushat dhe prioritetet përkatëse, procedurat e Thirrjes, si dhe do t’i jepet përgjigje pyetjeve që kanë të interesuarit mbi Thirrjen për Aplikime Nr. 3. Sesioni informues do të zhvillohet në 9 Shtator, 2021 ora 11.00. Sesioni do të zhvillohet përmes platformës Zoom dhe për tu bërë pjesë e tij duhet të regjistroheni duke klikuar në këtë link:

SESION INFORMUES NË ZOOMKLIKO & REGJISTROHU

Menjëherë pas regjistrimit në Zoom Webinar do t’ju dërgohen kredencialet për të qenë pjese e sesionit informues online dedikuar Thirrjes Nr. 3 për Aplikime, Grante Strategjike ‘Demokracia Digjitale në Nivel Vendor’.

Për të mësuar më shumë rreth nismave strategjike të mbështetura nga LevizAlbania KLIKONI KËTU

Organizatat e interesuara për të aplikuar dhe që përmbushin kriteret e pranueshmërisë inkurajohen të kontaktojnë LevizAlbania për çdo pyetje në: +35544500153; +355676036732; ose email në  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

LEVIZALBANIA, DEDIKUAR DEMOKRACISË VENDORE NË SHQIPËRI

LEVIZALBANIA, DEDIKUAR DEMOKRACISË VENDORE NË SHQIPËRI

Cover web

E kthyer tashmë në një traditë e përvitshme, LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC organizoi për të pestin vit rradhazi “Javën e Demokracisë Vendore”. Projekti që synon të forcojë demokracinë vendore dhe rrisë aktivizimin qytetar në drejtim të mirëqeverisjes lokale, organizoi në bashkëpunim me grantmarrës të LevizAlbania dhe anëtarët e konsor- ciumit të projektit 14 aktivitete të shpërndara në 9 qytete në 6 ditë prej 31 Majit deri më 5 Qershor.

Secila prej ditëve të “Javës së Demokracisë Vendore” trajtoi çështje dhe tematika në fokusin e të cilave ishte roli qytetar dhe i shoqërisë civile. Ditët tematike synuan të sjellin për publikun dhe audiencën e targetuar çështje si: vullnetarizmi, financat vendore dhe shërbimet, angazhimi qytetar, fuqizimi i të rinjve, mjedisi i përbashkët dhe në ditën përmbyllëse të “Javës së Demokracisë Vendore”, LevizAlbania bashkë me grantmarrës e qytetarë zhvilluan aktivitetin “Jep shembullin tënd”, një aksion pastrimi në zonën e Lumit Mat.

Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0 çeli siparin e “Javës së Demokracisë Vendore”. Përmes mbështetjes nëpërmjet projekteve strategjike të LevizAlbania, organizata “Përtej Barrierave” zhvilloi konferencën e parë kombëtare mbi vullnetarizmin, një tryeze e cila synoi dhe ia doli të ngrinte diskutimin dhe debatin mbi përfshirjen e vullnetarizmit në komunitet dhe përfitimet që i sjell shoqërisë kjo ndërthurje, dhe se si mund të nxitet më tej vullnetarizmi në Shqipëri.

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, anëtar i konsorciumit të LevizAlbania, zhvilloi sipas traditës konferencën vjetore mbi financat vendore në të cilin u prezantua fillimisht raporti vjetor i parave publike të menaxhuara nga njësitë e qeverisjes vendore. Autonomia vendore është një element kyç i decentralizimit, prandaj sa më e madhe të jetë kjo autonomi aq më e mirë  është. Me  një  panel ekspertësh e teknikësh të qeverisjes vendore dhe çështjeve financiare, konferenca e Co-PLAN preku gjithashtu efektin e pandemisë në vitin financiar vendor 2020.

Në po të njëjtën ditë tre organizata që kanë zbatuar projektet e mbështetura nga LevizAlbania u transferuan në qytetin e Gramshit, ku u zhvillua diskutimi i hapur me publikun mbi “Buxhetin e Bashkisë Gramsh, rritja e transparencës dhe pjesëmarrjes aktive të tyre”. Instituti AGENDA, Euro Partners Development dhe Instituti i Kërkimeve Urbane sollën për publikun dhe qytetarët e Gramshit informacione dhe të dhëna mbi përparësitë kryesore të buxhetit 2021 për Bashkinë Gramsh, transparencën e treguar nga bashkia në proceset konsultuese për buxhetin si dhe monitorimin e shërbimeve publike të ofruara prej saj.

Në ditën e tretë fjalën e kishin ata, aktivistët e shoqërisë civile, indivdët dhe grupet informale. “Word Fair” ose panairi i fjalës ishte aktiviteti i ideuar nga LevizAlbania dedikuar shembujve konstruktiv që kanë sjellë ndryshimin e prekshëm për komunitetet e tyre, por për mbi të gjitha për angazhimin qytetar si detyrim për të kontribuar për komunitetin dhe bërë bashkë zërin qytetar. Panairi i Fjalës u zhvillua në Tiranë pranë “Parkut Rinia”, duke synuar vendosjen e kontaktit dhe komunikimit drejtpërdrejt me qytetarët, proces që njohu regres gjatë periudhës së pandemisë por edhe për shkak të shumëllojshmërisë së formave të komunikimit modern. Panairi Fjalës ia doli që të tërhiqte vëmendjen e qytetarëve dhe kalimtarëve të thjeshtë në zonën e Parkut Rinia. Historitë personale, impakti që ka sjellë tek aktivistët zbatimi i nismave në terren, nevoja për më shumë aktivizëm dhe komunikimin me njëritjetrin ishin disa nga historitë e treguara në panairin e fjalës së aktivistëve.

Mjedisi ynë i përbashkët ishte tematika e ditës së pestë të “Javës së Demokracisë Vendore 2021”. Tre aktivitete të vendosura në pjesën veriore të vendit, Shkodër, të organizuara nga “Gratë Artizane në Vaun e Dejsë”, “Organizata GO2” dhe “Forumi i Liqenit të Shkodrës”, arritën që ta kthenin mjedisin dhe kontributin e qytetarëve dhe aktivistëve në mbrojtje të tij në qendër të vëmendjes së aktiviteteve publike. Kultivimi i kulturës dhe edukimi i brezave të rinj përmes formave inovative në mbrojtje të mjedisit mbetet një nevojë e domosdoshme, kontributi për të cilën nuk duhet kursyer. “Dita e Krimbit të Mëndafshit” dhe hapja  ekspozitës  fotografike nga Forumi “Liqeni i Shkodrës” ishin aktivitetet e veçanta të kësaj dite.

Dita katërt e “Javës së Demokracisë Vendore” iu dedikua “fuqizimit të të rinjve”. Me aktivitete të shtrira në Cërrik, Lezhë dhe Elbasan. Dita e të rinjve kulmoi me aktivitetin e organizuar nga Parterët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim “Youth Speak UP”. I mbajtur në Kalanë e Elbasanit, akiviteti i veçantë vendosi në qendër të rinjtë dhe nevojën e tyre për të folur dhe ngritur për të “levizur për ndryshimin”.

Ndryshe nga vitet e mëprashme, “Java e Demokracisë Vendore 2021” nuk u zhvillua në pesë ditë por në gjashtë. Ditën e fundit LevizAlbania ia dedikoi mjedisit dhe mbrojtjes së tij. Një aktivitetet i ideuar tërësisht nga projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, i cili u bazua në  modelin  “JEP SHEMBULLIN TËND”. Stafi i LevizAlbania dhe shumë të rinj e të reja që iu përgjigjën thirrjes së LevizAlbania, u bashkuan në aksionin e pastrimit në zonën e “Lumit Mat” si dhe aktivitetit për promovimin e turizmit në këtë zonë historike të vendit tonë. Aktiviteti u vendos pranë “Urës së Zogut” ku dhjetra të rinj u angazhuan dhe pastruan ambJentin si dhe u bënë pjesë e turit me kanoe për të njohur pasuritë natyrore dhe potencialet turistike të kësaj zonë.

LevizAlbania i është dedikuar demokracisë vendore dhe në funksion të përmirësimit dhe fuqizimit të saj ka bërë bashkë aktorë të shoqërië civile, grupimet informale dhe individët. Përmes instrumentave tradicionale dhe inovative të grantdhënies, LevizAlbania, ka angazhuar dhe mbështetur më shumë se 300 nisma të cilat kanë sjellë vit pas viti ndryshimin e prekshëm për komunitetet dhe zonat ku janë zbatuar. Java e Demokracisë Vendore është momenti kulmor i prezantimit të këtyre nismave e arritjeve nga ata, aktorët e ndryshimit, motorët e aktivizimit dhe qytetarisë aktive, aktivistët.

Java e Demokracisë Vendore ashtu si LevizAlbania, që është markë e njohur në mbarë vendin, është moment që i dedikohet qytetarëve, aktivizimit, demokracisë, transparencës, rritjes së përgjegjshmërisë prej të zgjedhurve vendor, e për mbi të gjitha rolit të qytetarëve aktiv në forcimin e demokracisë vendore.

View the embedded image gallery online at:
https://levizalbania.al/sq/lajme#sigProId2c3dad57bc

View the embedded image gallery online at:
https://levizalbania.al/sq/lajme#sigProIdfe771b323d

View the embedded image gallery online at:
https://levizalbania.al/sq/lajme#sigProId27940f177b

View the embedded image gallery online at:
https://levizalbania.al/sq/lajme#sigProIdb0615aeeba

 

 

 

 

 

#LevizAlbania #DedikuarDemokracisëVendore #JavaDemokracisëVendore2021

Nis zbatimi i projektit “Rekuperimi mësimor dhe social i nxënësve nga pasojat e Covid-19”   

Nis zbatimi i projektit “Rekuperimi mësimor dhe social i nxënësve nga pasojat e Covid-19”   

WhatsApp Image 2021 07 06 at 15.04.38 Copy

Në datën 28 Qershor të vitit 2021, u nis zbatimi i projektit “Rekuperimi mësimor dhe social i nxënësve nga pasojat e Covid-19”, me mbështetjen financiare të Lëviz Albania. Projekti zbatohet në qytetin e Shijakut nga Matilda Vora, psikologe shkollore dhe aktiviste me eksperience të gjatë në fushën e arsimit dhe e angazhuar për mireqenien e komunitetit e saj.    

Projekti synon të mbyllojë boshllëqet mesimore dhe sociale të nxënesve të klasave të para dhe të dyta, të cilat janë shkaktuar nga përballja në një hark kohor të shkurtër me dy situata të vështira për arsimin: fillimisht situata e tërmetit dhe direkt më pas e Covid-19. Gjithastu synon të përgatisë nxënësit për të filluar vitin e ardhshëm shkollor 2021-2022 nëpermjet një shkollë verore, duke plotësuar mangësitë mësimore dhe fuqizuar nxenesit në aspektin psiko-social.

Përfituesit kryesore të këtij projekti janë 30 fëmijë, të cilët po marrin pjesë në shkollën verore gjatë muajit të Korrikut 2021. Kjo shkollë do te zhvillohet nga data 1- 27 korrik duke përjashtuar ditët e diela. Do të ngrihen dy klasa mësimore respektivisht 15 nxënës në klasën e parë dhe 15 nxënës në klasën e dytë. Për të përforcuar dhe përmirësuar njohuritë e nxënësve realizohen çdo ditë orë mësimore për secilën nga lëndët: gjuhë shqipe/ abetare, matematikë, dituri natyre, dhe aktivitete psiko-sociale sipas një orari të paracaktuar ditor, 9:00-13:00. I gjithë zbatimi i këtij projekti po realizohet në ambjentet e gjimnazit "16 Shtatori", ndërtese e cila është e sapo rindërtuar dhe e pajisur me ambjente mësimore, sportive, teknologjike. Në kuadër të promovimit të vullnetarizmit, po aktivizohen 4 nxënës nga gjimnazi i qytetit të Shijakut, të cilët kanë pasur eksperienca të mëparshme si vullnetarë.

Gjatë këtyre ditëve fëmijët kanë të ndërthurur orët mësimore dhe veprimtaritë psiko- sociale. Në ditët pasuese fëmijët do të angazhohen edhe në veprimtari që nxisin angazhimin qytetar dhe kontributin në komunitet. Në këtë aktivitet nxënësit do të përfshihen dhe angazhohen në kujdesin dhe sistemimin e ambjentit të gjimnazit pritëse.

View the embedded image gallery online at:
https://levizalbania.al/sq/lajme#sigProId987a65b439

JAVA E DEMOKRACISË VENDORE 2021 NGA 31 MAJ DERI NË 5 QERSHOR

JAVA E DEMOKRACISË VENDORE 2021 NGA 31 MAJ DERI NË 5 QERSHOR

 

FB Cover

Java e Demokracisë Vendore - LevizAlbania

“2021: Viti i angazhimit qytetar”

31 Maj – 5 Qershor 2021

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga nga konsorciumi i tre organizatave shqipare "Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë", "Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim" dhe "Co-PLAN" do të organizojë për të pestin vitë “Javën e Demokracisë Vendore”.

E kthyer tashmë në një traditë e përvitshme, Java e Demokracisë është ktyer në eventin dedikuar debatit dhe diskutimeve mbi demokracinë vendore, qeverisjen e duhur lokale, aktivizmin qytetar, shoqërinë civile, etj.

Përmes #LDW2021, LevizAlbania synon të sjellë bashkë aktorë të ndryshëm, duke filluar nga student, mësues, aktivistë, vullnetarë, grupe informale dhe organizatë me bazë në komunitet, të cilët do të kontribuojnë me pikëpamjet, shqetësimet dhe propozimet e tyre, e deri tek organizatat më të konsoliduara dhe ekspertët që sjellin njohuritë dhe rekomandimet e tyre.

#LDW2021 do të organizohet me ditë tematike, secila me veprimtari që nxisin dialogun e hapur dhe që kanë si emërues të përbashkët rolin e e angazhimit qytetar në trajtimin e çështjeve të rëndësishme. #LDW2021 do të shërbejë si një platformë për ndarjen e njohurive, përmes të cilës LevizAlbania ka mundësinë t’u jape zë arritjeve, të shpërndajë produkte e të tregojë mbi aktorët e angazhuar të shoqërisë civile.

Ditët tematike

Dita 1: Vullnetarizmi

Dita 2: Financat vendore dhe shërbimet

Dita 3: Angazhimi Qytetar

Day 4: Fuqizimi i të rinjve

Day 5: Mjedisi ynë i përbashkët

Day 6: Dhënia e një shembulli të mirë

Mëso më shumë rreth aktiviteteve të #JDV2021 duke kliikuar programin e plotë:

PROGRAMI I PLOTË I JAVËS SË DEMOKRACISË VENDORE 2021

#LevizAlbania #LevizPerDemokracineVendore #JavaDemokraciseVendore2021 #JDV21

Qeveritë shqiptare dhe zvicerane nënshkruajnë marrëveshjen për projektin që mbështet demokracinë vendore dhe aksionin civil

Qeveritë shqiptare dhe zvicerane nënshkruajnë marrëveshjen për projektin që mbështet demokracinë vendore dhe aksionin civil

WhatsApp Image 2021 05 21 at 3.09.20 PM

Një marrëveshje e nënshkruar sot formalizon bashkëpunimin zvicerano-shqiptar për forcimin e aksionit civil në nivel vendor përmes LevizAlbania – një projekt që financon nisma për përmirësimin e demokracisë dhe shërbimeve në nivel bashkie

Zv. Ministrja e Brendshme Romina Kuko dhe Zv. Shefi i Misionit në Ambasadën e Zvicrës Patrik Meier nënshkruan sot një marrëveshje e cila siguron zbatimin e projektit LevizAlbania – një program grantesh që financon aksione civile dhe nisma qytetare për më shumë demokraci dhe shërbime më të mira në nivel vendor.

“Nënshkrimi i sotëm formalizon fazën e dytë këtij projekti, që do të zgjasë deri në 30 qershor 2023. Totali i parashikuar për t’u shpenzuar për fazën e dytë kap shumë 6.9 milionë franga zvicerane. Ky projekt ka synim kryesor forcimin e mirëqeverisjes në nivel lokal, me përfshirjen e aktorëve të shoqërisë civile. Duke pasur mbështetjen e palës zvicerane që përfaqëson një model të përkryer të vetëqeverisjes lokale, ne jemi të sigurt se ky projekt do të realizojë më si miri qëllimet e përcaktuara”, tha Zv. Ministrja Romina Kuko.

Marrëveshja dypalëshe siguron që të dy qeveritë do të bashkëpunojnë për drejtimin dhe zbatimin e projektit të granteve drejt një demokracie të përmirësuar në nivel vendor. Një gamë e gjerë aksionesh, nismash dhe projektesh të mbështetur dhe të financuar nga LevizAlbania përfshijnë rritje të transparencës, menaxhimin më të mirë financiar, dhe shërbime të reja në nivel bashkie. Nisma të tjera adresojnë përfshirjen sociale, çështjet e rinisë, kulturën dhe mjedisin.

“Ne e shohim angazhimin civil si thelbësor për demokracinë. Prania dhe aksioni i aktorëve të shoqërisë civile është shumë i nevojshmë për të siguruar që vendimet merren për interesin më të mirë të qytetarëve dhe të publikut. Grupet dhe individët civilë aktivë sjellin para zyrtarëve të zgjedhur shqetësime dhe zgjidhje të cilat nuk mund dhe nuk duhet të injorohen”, tha Patrik Meier, Zv. Shef i Misionit në Ambasadën e Zvicrës.

LevizAlbania synon të aftësojë aktorët civilë që të ndikojnë qeverisjen vendore dhe të përmirësojnë demokracinë dhe dhënien e shërbimeve nga bashkitë. Ky është një projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC që siguron mbështetje për organizata, grupe informale dhe individë aktivë në fushën e aksionit civil, deri në vitin 2023.

LevizAlbania shpall thirrjen për GRANTE STRATEGJIKE

LevizAlbania shpall thirrjen për GRANTE STRATEGJIKE

SG LA CALL

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare: "Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë", "Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim" dhe "Co-PLAN" synon forcimin dhe përmirësimin e demokracisë vendore në Shqipëri përmes angazhimit të shoqërisë civile dhe individëve.

Grantet Strategjike janë një intrument novator nëpërmjet të cilit LevizAlbania mbështet krijimin e një mjedisi mundësues për forcimin e aktorëve të shoqërisë civile, formalë dhe jo-formalë, dhe rritjen e angazhimit qytetar me qëllim institucionalizimin e llogaridhënies dhe qeverisjes pjesëmarrëse në nivel vendor.  

Në këtë kuadër LevizAlbania shpall thirrjen për “Grante Strategjike” dhe fton organizatat jo fitimprurëse (OJF) të aplikojnë në THIRRJEN PËR PROJEKTE STRATEGJIKE Shkëmbim, Rrjetëzim dhe Advokim me qëllim: zbatimin e metodave të shkëmbimit dhe rrjetëzimit për potencimin e koalicioneve tematike midis aktorëve të shoqërisë civile në fushën e demokracisë vendore dhe angazhimit qytetar.

Thirrja për “Grante Strategjike” ka dy drejtimet:

DREJTIMI 1: Programi i Shkëmbimit për Angazhim Qytetar ( 1 grant)

DREJTIMI 2: Rrjetëzim për Nxitjen e Pjesëmarrjes dhe Advokimit (deri në 3 grante)

AFATET E ZBATIMIT DHE KUFIRI MAKSIMAL I FINANCIMIT:

 • Afati maksimal i zbatimit të projektit është 18 muaj;
 • Kufiri maksimal i 1 (një) granti strategjik është 60,000 CHF;

Afati i fundit për aplikime në këtë thirrje për “Grante Strategjike” është data 14 Qershor 2021, ora 17:00. Në këtë thirrje mund të aplikojnë vetëm organzatat e shoqërisë civile dhe aplikimi behet përmes dërgimit të dokumentacionit të kërkuar nga LevizAlbania në adresën e postës elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Të gjithë të interesuarit për aplikime në këtë thirrje duhet të tregojnë kudjes të veçantë në leximin dhe konsultimin e plotë të të gjithë dokumentacionit të nevojshëm për të cilat mund ti referohen materileve informuese të përgatitura nga projekti LevizAlbania i cili gjendet këtu më poshtë:

Paketa e dokumentave të Thirrjes për Grante Strategjike:'

 1. UDHËZUESI I THIRRJES PËR APLIKIME GRANTE STRATEGJIKE SHKEMBIM RRJETEZIM DHE ADVOKIM
 2. FORMULARI I PROJEKT PROPOZIMIT GRANTE STRATEGJIKE
 3. UDHËZUESI PËR PËRGATITJEN E PROJEKT PROPOZIMIT TË PLOTË
 4. ANEKS 1 - FORMULARI I BUXHETIT PËR PROJEKTIN E PROPOZUAR
 5. ANEKS 2 - KALENDARI I AKTIVITETEVE TË PLANIFIKUARA PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT
 6. ANEKS 3 - KUADRI LOGJIK I PROJEKTIT
 7. ANEKS 4 - LISTA E DOKUMENTAVE SHOQËRUESE TË PROJEKT PROPOZIMIT TË PLOTË
 8. ANEKS 5 - UDHËZUES PËR APLIKANTËT MBI PERSPEKTIVËN GJINORE

Gjatë periudhës që Thirrja per Aplikime per Grante Strategjike do të qëndrojë e hapur, LevizAlbania do të organizojë një sesion informues online, për secilin nga Drejtimet e Thirrjes. Në sesionet informuese janë të ftuara organizata të shoqërisë civile dhe do të diskutohet mbi fushat dhe prioritetet përkatëse, procedurat e Thirrjes, si dhe do t’i jepet përgjigje pyetjeve që kanë të interesuarit mbi Thirrjen për Aplikime. Sesioni informues do të zhvillohet në 20 Maj, 2020, ora 11.00. Sesioni do të zhvillohet përmes paltformës Zoom dhe për tu bërë pjesë e tij duhet të regjistroheni duke klikuar në këtë link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LkioRm7aTVOvkia3X-W-Wg

Menjëherë pas regjistrimit në Zoom Webinar do t’ju dërgohen të kredencialet për të qenë e sesionit informues online dedikuar thirrjes për grante strategjike.

Organizatat e interesuara për të aplikuar dhe që përmbushin kriteret e pranueshmërisë inkurajohen të kontaktojnë LevizAlbania për çdo pyetje në: +35544500153; +355676036732; ose email në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

LEVIZALBANIA - CALL FOR EXPERTS - DEADLINE 27 MAY 2021

LEVIZALBANIA - CALL FOR EXPERTS - DEADLINE 27 MAY 2021

1

LevizAlbania - Call for Experts 

Terms of References

Experts for LevizAlbania Knowledge Management and Civic Engagement Knowledge Platform

Location:

Tirana (with travel within Albania)

Application Deadline:

27.05.2021

Employment Type:

Expert individual contract

Number of experts

2

Languages Required:

English & Albanian

Expected Start date:

01.06.2021

Expected End date:

01.06.2022

Expected working days for assignment:

120 working days / to be divided between the experts depending on the tasks undertaken per assignment  

Leviz Albania Project Snapshot

LevizAlbania is the Local Democracy project of the Swiss Agency of Development and Cooperation (SDC) implemented by a consortium of three organizations: (i) Open Society Foundation for Albania (OSFA), (ii) Partners Albania and (iii) Co-Plan. Since 2015 LevizAlbania has contributed to enhancing local democracy, through grants for Non-for-Profit Organizations (NPOs), informal groups, and individuals, supporting local needs for transparent and accountable governance and efficient public services. In Phase II LevizAlbania continues to support civic actors countrywide, including women and youth, through a bottom-up approach. The project supports coalition-building to incite structural and systemic change at the local and strategic level and promote positive practices in support of local democracy. The project uses media as an advocacy tool to amplify the demands of stakeholders. Synergies with other SDC and donor projects maximize the results of the support provided to good governance at local level.

Tabela

Background Information

To be an effective change-agent for strengthening/supporting local democracy, LevizAlbania (LA) aims to rely on empirical, cutting-edge knowledge derived from a structured knowledge management (KM) system defined as “the processes, or range of practices, used by organizations to identify, capture, store, create, update, represent and distribute knowledge for use, awareness and learning across the organization” (Dimitriu 2016).

The goal of the KM system is to ‘produce’ knowledge conducive to better local democracy and enhanced civic engagement. The objective of such system is to 1) improve LA’s grant-giving instruments, 2) garner visibility and influence within the civil society and policy making community, and 3) shape local democracy and civic engagement support in Albania.

In the last 6 years LA has produced a rich trove of information, findings, lessons, and extensive grass roots network whose examination is crucial for systemizing and rendering it usable, producing knowledge, and identifying challenges and opportunities for local democracy and civic engagement in Albania. Therefore, the structuration of LA’s KM system aims to 1) assess the effectiveness of LA supported interventions, 2) identify trends and mechanisms that affect local democracy and civic engagement, and 3) recognize unfulfilled needs and interventions towards local democracy and civic engagement. 

Additionally, the establishment of the Civic Engagement Knowledge Platform shall use a cohesive set of instruments to generate and use knowledge and - crucially - to analyze the civic space in which individuals, groups and organizations interact at the local level. The main purpose of this undertaking is to identify areas in need of and receptive to interventions. Such platform - by supporting an enabling environment for evidence-based advocacy in favor of expanding civic space – can become a formidable instrument towards solidifying LA’s standing.

Based on the goal and objectives laid out above, we expect the following outcomes from LA’s KM system and civic engagement knowledge platform:

 • Improved effectiveness of the instruments used for supporting civic engagement and democracy at the local level;
 • Identification of needs, trends, and interventions regarding democracy support and civic engagement at the local level;
 • Increased prominence within the civil society and policy making community;
 • Institutionalized organizational learning culture.

Knowledge Management and Local Democracy Support

For the last 6 years LA has relied on a theoretical perspective and approach that has set it apart from other actors by focusing on the demand side of democracy support and civic engagement and by not ‘doing things’, but by enabling civic actors to do so for themselves. LA’s focus on strengthening an enabling environment in which actors interact has given it a comparative advantage in creating a formidable network of local partners, diverse and complementary interventions, wide geographical reach and depth, and a unique insight into the mechanisms that shape interventions in the field of democracy support and civic engagement at the local level.   

The KM system and Platform aim to leverage this advantage by taking stock of what has already been achieved and, as importantly, using it to improve its operations. This approach places knowledge leveraging at the center of the recognition that for LA to work better and be smarter it needs to further its knowledge-based activities. Therefore, through the KM system the top priority is to unearth the knowledge ‘residing’ in these diverse approaches and methodologies to present a coherent set of ‘products’ that crystallize it to practitioners, policy makers, civic actors, and the wider public. The second priority, as embodied by the Civic Engagement Knowledge platform, is to use the knowledge assembled to identify and evaluate unfulfilled needs receptive to interventions. Achieving these priorities is instrumental for fulfilling the objective of leveraging knowledge to support local democracy and civic engagement.   

As it regards the KM system and Civic Engagement Platform (from now on referred to as platform), activities, shall be divided into three broad categories: (i) knowledge assessment; (ii) knowledge creation; and (iii) shaping local democracy support. The activities undertaken under these headings, both for the KM system and Platform, aim to increase the effectiveness of LA in fulfilling its objectives and enable it to shape local democracy support and civic activism by identifying unfulfilled needs and potential interventions to address them.

The KM system and Platform shall be integrated into the daily activities of LA to provide strategic guidance towards the structuration of calls, monitoring of projects, identification of products conducive to knowledge generation, and knowledge flows. These instruments shall become integral to the daily activities of LA. Within LA, the KM system and Platform shall be managed by the deputy team leader.  

Objectives of the Consultancy

Overall Objective: To support LevizAlbania to establish and implement Knowledge Management System and Civic Engagement Knowledge Platform with the aim of increasing the effectiveness of the interventions supported by LevizAlbania and enable an in-depth analysis and overview of the challenges to local democracy and civic engagement support.

Specific objectives:

SO1 – Support LevizAlbania to establish mechanisms that enable the continuous identification, management, transmission, and dissemination of knowledge enabling LevizAlbania to undertake and implement knowledge-based activities.

SO2 - Build LevizAlbania Knowledge Management capacity and awareness by enabling staff to acquire the required knowledge management instruments and mechanisms.

SO3 – Support LevizAlbania to enhance knowledge retention (a structured system for capturing, storing, and sharing knowledge produced by LA activities and supported grants) and further institutionalize knowledge management.

SO4 - Support LevizAlbania to identify, structure and disseminate knowledge that fosters evidence-based advocacy in favor of better local democracy.

SO5 - Support LevizAlbania to develop a Civic Engagement Knowledge Platform building upon the established knowledge management infrastructure and acquired skills, identifying potential interventions and establish LevizAlbania as the go-to-source for analysis and data on democracy and civic engagement at the local level.

Specific tasks for Knowledge Management System

 • Liaison and close cooperation with LevizAlbania Deputy Team Leader (DTL).
 • Conduct interviews with LevizAlbania staff, selected grantees and final beneficiaries as will be agreed with DTL.
 • Identify knowledge flows, knowledge gaps, knowledge repositories and knowledge bottle necks within LevizAlbania.
 • Review procedures regarding the identification, sharing of knowledge, and learning.
 • Develop Training module(s) on knowledge management and related instruments for LevizAlbania staff and (potentially) grantees.
 • Establish structured procedure(s) for knowledge flow and knowledge sharing.
 • Establish handover processes to ensure knowledge flow and moderate knowledge loss.
 • Review and improve Monitoring and learning system in place.
 • Mapping of activities, processes, and outputs within LevizAlbania.
 • Review the reporting of grantees to enable the identification and sharing of knowledge.
 • Review the reporting of LA to ensure the transmission of knowledge.
 • Assessment of the effectiveness of LA supported interventions (Preferably Call 1 to 5).
 • Generate, examine, and disseminate knowledge outputs and innovations emerging from LA grant portfolios and support instruments.
 • Establish a series of regular seminars on emerging topics regarding democracy and civic engagement at the local level.
 • Publish and disseminate findings through a variety of instruments in coordination with LA.

Specific tasks for Civic Engagement Knowledge Platform

 • Analysis of the situation regarding civic engagement at the local level in Albania.
 • Identification of the sectors most in need of and receptive to intervention.
 • Design a cohesive platform for knowledge sharing regarding civic engagement.
 • National tour to disseminate the preliminary findings and solicit suggestions/reactions.
 • Publish, and disseminate quality knowledge management products such as: Impact assessments, Research series, Expert blogs, Policy briefs.

Coordination and Responsibility

LevizAlbania will assign the Deputy Team Leader as a contact focal point to liaise with the selected expert(s). DTL will be responsible for:

 • Management of communications between LevizAlbania and the expert(s) and between the expert(s) and LevizAlbania staff / grantees / final beneficiaries.
 • Organization and provision of the internal documentation required by the expert(s).
 • Approve the deliverables and notify the respective finance staff to process the installments associated to each of them.

LevizAlbania staff will be responsible for:

 • Logistic arrangements regarding the organization of field work, workshops and other events foreseen in within the implementation of this Strategic Grant.

The experts will be responsible of:

 • Complying with all the methodological requirements and submitting the outputs as established in this term of reference.

Competencies

Core Values

 • Integrity
 • Professionalism
 • Respect for inclusivity and diversity
 • Committed to democracy

Core Competencies:

 • Effective and open communication.
 • Excellent planning & organizing, being able to identify priorities, foresee risks and make allowance accordingly.
 • Ability to work in team and maintain effective and professional working relations.
 • Ability to take ownership of all responsibilities and deliver outputs as agreed in ToRs with quality and within timeframe.

Functional Competencies:

 • Strong analytical, critical and research skills.
 • Strong monitoring, evaluation, and knowledge capitalisation skills.
 • Generates innovative, practical solutions to challenging situations.
 • Conceptualizes and analyses methods that serve to identify key issues, underlying problems, interrelated factors and is able to produce suitable solutions.
 • Ability to manage change and complexities, agility, and responsiveness.
 • Responds positively to critical feedback and differing points of view.

Required Skills and Experience

Education

 • PhD degree in social sciences, international relations, political science, evaluation, international development, or a related subject.
 • International research and development experience will be an added value.

Work experience

 • Substantial experience in knowledge management, monitoring, evaluation, learning and capitalization of project results.
 • Substantial experience in local governance and democracy.
 • Proven experience of working with donors and development partners.
 • Demonstrated experience in knowledge dissemination through various publications.
 • Proven experience in conducting interviews, focus groups, and other research methods.
 • Proven experience in developing and conducting trainings and seminars.
 • Demonstrated capacity in strategic thinking and advice.
 • demonstrated experience and capacity in programing.
 • Strong inter-personal, teamwork and organizational skills.
 • Excellent writing skills and familiarity with information technology.

Language

 • Excellent communication and report-writing skills in English.

Time Frame

A total of 120 working days are estimated for this assignment to be divided among 2 experts. The Consultancy should be finalized within a maximum period of 12 months starting from 1st June 2021 to 01st June 2022.

Application procedure

Eligible candidates interested in this position are requested to apply not later than 27 May 2021 to Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. and present:

 • A cover letter in English
 • A technical offer (max. 3 pages) comprising:
  • Proven understanding of the objective of the evaluation and the Terms of Reference (ToR).
  • Brief description of the methodology and tools proposed.
  • A chronogram showing details for the realization of each of the phases under each Specific Objective.
 • A financial offer (Cost breakdown)
 • An updated CV
 • Contacts of 3 references
 • For more information contact via: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.or landline: +355 44 500 153.

LevizAlbania is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups without any discrimination!

02 LA Footer ALB

Pyetësor mbi cilësinë e përfaqësimit të qytetarëve në organet e zgjedhura për qeverisjen vendore.

Pyetësor mbi cilësinë e përfaqësimit të qytetarëve në organet e zgjedhura për qeverisjen vendore.

pyetesori3

Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve  me mbështetjen e LevizAlbania po zhvillon projket strategjik “Për rritjen e cilësisë në përfaqësimin e qytetarëve në organet e zgjedhura për qeverisjen vendore nëpërmjet hartimit, lobimit dhe advokimit për ndryshime në legjislacionin zgjedhor”.

Mbështetja e proceseve për zhvillimin e demokracisë përfaqesuese është ndër angazhimet dhe objektivat e përhershme të Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve. Cilësia e kësaj demokracie përcakton suksesin në përpjekjet tona për zhvillimet që dëshirojmë në ekonomi, jetën shoqërore, kulturë dhe për bashkëjetesë komunitare.

Në kuadër të këtij projekti INSIZ fton qytetarët të shprehin opinionin e tyre mbi cilësinë e përfaqësimit të qytetarëve në organet e zgjedhurapër qeverisjen vendore.

Merr pak minuta kohë dhe plotëso pyetësorin e ideuar nga organizata INSIZ.

PLOTËSO PYETSORIN

KLIKO & PLOTËSO PYETSORIN
[/calltoaction]
Të rinjtë, peticionet dhe angazhimi qytetar!

Të rinjtë, peticionet dhe angazhimi qytetar!

KM

 

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, ka mbështetur përmes instrumentit të Thirrjeve për Aplikime, të rinj dhe të reja të cilat janë angazhuar për të sjell ndryshimin në komunitet e tyre përmes adresimit të çështjeve që shqetësojnë pikërisht këto komunitete. Nisma si “Aktivizmi vjon” (grupi TAMAM), “Leviz për Gjergjanin” (Orjana Çekrezi), “Një Pazar i ri për Milotin” (Grupi informal “Rinia për ndryshim dhe barazi gjinore”), ishin të ftuar në emisionin “Kohë Moderne” në Radio Televizionin Shqiptar, për të prezantuar pikërisht iniciativat e tyre, rolin e të rinjve në komunitet dhe aktivizmin qytetar për të përmirësuar demokracinë vendore. Ata paraqitën për publikun veprimtarinë e tyre duke evidentuar nevojën për angazhimin e të rinjve në adresimin e çështjeve që lidhen me qeverisjen vendore dhe përdorimin e të gjithë mekanizmave të mundshëm për ta sjellë këtë ndryshim.

Të tre këto nisma dhe zbatuesit e tyre kanë ndërmarrë hapa konkret për të angazhuar jo vetëm rrethin e tyre por edhe komunitetin. Ata kanë inicuar nisma konkrete për të grumbulluar në formën e peticionit firmat e qytetarëve, bashkëmoshatarëve dhe komuniteteve që përfaqësojnë, për të ushtruar presionin e nevojshëm ndaj  autoriteteve vendore për të zgjidhur, adresuar dhe planifikuar zgjidhjet për çështje si: krijmi i ambjenteve për të rinjtë (një biblotekë në qytetin e Vorës), përmirësuar infrakstrukturën publike dhe tregun e Pazarit të Milotit si dhe mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e infrasktrurës në zonën e Gjergjanit.

Tashmë nismat e këtyre tre grantmarrësve të LevizAlbania janë adresuar në rrugë zyrtare në instutitucionet vendore, dhe “topi” është në fushën e atyre që kanë përgjegjësinë për qevesiur me dhe për komunitetet.

Në tjetër shembull për tu ndjekur është dhe ai i Soraldo Nebos nga Saranda, i cili përmes mbështetjes së LevizAlbania, besimit për të kontribuar në mbrojtjen mjedisit dhe fuqizimin e turizmit duke ofruar shërbime dhe mjedis të pastër, po zbaton iniciativën “No Trash – Ksamili Pastër”. Nisma e Soraldos jo vetëm që angazhoi brezat e rinj duke i informuar dhe angazhuar në qasjen solidare, por edhe në vendosjen e urave të bashkëpunimit me strukturat e qeversijes vendore, me qëllim rritjen e impaktit të punës së relizuar prej tij. Si? Shumë thjeshtë. Soraldo dhe të rinjtë e angazhuar në këtë levizje vendosën koshat e grumbullimit të mbetjeve në pika të ndryshme në Njësinë Adiministrative Ksamil, dhe për ta rritur impaktin e në mbrojtjen e mjedisit dhe nismës së tij, vendosi të koordinohet me Bashkinë Ksamil që kjo e fundit të integrojë në planin e grumbullimit të mbetjeve edhe pastrimin e koshave të vendosur nga Soraldo dhe të rinjtë e angazhuar në projektin e tij.

Në të gjithë rastet e lartpërmendura ajo që del në pah është jo vetëm mbështetja e LevizAlbania për çështje konkrete por energjia e jashtëzakonshme e të rinjve nga cdo cep i Shqipërisë për të sjellë ndryshimin, si kampionë të demokracisë vendore dhe tregues apo ndërtues të modeleve të nevojshmë në një shoqëri të angazhuar për më shumë demokraci vendore, qeversije të mirë vendore, përfshirje qytetare në funksion dhe të mirë të komunitetit.

Për të mësuar më shumë rreth këtyre katër nismave të mbështetura nga #LevizAlbania shiko videon më poshtë:

LEVIZALBANIA - VACANCY: Finance Manager

LEVIZALBANIA - VACANCY: Finance Manager

LA FINANCE VACANCY

VACANCY: Finance Manager

Location:                                         Tirana, Albania

Organization:                                 LevizAlbania project

Employment Type:                        Full time employment

Application deadline:                    May 4, 2021

 “LevizAlbania” (LA) is a project of Swiss Development Cooperation, implemented by three Albanian organizations, Open Society Foundation for Albania (OSFA), Partners Albania and Co-PLAN. First phase of the project is implemented from July 2015 to June 2019, while the second phase covers the period July 2019 - June 2023. LevizAlbania is an innovative project designed to have a catalytic effect on local democracy in Albania. It will enhance local democracy by cultivating a locally rooted, demand-driven and influential civil society at sub-national level across the country.

Responsibilities/Duties (Summary of key functions)

Establishment, management and maintenance of financial system

 • Responsible for developing procedures, record-keeping, data input, bookkeeping, general ledger, financial statements and all phases of financial management needed to comply with Albanian and donor legal requirements;
 • Responsible for cash flow analysis and daily cash needs;
 • Responsible for all accounts payable, banking transactions, check writing, and reconciliation of bank statements;
 • Track and prepare staff salary and compensation programs;
 • Track and prepare rent, utility and other service payments;
 • Responsible for grants financial management system maintenance, coherent register of all financial transactions;
 • If needed, FM will be trained on usage and maintenance of GMS (grants management system);
 • Keeps track of all financial documents for grants under process and those already closed, and periodically prepares related financial reports;
 • Prepare annual project budget;
 • Prepare contracts for consultants / experts or other processes (procurement);
 • Recommend to Team Leader approval or changes to any contract which financially obligate the project;

Grants Administration and Technical Assistance

 • Prepare and track grant disbursements;
 • Tracks grant financial reporting;
 • Monitor use/implementation of grant funds/budget;
 • When needed, controls grant financial implementation;
 • Assess grantee financial management capability and provide technical assistance and training as required to ensure the grantee is capable of meeting regulations for financial management, accounting, and financial reporting;
 • Review grantee financial reports and make recommendations for follow-up action or technical assistance;
 • Provide technical assistance, as required, to resolve outstanding issues associated with financial reports or grantee audits;

Coordination and reporting

 • Communicate and coordinate with consortium partners (OSFA, Partners Albania and Co-Plan and work directly and in close cooperation with financial manager of OSFA) when necessary, with SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation) regarding financial reports, funds disbursement, reconciliation of expenses, general organizational financial status, and financial management training needs;
 • Prepare regular financial reports for Consortium and SDC;
 • Cooperate and coordinate with SDC and appropriate institutions to ensure compliance with local laws and SDC regulations;
 • Provide Team Leader with ad hoc financial reports, analysis, and forecasting needed for strategic planning.
 • Provide Team Leader with timely information and reports consolidating and projecting income and expenses;
 • Work with the Team Leader to create and develop a sustainable and value-added strategy for the project;
 • Prepare, write and/or edit all financial information needed for the project, consortium, SDC etc.;
 • Carries out any other duty, as assigned by the Team Leader.

Education required: University degree (Master) in finance, accounting.

Experience and skills required:

 • At least 3 years of relevant working experience in finance management, accounting. 
 • Very good knowledge of NGO Albanian financial-related legal framework (tax, accounting standards)
 • Very good communication and coordination skills
 • Ability to adapt and to be flexible
 • Ability to work independently and self/organizational skills
 • Ability to work harmoniously with people from different cultural backgrounds;
 • Resourcefulness, good interpersonal skills and ability to work in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity;
 • Demonstrated ability to develop and maintain effective work relationships with and between different levels and types of project personnel and counterparts;
 • Excellent PC user skills in Microsoft Office package, particularly in Excel (formulas, pivot tables, etc.).

Language Requirements: Strong skills in written communications in both Albanian and English, particularly in preparing financial reporting; Excellent spoken English is also required.

Compensation offered:

Remuneration budgeted for the position is as per the industry standards. Offers shall be commensurate with the qualifications, experience and salary history of the selected candidate.

APPLICATION PROCEDURES: 

The application should include a cover letter and the CV in English. Other supporting documents are welcomed. Please indicate in e-mail subject specification about your application: Application - Project Finance Manager - Name Surname. The application should arrive not later than May 4, 2021, h17.00, via email to: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Only short-listed candidates will be contacted for interviews.

LevizAlbania is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups without any discrimination!

Lëvizja për Turizmin Ksamil vendos koshat e mbetjeve në qytetin bregtetar

Lëvizja për Turizmin Ksamil vendos koshat e mbetjeve në qytetin bregtetar

 

Në kuadër të zbatimit të projektit “Ksamil i pastër” gjatë fundjavës së fundit të muajit Mars u vendosën në rrugët kryesore të Ksamilit koshat për mbledhjen e mbeturinave. Kjo nismë është mbështetur nga Bashkia Sarandë që të kryej procesin e mbledhjes së mbetjeve urbane. Një aspekti i veçantë i kësaj nisme është përfshirja e fëmijëvë të shkollave fillore të Ksamilit, ku pasi ishin pjesën informative të fushatës për rëndësinë që ka mbajtja pastër e mjedisit, ata kanë adoptuar nga një kosh të cilin do ta monitorjnë që mos demtohet dhe të sinjalizoj kur të jetë i tejmbushur.166204776 1664137803974790 5634219845852614003 n

Gjithashtu, Ksamil i Pastër ka qenë aktiv me rangerin e siguruar nga organizata për të denoncuar dhe sinjalizuar tek organet përkatëse problematikat për ndotjen e mjedisit dhe ndërhyrjeve në zonat shkëmbore duke rrezikuar shkaterrimin e faunës nga operatorë privat në Ksamilit dhe Butrintit. Nëpërmjet angazhimit të një ranger në këtë zonë, projekti synon që në të ardhmen bashkia Sarandë të shtojë buxhetin që ai të jetë një firgurë e qendrueshme për mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës në Ksamil.

166235465 1664138103974760 2567259423980159516 n

INSIZ nis zbatimin e projektit strategjik të mbështetur nga LevizAlbania

INSIZ nis zbatimin e projektit strategjik të mbështetur nga LevizAlbania

Nis zbatimi i projektit strategjik “Për rritjen e cilësisë në përfaqësimin e qytetarëve në organet e zgjedhura për qeverisjen vendore nëpërmjet hartimit, lobimit dhe advokimit për ndryshime në legjislacionin zgjedhor”

Në datën 26 mars të vitit 2021, u prezantua nëpërmjet një ëebinar-i online projekti strategjik i zbatuar nga Instituti për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, në partneritet me një koalicion prej 8 organizatash të shtrira në një pjesë të konsiderueshme të Shqipërisë: Qendra e Gruas Hapa të Lehtë, Zëri Qytetar, Forumi i Mendimit të Lirë, Qendra Tamara, Qendra për Progres Rinor, Qendra Multimediale Shteg, Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile, Shoqata Komuniteti Malazez në Republikën e Shqipërisë.

Projekti synon rritjen e cilësisë në përfaqësimin e qytetarëve në organet e zgjedhura për qeverisjen vendore nëpërmjet hartimit, lobimit dhe advokimit për ndryshime në legjislacionin zgjedhor. Projekti është hartuar dhe do të realizohet mbi bazën e një metodologjie e cila parashikon koordinimin dhe bashkërendimin e analizave krahasuese për zgjedhjet legjislative të derisotme, identifikimin  dhe analizën e perceptimeve dhe opinioneve të qytetarëve për cilësinë e përfaqësimit në organet e pushtetit vendor, së bashku me hartimin, diskutimin dhe vendimmarrjen për ndërhyrjet që duhet të bëhen në legjislacion, me qëllim rritjen e cilësisë së përfaqësimit.

Në projekt është parashikuar, si aktivitet kryesor i tij, realizim i nismës ligjvënëse qytetare për draft ligjin për ndryshime në Kodin Zgjedhor, në dispozita që trajtojnë zgjedhjen e organeve të qeverisjes vendore dhe ndryshimet që do të propozohen të bëhen në ligjin për vetëqeverisjen vendore.

“Projekti është konceptuar në mënyre të tillë që jo vetëm do të ketë si output të tij një propozim për ndryshimet në legjislacion, por shumë e rëndësishme është që ky output të jetë rezultati i kontributit jo vetëm të specialistëve që marrin pjesë në këtë projekt por edhe të qytetarëve. Kjo do të thotë që në të njëjtën kohë projekti do të realizojë propozimin për ndryshimet në legjislacion dhe së bashku më të, do të shërbejë edhe si mundësi për informimin dhe nxitjen e qytetarëve për më shumë pjesëmarrje në qeverisjen vendor.” Prof. Kristaq Kume, Drejtori i Projektit

Argitra Vizion mbyll prjektin për krijimin e grupeve komunitare me bazë gjinore.

Argitra Vizion mbyll prjektin për krijimin e grupeve komunitare me bazë gjinore.

Mbyllet projekti “Përmirësimi i qeverisjes vendore nëpërmjet ngritjes dhe aktivizimit të grupeve komunitare me bazë gjinore dhe rritjes së numrit të grave në vendimmarrje”

Në fund të muajit mars të vitit 2021 ka mbaruar projekti “Përmirësimi i qeverisjes vendore nëpërmjet ngritjes dhe aktivizimit të grupeve komunitare me bazë gjinore dhe rritjes së numrit të grave në vendimmarrje në nivel fshati”, i zbatuar nga Qendra Agritra Vizion në kuadër të Thirrjes për Aplikime Nr. 6. 

Projekti u zhvillua në Bashkinë Dibër, ku janë përfshirë 40 fshatra në njësitë administrative Maqellarë, Tomin, Melan, Kastriot, Fushë-Çidhën, Arras, Kala e Dodës, Muhurr, Sllovë. 

Argitra 1

Qendra Agritra Vizion filloi me një prezantim të projektit para përfaqësuesve të Bashkisë dhe të njësive administrative. Më pas, vazhduan me takime ndërgjegjësuese me komunitete në 40 fshatra. Mbas takimeve ndërgjegjësuese, u krijuan grupet komunitare me pjesëmarrje të burrave  dhe të grave. Këto grupe morën informacionin e duhur dhe u trajnuan mbi kthimin në një grup aktiv në zonën ku ato banojnë dhe mbi ngritjen e problemeve me qasjeve të ndryshme.

Ndër aktivitetet më të suksesshme kanë qenë takimet ndërgjegjësuese nëpërmjet të cilave, është rritur vetëbesimi i grave për t’u bërë pjesë e aktiviteteve të përbashkëta me burrat por edhe për të ngritur dhe për të artikuluar mjaft mirë problematikat që ato kanë në komunitet” Bukurie Begu, Koordinatore e Projektit.

foto Agritra 4

Një shembull i aktivizimit dhe i fuqizimit të grave ka qenë grupi komunitar i ngritur në fshatin Staravec (Nj.A. Tomin), të cilat u angazhuan dhe vendosën t’i drejtohen Bashkisë me një kërkesë për adresimin e sigurimit të ujit për vaditje për fshatin. Grupi u mbështet nga stafi i projektit për hartimin  e  kërkesës si dhe po ndjek reagimet e administratës së Bashkisë lidhur me kërkesën. Përfaqësues të Bashkisë organizuan disa takime me grupin komunitar nga fshati Staravec, dhe u dakordësua një plan ndërhyrjeje për të zgjidhur problemin.

Ngritja e grupeve komunitare me bazë gjinore është një mekanizëm i rëndësishëm për pjesëmarrjen qytetare të grave në vendimmarjen lokale. Në total janë  ngritur 10 grupe komunitare  ku kanë marrë pjesë 85 pjesëmarrës (50 gra dhe vajza, si dhe 35 burra dhe djem) nga komuniteti në njësitë administrative të përfshira në projekt. Anëtaret e grupeve janë përzgjedhur si  përfaqësues të komunitetit në takimet ndërgjegjësuese në 40 fshatra në këto njësi.

Njihuni më shumë me këtë nisëm:

(Linku video)

https://ëëë.facebook.com/549082901897597/videos/470276824338717

Nënshkruaj peticionin: Një bibliotekë për Vorën!

Nënshkruaj peticionin: Një bibliotekë për Vorën!

PETICIONI FB

 

Bordi Këshëllimor i Vorës i mbështetur nga LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, po zbaton projektin “Një biblotekë për Vorën”.

Peticioni i drejtohet Bashkisë Vorë dhe fton të gjithë banorët e kësaj bashkie të bashkohen për mundësimin e një biblioteke për qytetin e Vorës.

Popullsia e Vorës përbëhet nga 27 % të rinj. Të rinjtë duhet t’u jepet mundësia për zhvillimin e tyre përmes hapësirave të dedikuara për ta. Mungesa e hapësirave rinore dhe aktiviteteve rinore janë dy shqetësimet kryesore të të rinjve të Vorës. Ndër hapësirat më të domosdoshme për zhvillimin e një qyteti dhe specifikisht të rinjve janë bibliotekat.

Sot Vora nuk ka një qendër për të rinjtë, nuk ka një qendër kulture, nuk ka një bibliotekë, nuk ka ambjente sportive për të rinjtë, nuk ka një sallë kinemaje apo teatri.Të rinjtë nuk e gjejnë veten në këtë qytet sepse hapësirat të dedikuara për ta janë 0.

Të rinjtë e Vorës e shikojnë bibliotekën si hapësirën e parë rekreative që duhet t’iu mundësohet atyre. Bordi Rinor Këshillimor Vorë ka iniciuar klubet e librit në 3 gjimnazet e Vorës duke përfshirë rreth 60 të rinj në këto klube dhe nxitur të rinjtë drejt leximit, ndaj mundësimi i kësaj bibliotekë do të zgjeronte më shumë këtë iniciativë dhe do ti shtynte të rinjtë drejt leximit.

Ligji “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 25 saktëson që një ndër funksionet e bashkisë në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve të tjera, ku ndër ta është edhe “detyrimi për të zhvilluar, mbrojtur dhe promovuar bibliotekat dhe ambientet për lexim, me qëllim edukimin e përgjithshëm të qytetarëve”.

Sot Bordi Rinor Këshillimor Vorë si e vetmja strukturë rinore përfaqësuese e të rinjve kërkon që bashkia të buxhetojë një bibliotekë për të rinjtë dhe qytetarët e Vorës.
Mundësimi i hapësirave të tilla garanton rigjallërimin e jetës social-kulturore së të rinjve në këtë bashki, mundëson largimin e tyre nga veset e këqija, jep mundësinë për zhvillimin e tyre në aspektin social e kulturor si dhe krijon mundësi alternative për edukimin dhe argëtimin e të rinjve si dhe zhvillimin e qytetit.

Ka ardhur koha që të rinjve t’iu jepet vëmendja e duhur nga pushteti lokal.

Ky peticion zhvillohet në kuadër të projektit “Aktivizmi Vazhdon’’ i cili ka si qëllim rritjen e aktivizmit qytetar për të mundësuar më shumë hapësira rekreative për të rinjtë e zonës së Vorës. Ky projekt mbështetet nga Leviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.

FIRMOS PETICIONIN ONLINE

FIRMOS PETICIONIN
[/calltoaction]

INSIZ NIS PROJEKTIN STRATEGJIK TË MBËSHTETUR NGA LEVIZALBANIA

INSIZ NIS PROJEKTIN STRATEGJIK TË MBËSHTETUR NGA LEVIZALBANIA

Cover Baner per Eventin e INSIZ

Prezantimi i projektit: Rër rritjen e cilësisë në përfaqësimin e qytetarve në organet e zgjedhura për qeverisjen vendore nëpërmjet hartimit, lobimit dhe advokimit për ndryshime në legjislacionin zgjedhor.

Rritja e cilësisë së përfaqësimit të qytetarëve në organet e zgjedhura të pushtetit vendor është faktor me efekt esencial në funksionimin e demokracisë përfaqësues. Rregullimet ligjore që kushtëzojnë vlerat  e kësaj cilësië janë Kodi Zgjedhor dhe, pas zbatimit të reformës për ndarjen territoriale administrative të vendit, bashkë me të është edhe ligji “Për vetëqeverisjen vendore”.

Reformat ne legjislacion, me objektiv ndërtimin e një shtrati ligjor sa më miqësor, mbështetës dhe nxitës për mirë funksionimin e demokracisë përfaqësuese në nivelin vendor, janë pjesë e angazhimeve të përherëshme të shoqërisq. Suksesi i këtyre reformave, në një masë të konsiderueshme kushtëzohet nga ndërtimi i karakterit gjithëpërfshirës, ku një rol të vecantë ka dhe duhet të realizojë shoqëria civile.     

Instituti për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve po zbaton projektin strategjik të mbështetur nga LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, nëpërmjet të cilit synohet të rritja e cilësisë në përfaqësimin e qytetarëve në organet e zgjedhura për qeverisjen vendore nëpërmjet hartimit, lobimit dhe advokimit për ndryshime në legjislacionin zgjedhor.

Projekti është hartuar dhe do të realizohet mbi bazën e një metodologjie e cila parashikon koordinimin  dhe bashkrendimin e analizave krahasuese për zgjidhjet legjislative të derisotme, identifikimin  dhe analizën e perceptimeve dhe opinioneve të qytetarëve për cilësinë e përfaqësimit në organet e pushtetit vendor, se bashku me hartimin, diskutimin dhe vendimmarrjen për ndërhyrjet që duhet të bëhën në legjislacion, me qëllim rritjen e kësaj cilësie.

Në projekt është parashikuar, si aktivitet kryesor i tij,  realizimi i nismës ligjvënëse qytetare për draft ligjin për ndryshime në Kodin Zgjedhor në dispozita që trajtojnë zgjedhjen e organeve të qeverisjes vendore dhe ndryshimet që do të propozohet të bëhen në ligjin për vetëqeverisjen vendore.

Projekti synon të jetë për qytetarët dhe të realizohen sëbashku me qytetarët.

Në këtë kuadër INSIZ do të organizojë një ëebinar online për të prezantuar projektin me organizatat e shoqërië civile dhe qytetarët. Për tu bërë pjesëe këtij ëebinari klikoni në link më poshtë:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KPQlk2AOS2ySeKh8U5D26g

Për tu regjistruar mjafton të plotësoni fushat e përcaktuara nga platforma ZOOM.

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153