Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Media e pavarur për një qeverisje demokratike

Emri i Aplikantit

Fondacioni Qendra Europiane

Titulli i Projektit të Propozuar

Media e pavarur për një qeverisje demokratike

Arsyetimi i Propozimit

Qëllimi kryesor i këtij projekti është rrjetëzimi i aktivistëve vendorë për të advokuar për profesionalizimin dhe pavarësimin e mediave vendore si parakusht për raportim profesional dhe forcimin e demokracisë. 

Qëllimi & objektivat

Objektivat specifikë të mëposhtëm vijnë si derivat i qëllimit kryesor:

OS1. Krijimi i një Koalicioni me organizata dhe aktivistë vendor në fushën e medias për të mundësuar advokim strategjik në mbështetje të pavarësisë dhe profesionalizmit të mediave vendore.

OS2. Përfshirja dhe përhapja e perspektivës gjinore në mediat vendore si instrument për fuqizimin e grave dhe vajzave në media dhe komunitet.

OS3. Përhapja e strukturuar e njohurive dhe përcjellja e praktikës së rrjetëzimit dhe advokimit në mbështetje të pavarësisë dhe profesionalizmit të mediave vendore.   

Aktivitetet kryesore

A0. Start-up – përditësim i planit të punës dhe zhvillimit të aktiviteve.

A1. Vlerësimi i nevojave dhe mangësive të aktivizmit dhe rrjetëzimit në nivel lokal, pozicionit dhe qeverisjes së medias lokale [e kombëtare].

A2. Krijimi dhe formalizimi i një Koalicioni/rrjeti me aktivistë të rinj, OJF lokale dhe gazetarë – në fokus liria dhe profesionalizimi i medias për një demokraci më funksionale.

A3. Rritja e kapaciteteve të aktivistëve lokal të vijës së parë me qëllim një advokim më efektiv për lirinë dhe paanësinë e medias në nivel lokal.

A4. Hartimi i 1 një seti Dokumenti Politikash nga perspektiva e terrenit mbi pavarësinë e qeverisjes së medias, pozicioni dhe nevojat e medias lokale, garantimi i pavarësisë së raportimit dhe përfshirjes së perspektivës  gjinore në media. Ky set dokumentash do të përfshijë një analizë ligjore të situatës dhe rekomandimet për ndryshime eventuale.  

A5. Advokim Strategjik – shtyrje përpara e rekomandimeve dhe nismave konkrete të paraqitura në dokumentin e politikave do të shoqërohet me korrespondencë të vazhdueshme dhe organizimin e të paktën 8 takimeve të nivelit strategjik [Komisioni i Medias, Komisioni për Çështjet Ligjore, Autoriteti i Mediave Audiovizuale dhe 1 takim çdo Bashki të Qarkut Shkodër]. Në këto takime do të marrin pjesë përfaqësues të Koalicionit të krijuar dhe Konsorciumit implementues të projektit.

A6. Shkëmbim i praktikave më të mira të Koalicionit dhe ndërtimi/përmirësimi i njohurive për të përsëritur këtë praktikë në 2 qarqe të tjera. Përmes kësaj përqasje Konsorciumi dhe Koalicioni do të organizojë 2 Forume të Hapura në Korçë dhe Vlorë me qëllim prezantimin e praktikës së krijuar në Qarkun e Shkodrës dhe mësimet e nxëna. Një platformë e dedikuar online do të krijohet për dokumentimin e të gjithë veprimtarisë, informim të aktorëve të tjerë dhe replikimin e kësaj praktike në njësi të tjera të qeverisjes vendore. 

Aktivitete horizontale  

Rezultatet e pritshme

R.1. Rrjetëzimi i aktivistëve vendor në fushën e lirisë dhe pavarësisë së medias, gazetarisë së pavarur e cilësore i institucionalizuar dhe strukturuar në zonën gjeografike të projektit.

R.2. Kapacitete të rritura të aktivistëve të vijës së parë, OJF-ve dhe gazetarëve për advokim të strukturuar për lirinë, pavarësinë dhe perspektivën gjinore në media.

R.3. Rritje e raportimeve analitike dhe të thelluara mbi çështje me interes për komunitetin të cilat mundësojnë qeverisje transparente dhe të përgjegjshme.

R.4. Rritje e raportimeve të cilat përfshijnë perspektivën gjinore sidomos përsa i përket raportimeve mbi dhunën në familje dhe rolin e femrës në shoqëri.

R.5. Përhapja e strukturuar njohurive dhe metodologjisë së advokimit përmes rrjeteve/koalicioneve me aktorë të tjerë të shoqërisë civile në nivel lokal.

Përfituesit kryesorë

·      Aktivistët e vijës së parë, OJF

·      Gazetarë

·      Institucionet qeverisëse në nivel lokal.

Kohëzgjatja e projektit

14 muaj

Zona e zbatimit të projektit

Qarku Shkodër (5 bashki)

Grupi i punës

Drejtore projekti – Ina Xhepa, Qendra Europiane

Koordinatore lokale – Tonilda Cela, Gruaja tek Gruaja

Financiere projekti – Elona Shiba, Qendra Europiane

Ekspert Ligjor: Klara Kodra

Ekspert Ligjor: Erjona Haxhia

Ekspert Ligjor: Ardjana Shehi-Kalo

Ekspert çështjet gjinore: Bisej Kapo

Ekspert media: Alfred Lela, Këshilli i Medias

Ekspert për angazhim qytetar – Besarda Podgorica, Gruaja tek Gruaja

Ekspert PR & komunikim – Sibel Pipa

Përfaqësuesi ligjor

Ina Xhepa - Drejtore Ekzekutive, Fondacioni Qendra Europiane

Partnerët në projekt

·       Gruaja tek Gruaja

·       Këshilli i Medias

Organizata Zbatuese: Fondacioni Qendra Europiane
Zona e zbatimit: Bashkia Shkodër, Bashkia Malësi e Madhe, Bashkia Fushë-Arrëz, Bashkia Pukë, Bashkia Vau Dejës
Kohëzgjatja: 14 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153