Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Monitorimi i ndotjes akustike në zonat bregdetare

Emri i Aplikantit

Milieukontakt Shqipëri

Titulli i Projektit të Propozuar

Monitorimi i ndotjes akustike në zonat bregdetare

Arsyetimi i Propozimit

Zonat bregdetare janë zonat më të ekspozuara ndaj zhurmave kryesisht përgjatë sezonit turistik. Problematikat që lidhen me to janë mungesa e planeve vendore të veprimit mbi zhurmën, mungesa e monitorimit të vazhdueshëm të niveleve të zhurmave dhe mungesa e kontrolleve të ushtruara mbi veprimtaritë  që gjenerojnë zhurma në zbatim të VKM si dhe mungesa e transparencës. Duke marrë në konsideratë gjendjen dhe problematikën e ndotjes nga zhurmat, komunitetet përgjatë këtyre zonave janë të pa informuar mbi rolin që ka pushteti vendor në administrimin dhe reduktimin e zhurmave. Ne si shoqëri civile, do të marrim përsipër që të adresojmë sa më qartë dhe të imponojmë pasqyrim korrekt të situatës reale mjedisore në qytetet tona. Rrjeti i organizatave dhe përfaqësuesve nga komuniteti do të monitorojnë ndotjen akustike dhe gjithashtu do të kryejnë rolin e një advokuesi aktiv në nivel lokal mbi problemin e ndotjes akustike në zonat turistike.

Qëllimi & objektivat

Qëllimi: Fuqizimi i bashkëpunimit të aktorëve lokal nëpërmjet përdorimit të instrumentave alternativë mbi monitorimin e zhurmave për të advokuar tek instancat vendore mbi mirëadministrimin e ndotjes akustike.

Objektivat specifik: 1.Identifikimi i gjendjes aktuale të ndotjes akustike gjatë sezonit turistik nëpërmjet një metodologjie alternative të përcakuar e cila do të sigurojë të dhëna sasiore dhe cilësore mbi nivelin e zhurmave.

2.Nxitja e angazhimit qytetar në monitorimin e zhurmave nëpërmjet metodave alternative të monitorimit, trajnimeve, advokimit etj.
3. Rrjetëzimi i OJF lokale per advokimin dhe adresimin e problematikës së ndotjes akustike drejt pushtetit vendor

Aktivitetet kryesore

 • Hulumtim mbi perceptimin e komuniteteve lokale, bizneseve dhe pushtetit vendor përgjatë zonave bregdetare në Bashkitë Vlorë dhe Himarë mbi nivelin e zhurmave
 • Realizimi i takimeve me grupe nga komunitetet lokale për të kuptuar më qartë nevojat dhe problematikat që lidhen me zhurmat;
 • Realizimi i takimeve me bizneset për të kuptuar ndikimin që kanë kufizimet e zhurmave në ambjentet e tyre;
 • Krijimi i një modeli të ri bashkëpunimi ‘’Biznes-qytetar-bashki’’ për menaxhimin e zhurmave në bashkitë Himarë dhe Vlorë
 • Përcaktimi i detajuar i zonave të cilat do të monitohen nga projekti
 • Hartimi i metodologjisë dhe monitorimi i zhurmave nga grupi i ekspertëve gjatë ditës dhe natës në Bashkinë Himarë dhe Bashkinë Vlorë
 • Gjenerimi i hartave për të evidentuar zonat me nivele të larta të zhurmës, me qëllim parandalimin dhe zvogëlimin e zhurmës mjedisore
 • Fuqizimi i bashkëpunimit të komuniteteve dhe organizatave lokale nëpërmjet instrumentave te monitorimit alternativ
 • Monitorimi i ndotjes akustike gjatë ditës dhe natës nga komunitetet dhe OSHC-të locale
 • Realizimi i aktivitetit “Dita e ndërgjegjësimit ndaj zhurmave”
 • Hartimi i një Plani Veprimi për Menaxhimin e Zhurmave në Mjedis
 • Trainim dhe Advokim me bashkinë Vlorë dhe Himarë për miratimin e planit për ndotjen akustike dhe buxhetimin e sinjalistikës së nevojshme për monitorimin e zhurmave.
 • Vendosja e tabelave informative në zonat më problematike
 • Intervista në media lokale
 • Realizimi i një video ndërgjegjësuese

Rezultatet e pritshme

R1.1: Dokumentim dhe analizë e perceptimit dhe shqetesimit qytetar mbi ndotjen akustike për të rritur ndërgjegjësimin dhe situaten reale për këtë fenomen, për komunitetin dhe pushtetin vendor

R1.2: Evidentimi dhe dokumentimi i zonave më të ekspozuara ndaj zhurmave

R1.3: Dokumentimi dhe analize e nivelit të zhurmave në zonat e përcaktuara nga grupi i projektit nëpërmjet monitorimit.

R2.1: 100 persona pjese e trainimeve te projektit janë trajnuar mbi legjislacionin e ndotjes akustike.

R2.2: Dokumentimi dhe analizimi i nivelit te zhurmave nga komunitetet lokale nëpermjet monitorimit.

R2.3: Komunitetet lokale janë ndërgjegjësuar mbi ndotjen akustike

R3.1: Reagim nga pushteti vendor dhe marrja e masave konkrete mbi problematiken e ndotjes akustike.

Përfituesit kryesorë

OSHC lokale, Banorët e Bashkisë Vlorë dhe Himarë, Autoritetet Lokale, Institucionet Shëndetësore, Media lokale, Sektori Privat.

Kohëzgjatja e projektit

13 Muaj

Zona e zbatimit të projektit

Zonat bregdetare në bashkinë e Vlorës dhe Himarës

Grupi i punës

·         Menaxher Projekti - Arion Sauku

·         Eksperti ndotjes akustike –Meivis Struga

·         Kordinator Lokal - Kastriot Shehaj

·         Ekspert GIS – Sokol Durma

·         Financiere projekti - Bujana Xhindoli

·         Eksperte përpunim të dhënash - Dorina Haxhiraj Shehaj

Përfaqësuesi ligjor

Valbona Mazreku - Drejtore Ekzekutive (Milieukontakt)

Oltion Marko -  Drejtor Ekzekutiv (Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit).

Kastriot Shehaj - Drejtor Ekzekutiv (Gjelbërimi 2000 Vlorë)

Partnerët në projekt

Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit (ETMI-IMMT)

Gjelbërimi 2000 Vlorë

Organizata Zbatuese: Milieukontakt Shqipëri
Zona e zbatimit: Bashkia Himarë, Bashkia Vlorë
Kohëzgjatja: 13 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153