Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Asnje te mos ngelet i vetem dhee i braktisur per shkak te COVID19!

Titulli i Projektit: Asnje  te  mos  ngelet i vetem  e  i  braktisur  per  shkak  te  COVID 19!

Arsyetimi i Propozimit:

COVID 19 na gjeti te papergatitur! Situata e emergjences ne qytetin tone bllokoi cdo levizje dhe aktivitet. Per pasoje , u  shfaqen probleme informimi me  situaten, probleme furnizimi  me ushqim, probleme koordinimi me institucionet e emergjences, probleme vullnetarizmi. Probleme qe jane aktuale dhe qe mund te  kene edhe vazhdimesi  na shfaqin nevojen e  nje  nisme konkrete nepermjetm se  ciles  te institualizojme nje marreveshje konkrete midis shoqerise civile, burra,gra, te rinj e  te  reja dhe Qendres se Mbrojtjes Civile ne Qark, QMCQ  si  dhe  me  Bashkine Lushnje. Do  te  kryejme  aksione  konkrete  ne  mbeshtetje  te  institucioneve  te  mesiperme  dhe  te  koordinuara ne  veprimtari  me  to duke shprehur gadishmerine vullnetare ne  ndihme  te  situates.

Do te krijome lidhjen qe  do  te  kontriboje drejt per drejt ne aksion:Perfaqesi te shoqerise civile, perfaqesi mediatike, perfaqesi te barabarta gjinore, perfaqesi te te rinjve, perfaqesi te institucioneve te emergjences.

Do te realizojme dy workshope online  ku  njeri  do  te  realizohet  me  te rinj  te  perzgjedhur  dhe  aktivist, dhe  tjetri  me  perfaqesi te shoeqerise civile dhe perfaqesuesve te institucioneve te  emergjences. Qellimi i  te  cileve eshte  koordinimi i  te  gjithe  aktoreve ne  kete  situate.

Do  te  behet nje spot sensibilizues ne Radio Lushnja . Nepermjet rrjeteve sociale gjate gjithe projektit do te  perditesojme informacione apo  fakte qe  kane  te  bejne me situaten ne vazhdim

Kjo  gjendje e  krijuar  e  cila eshte  ne  vazhdimesi, por  edhe situata  te  ngjashme  me  te, perpos institucioneve shteterore pergjegjese na  ben  po  aq  pergjegjes  edhe  ne  si  shoqeri  civile  per  te  kontribuar ne  permiresimin  e  kesaj  situate konform  legjislacionit  ne  fuqi.Ndaj , theksoj edhe rendesine  e  realizimit  te  ketij  projekti , i  pari  ne  llojin  e  tij  persa  i  perket  qytetit  tone, ku  te  mos  i  leme  institucionet  te  vetme  ne  perballjen  e  ketyre situatave  te  veshtira.

Dhe, nga  ana  tjeter  edukojme  veten  dhe  shoqerine  se  fatkeqesi  te  tilla  mund  te  kapercehen  vetem  atehere  kur  mendojme  dhe  veprojme  per  njeri-tjetrin!

Qëllimi dhe objektivat specifike:

Ne situaten aktuale te emergjences dhe ne vazhdimesi: Te  japim kontributin qytetar ne koordinim me Bashkine Lushnje dhe QMCQ si dhe me aksione konkrete  per : Gadishmeri,matje impakti,ndergjegjesim,parandalim qe synojne zvogelimin  e  pasojave.

Nepermjet grupit te te rinjve te mbledhim te dhena te gjendjes ne njesite administrative ne  terren, te identifikojme raste,te specifikojme probleme, ti delegojme ne institucionet perkatese dhe te realizojme  ne koordinim me institucionet  aksione  vullnetarisht per  te  ndihmuar  sherbime,blerje, furnizime apo mundesi koordinimi me institucionet per nevoje. 

Aktivitetet kryesore:

Nje work shop me  te  rinj te  perzgjedhur dhe lider 5 te rinj dhe 5 te reja,.lider dhe lidere te cilet do te njihen me nismen dhe do  te japin mendimin e  tyre , do  te  parashtrohen bashkarisht hapat e aksioneve konkrete. Theksimi  mbi domosdoshmerin e matjes  se  gjendjes  ne  terren  dhe punes  vullnetare po  ne  terren .

Mbledhje informacioni ne  terren, perpunimi  i  tyre , evidentimi i  problematikave deri ne delegimin e  rastit ne  instiucionin  perkates si  dhe  dhenia e  ndihmes  furnizuese konform rregullave.

Workshop me perfaqesues te shoqerise civile,medias dhe perfaqesi te institucioneve te emergjences.per te insitucionalizuar  koordinimin per  bashkepunim ne  kete  situate te  veshtire por  edhe  ne  situata  te  perqasuara ne  te  ardhmen.

Mbledhja e  te  dhenave dhe impakti i krijuar nga kjo situate nga kendveshtimi dhe survejimi i kesaj perfaqesie.

Berja publike ne Facebook e monitorimit te gjendjes si dhe te hapave mbi  te  cilat  do  te  zhvillohet projekti

Realizimi i nje  spoti publicitar ne  Radio Lushnja nepermjet te  cilit  do  te  sensibilizojme  te  gjithe  komunitetin per  kete  nisme  dhe  ku  do  te  leme  nr. e kontaktit te  radios si nje  mundesi tjeter per delegimin e  problematikave.

Hartimi dhe nenshkrimi i  nje  aktmarreveshjeje  midis 10 perfaqesuesve te shoqerise civile, medias, te rinjve  dhe Kyetarit  te  Bashkise  Lushnje Z. Fatos  Tushe  dhe  Nenprefektes Znj. Lindita  Buxheli. Realizimi i nje dokumentari me filmime dhe foto qe do te pasqyroje gjith zhvillimin e projektit gjat ketyre dy muajve.

Rezultatet e pritshme: 

Nepermjet te rinjve te  trajnuar dhe aktivisteve te shoqerise civile ne koordinim  me institucionet si dhe nepermjet aksioneve konkrete synojme keto rezultate:

Asnje fqinj  ne  pallat, lagje te ngelet i  braktisur  apo pa mundesimin  e  sherbimeve  bazike., pa  ilace, ushqime etj si pamundesi sherbimi fizik.

Krijimi i nje  ure  lidhese midis shoq.civile dhe institucioneve perkatese per  perballimin  e  gjendjes  se  emergjences sot dhe ne  vazhdimesi.

Ndergjegjesimin dhe edukimin e  te  rinjve per  kontributin  e  tyre  vullnetare si  dosdoshmeri  per  te  shpetuar jete.

Koordinimin e  te  gjithe  mekanizmave per  te  perballuar  apo  edhe  zbutur  situata  te  tilla.

Sensibilizim  i  te  gjithe  target  grupeve per  te  qene  me  bashkepunues , me  te  dashur  dhe  me  te  perkushtuar  perkrah  institucioneve  per  te  shpetuar  njerezimin, vendin, qytetin, lagjen, familjen, veten. 

Përfituesit kryesorë:

  • 5 te rinj dhe 5 te reja lidere drejtperdrejte pjese e projektit.
  • 5 burra aktiviste te shoqerise civile dhe 5 gra aktiviste drejtperdrejte pjese e projektit.
  • 100 te rinj te derjtuar  nga  liderit  e tyre  ne  menyre  te  terthorte I gjithe  komuniteti  ne  menyre  te drejtperdrejte  dhe te     
  • Institucionet lokale te emergjences ne  nje  mundesi  me  teper  per  te  perballuar  situata  te 
Organizata Zbatuese: Mendime dhe Inisiativa te lira “ MIL
Zona e zbatimit: Bashkia Lushnjë
Kohëzgjatja: 2 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153