Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

“Per nje zhvillim te qendrueshem”

Titulli i propozimit: “Per nje zhvillim te qendrueshem”

Qëllimi dhe Objektivat:

Qellimi i projektit eshte bashkpunimi me komunitetin me qellim informimin e tyre mbi projektet e hidrocentraleve dhe perfaqesimin e tyre.

Objektivat e projektit:

  • Identifikimi i mangesive ekonomiko-ligjore dhe mjedisore te koncensioneve te projekteve te hidrocentraleve “Dragobia Energy” and "TPLANI HC".
  • Informimi dhe mobilizimi i komunitetit mbi parandalimin e Hec-eve
  • Advokimi tek institucionet perkatese mbi marrjen e menjehershme te masave.

Aktivitetet kryesore:

  • Grumbullimi i dokumentave(studim fizibiliteti, vleresim te ndikimit ne mjedis) mbi hidrocentralet qe po ndertohen ne Valbone.
  • Perpunimi i dokumentave
  • Realizimi i letres se pozicionimit
  • Realizimi i forumeve te hapura me komunitetin ne Valbone, Theth dhe Kelmend;
  • Realizimi dhe mobilizimi i protestave ne zonen e Valbones dhe ne Kelmend.

Rezultatet e pritshme:

  • Nepermjet informimit dhe mobilizimit te publikut ne kete ceshtje, rezultati eshte ngritja e vetedijes mbi nevojen e marrjes se masave nga Ministrite e linjes dhe institucionet e tjera ligjore mbi parandalimin e ndertimit te Hec-eve.

Përfituesit kryesorë:

  • Perfituesit kryesor jane banoret ne zonen e Valbones, Thethit, Kelmend.
Organizata Zbatuese: Instituti per Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit
Zona e zbatimit: Bashkia Tropojë
Kohëzgjatja: 3 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153