Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Titulli i projektit: Kush eshte ajo dore, qe na shkruan fatin!?

Titulli i projektit: Kush eshte ajo dore, qe na shkruan fatin!?

Sipas “Buletinit te Njoftimeve Publike” Nr.13, i dates  03.04.2017,  Ministria e Energjise, ka dhene me koncesionin per 35 vjet “Ndertimin e Kaskades se Hidrocentraleve mbi lumin Shushice”. Ndertimi perfshin 9 fshatrat  buze lumit Shushice (Brataj, Lepenice, Gjorm, Gumenice, Kote, Mavrove, Lapardha, Vodice, Drashovice), qe i perkasin bashkise se Selenices. Banoret e zones thone se jane te painformuar dhe te pa pyetur nga askush. Ata shprehen se “Kush na degjon ne ?” dhe “Ku ta gjejme ne te drejten tone”. Perfaqesues te koncesionarit shkojne neper keto fshatra dhe bejne takime me individe dhe grupe te shkeputura, per t’i  kompromentuar, sic shprehet pjesa tjeter e banoreve.

Qëllimi dhe Objektivat:

Ngritja e zerit te banoreve te zones ne nivel vendimmarres.

Objektivat:

Ngritja e levizjes komunitare per vetveprim lidhur me shqetesimin e tyre ne fshatrat e targetuara nepermjet: Evidentimit te shkeljeve te koncesionarit ne kosultat publike te nxjerra nga monitorimet e tyre;

Informimit me te drejtat e tyre, ndikimin ne mjedis, ndikimin ne ekonomine e tyre bujqesore dhe blektorale, kulturen dhe trashegimine, klimen, shendetin; juridike

Inkurajimit te vazhdueshem gjate takimeve me banoret;

Mediatizimit te vazhdueshem te ngjarjeve.

Aktivitetet kryesore:

Raporti i vleresimit te VNM-se

Realizimi i pyetesoreve

Takime te zgjeruara me banoret ne cdo fshat.

Realizimi i kater protestave

Tryeze e rrumbullaket

Rezultatet e pritshme: 

Banore te inkurajuar per vetveprim.

Demostrimi i zerit komunitar.

Nje raport vleresimi I certifikuar per VNM-ne

Përfituesit kryesorë:

Banoret e fshatrave Brataj, Lepenice, Gjorm, Gumenice, Kote, Mavrove, Lapardha, Vodice, Drashovice.

 

 

Organizata Zbatuese: Vizioni i Gjelber
Zona e zbatimit: Bashkia Selenice
Kohëzgjatja: 4 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153