Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Aktivizmi Multimedial Rinor për Qeverisje Lokale të Mirë

 

Titulli i propozimit

Aktivizmi Multimedial Rinor për Qeverisje Lokale të Mirë

Permbledhje e pikes 2.2 (seksionin II me poshte)

Konsolidimi territorial dhe reforma administrative përveç rritjes së efiçencës në shërbimet publike, në Bashkinë e re Pukë ka sjellë gjithashtu edhe një rritje të konsiderueshme të distancës fizike të qytetarëve me të zgjedhurit e saj. Kjo distancë fizike e rritur ka sjellë gjithashtu edhe uljen e mundësisë së kontakteve, takimeve, vizitave pra rrjedhimisht edhe të nivelit të njohjes që popullata lokale ka për zyrtarët e tyre vendor. Në këtë mënyrë rrezikohet të ulet përgjegjshmëria e zyrtarëve publik në raport me nevojat e banorëve të këtyre zonave, si edhe të zvogelohet dhe llogaridhënia e qeverisjes ndaj komunitetit. Kjo situate bëhet edhe më problematike për banorët e zonave  të largëta malore, sic jane zonat rurale të Pukës. Rrjedhimisht banorët e këtyre zonave të cilët jetojnë larg qendrës së bashkisë, ndihen të përjashtuar nga jeta shoqerore edhe politike e bashkisë së tyre.  

Në situata të tilla, sigurimi i pjesëmarrjes qytetare aktive  në procesin e vendimarrjes lokale merr një rëndësi të veçantë për të  shmangur defiçitin e demokracisë në nivel lokal. Pra, përfshirja e komunitetit në qeverisjen lokale, sidomos përfshirja dhe aktivizimi i të rinjëve, merr një rëndësi edhe më të madhe, duke patur parasysh se të rinjtë përfaqësojnë një nga grupet e popullatës që janë edhe më të papërfaqësuar në qeverisjen lokale, gjë që thellohet edhe më shumë me reformën e re territoriale

Qellimi dhe Objektivat

Qëllimi: Të rinjtë e bashkisë së re Pukë, në veçanti ata të zonës rurale, janë më aktiv dhe më mirë të përfaqësuar në axhendën e re lokale.

Objektivat specifik:

1.Deri në Maj 2017, 25 të rinj të bashkisë së re Pukë janë aftësuar për të monitoruar, advokuar dhe shprehur në mënyrë inovative dhe profesionale kërkesat për adresimin e nevojave dhe prioriteteve të tyre;

2.Deri në Maj 2017, platforma multimediale është krijuar edhe përdorur për të rritur pjesëmarrjen e të rinjëve në vendimmarje si dhe për të nxitur debatin publik në shërbim të përmirësimit të politikave lokale;

3.Brënda Maj 2017, është rritur niveli i llogaridhënies dhe transparencës së zyrtarëve lokalë në lidhje me problematikat e të rinjëve dhe komunitetit në përgjithësi nëpermjet nxitjes së debatit publik.

Aktivitetet kryesore

Ø  Përzgjedhja dhe Trajnimi i të rinjëve

Ø  Krijimi i platformës Web-based që do të shërbejë për monitorimin e  përformancës së të zgjedhurve vendor.

Ø  Prodhimi dhe publikimi i artikujve investigative dhe raportues në lidhje me çështjet që prekin të rinjtë apo / dhe të komunitetit të Pukës

Ø  Prodhimi i dokumentarëve të shkurtër mbi çështjet më të rëndësishme rinore

Ø  Organizimi i debateve publike.

Ø  Organizimi i tryezave të rrumbullakta

Ø  Advokimi dhe lobimi me institucionet vendore

Rezultatet e pritshme

1.1  Janë rritur njohuritë dhe aftesitë e 25 te rinjëve të 4 zonave rurale për të luajtur rol aktiv në  proceset vendim-marrëse lokale;

1.2   Rinia rurale është më e motivuar të veprojë si agjent ndryshimi në komunitetin tyre.

2.1  Janë krijuar mekanizma dhe kanale komunikimi dhe ndërveprimi të cilat mundësojnë pjesëmarrjen e të rinjëve në politikbërjen lokale;

2.2   Janë aplikuar Qasje inovative për të ndikuar në vendimarrje lokale

2.3   Janë zvogëluar pengesat/hendeku midis vendimmarrësve dhe të rinjëve të zonave rurale.

 3.1 Është përmirësuar llogaridhënia e zyrtarëve publik lokal si edhe    është rritur transparenca e pushtetit lokal.

Perfituesit kryesore

-Të rinjtë e Bashkisë së re Pukë,

-Bashkia Pukë

-Komuniteti në përgjithësi

Kohezgjatja e projektit (muaj)

12 Muaj

Zona e zbatimit te propozimit

Bashkia Pukë

 

Organizata Zbatuese: Lëvizja Rinore për Demokraci
Zona e zbatimit: Bashkia Pukë
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153