Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Bordi Rinor Këshillimor Vorë

 

Titulli i propozimit

Bordi Rinor Këshillimor Vorë

Përmbledhje e pikës 2.2 (seksionin II më poshtë)

Prej vitesh punoj vullnetar në komunitetin tim, bashkë me një grup të rinjsh që vijnë po nga kjo zonë, në  zhvillimin e  jetës komunitare  dhe gjallërimin e jetës sociale në këtë bashki nëpërmjet ngritjes së dy qendrave komunitare. Si të rinj jemi ndjerë të papërfaqësuar në nivel lokal në  fazat e vendimmarrjes së  hartimit të politikave për të rinjtë dhe jo vetëm. Sot është shumë e vëshitirë të ndjekësh një mbledhje të Këshilit Bashkiak në Bashkinë e Vorës. Politikat lokale nuk konsultohen, hartohen apo zbatohen në bashkëpunim me të rinjtë dhe  banorët e bashkisë. Ngritja e një Bordi të tillë pranë Këshillit Bashkiak Vorë do bënte rritjen e përfaqësimit të të rinjve në nivel lokal si dhe fuqizimin e tyre. Ky bord ndonëse këshillues do jetë zeri i të rinjve dhe banorëve në këtë bashki.

Qëllimi dhe Objektivat

Ky projekt ka për qëllim të nxisë fuqizimin dhe pjesmarrjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse në Bashkinë e Vorës përmes krijimit të Bordit Rinor Këshillimor.

Objektivat:

1) Të nxitet pjesmarrja e grupeve rinore , përfaqësuar nga Bordi Rinor Këshillimor pranë Bashkisë, për tu dhënë zë dhe prioritet çështjeve të të rinjve dhe banorëve në nivel lokal;

 2)  Të fuqizohen të rinjtë për të mbajtur të zgjedhurit publikë të përgjegjshëm në ushtrimin e funksioneve të tyre.

3) Të jenë faktor kryesor në hartimin, ideimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave lokale të cilat pasqyrojnë nevojat e komunitetit  dhe të rinjve

4) Rritja e përgjegjshmërisë nga ana e institucioneve lokale ndaj ushtrimit të funksioneve të tyre .

 

Aktivitetet kryesore

1.Takime ballafaquese mbi projektin me të  rinjtë e shkollës së mesme Vorë, përfaqesues të bashkisë dhe komunitetit.

2. Workshope dhe trajnime për të rinjtë në cështjen e procesit legjislativ, rolit të këshilltarëve, avokatësisë dhe lobimit, fushatave ndërgjegjësuese si dhe mbi temat e lidershipit, pjesmarrjes rinore, vullnetarizmit dhe shoqërisë civile.

3.Organizimi i një tryeze të rrumbullakët mes Bashkisë dhe Bordit Rinor.

4. Organizimi periodik i dëgjesave të Këshillit Bashkiak me të rinjtë e Bordit Rinor

5.Organizimi i mbledhjeve cdo 4 muaj nga Bordi Rinor me të rinjtë e Bashkisë Vorë për të diskutuar mbi problematikat.

Rezultatet e pritshme

—  Një qeverisje me pjesmarrje

—  Rritja e buxhetit për të rinjtë

—  30 të rinj të trajnuar në  ceshtjet e procesit legjislativ, rolit të keshilltarëve, avokatësisë dhe lobimit si dhe mbi temat e lidershipit, pjesemarrjes rinore, vullnetarizmit dhe shoqërisë civile.

—  Buxhetim me pjesmarrje

—  Të rinj që marrin iniciativa konkrete dhe vlerësojnë sistemet e ofrimit të shërbimit

—  Demokratizimi i qeverisjes lokale

            Sensibilizimi i 3000 banoreve rreth problematikave të komunitetit tyre nepërmjet shpërndarjes së fletpalosjes

Përfituesit kryesorë

 Përfituesit  e këtij projekti do jenë të gjithë banorët e Vorës dhe të rinjtë e kësaj zone, pasi përfaqësimi i tyre në rang lokal do rritet. Gjithashtu përfitues kryesor do jenë edhe të rinjtë që do jenë  pjesë e këtij projekti pasi rritja e kapacitetit të  tyre do jetë i  dukshëm në fund të projektit.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

10 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Territori i Bashkisë Vorë

 

 

 

Organizata Zbatuese: Grupimi TAMAM
Zona e zbatimit: Bashkia Vorë
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153