Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Forcimi i partneritetit vendor midis medias dhe shoqërisë civile

 

Titulli i propozimit

Forcimi i partneritetit vendor midis medias dhe shoqërisë civile

Përmbledhje e pikës 2.2 (seksionin II më poshtë)

Anëtarët e komuniteteve lokale, aktorët e shoqërisë civile dhe mediat janë tre faktorët kyç që ndikojnë në kërkesën e llogarisë ndaj institucioneve të qeverisjes vendore. Këto tre aktorë rrallëherë kanë ndërvepruar në bashkëpunim me njëri-tjetrin, pavarësisht qëllimeve të njëjta. Gjithashtu, institucionet e pushtetit lokal paraqesin probleme të thella lidhur me nivelin e transparencës në vendimmarrje si dhe përfshirjen e komunitetit në proceset e konsultimit publik, duke ngritur për rrjedhojë shqetësimin e thellimit të hendekut mes qytetarit dhe vendimmarrësve lokalë në bashkitë e reja me sipërfaqe dhe larmishmëri nevojash më të mëdha për të administruar.

Përmes këtij projekti, BIRN Albania dhe partnerët e saj synojnë të rrisin urat e bashkëpunimit dhe partneritetit mes këtyre aktorëve nëpërmjet fuqizimit  të shoqërisë civile në advokimin e çështjeve të rëndësishme për komunitetet, rritjes së kapaciteteve të gazetarëve për raportim në nivel vendor, si dhe monitorimin e vazhdueshëm të transparencës së institucioneve vendore.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi:  Rritja e llogaridhënies së qeverisë vendore përmes fuqizimit të bashkëpunimit mes aktorëve të shoqërisë civile dhe gazetarëve lokalë.

Objektivat:

- Fuqizimi i kapaciteteve të medias lokale përmes trajnimit dhe publikimeve;

- Nxitja e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve të pushtetit vendor përmes monitorimit të vazhdueshëm;

- Forcimi i bashkëpunimit dhe kapaciteteve të aktorëve të shoqërisë civile në advokimin e çështjeve të rëndësishme për komunitetin përmes tryezave rajonale;

- Rritja e nivelit të informimit të qytetarëve mbi çështje të lidhura me pushtetin vendor dhe promovimi i aktorëve të ndryshimit.

Aktivitetet kryesore

- Trajnim tre-ditor i 12 gazetarëve lokalë (partner - një për secilin qark) mbi çështje lidhur me mirëadministrimin dhe transparencën e pushtetit vendor, si dhe raportimin sa më të plotë mbi problematikat e komuniteteve lokale, grupeve të nënraportuara dhe promovimit të shembujve pozitivë.

- Raportim i vazhdueshëm mediatik mbi çështje të rëndësishme të pushtetit vendor ne faqen www.pushtetivendor.reporter.al, përmes: publikimit të 5 analizave të thelluara kombëtare mbi transparencën dhe demokracinë lokale; të paktën 36 reportazheve nga zona të ndryshme të vendit mbi promovimin e aktorëve të ndryshimit; lajmeve, analizave dhe reportazheve nga gazetarët lokalë mbi shqetësimet e komuniteteve të ndryshme.

- Organizimi i dy tryezave të rrumbullakëta kombëtare mes përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe gazetarëve me qëllim identifikimin e problematikave kryesore lidhur me korrupsionin dhe pandëshkueshmërinë në fushën e pushtetit vendor, si dhe mbështetja financiare dhe teknike e 6 gazetarëve në prodhimin e 6 shkrimeve të thelluara investigative në këtë fushë.

- Organizimi i 12 tryezave rajonale mes aktorëve të shoqërisë civile dhe gazetarëve lokalë, me qëllim: ngritjen e urave më të ngushta të bashkëpunimit mes këtyre aktorëve; prezantimin e projektit dhe fokusimin e tij në çështje/aktorë të rëndësishëm për komunitetet; si dhe prioritizimin e një liste pyetjesh të cilat komuniteti do dëshironte t’i ngrinte kryetarëve të 61 bashkive për vitin e parë të qeverisjes. 

- Realizimi i 61 intervistave me kryetarët e bashkive mbi shqetësimet e ngritura nga komuniteti, me një fokus të veçantë në nevojat e grupeve vulnerabël, duke nxitur nivelin e kërkesës së llogarisë nga ana e qytetarëve dhe gazetarëve lokalë ndaj të zgjedhurve të tyre, por dhe të rrisin nivelin e llogaridhënies së drejtuesve të bashkive.

- Monitorimi i programeve të transparencës në 61 bashkitë e vendit, përmes vlerësimit të një seti indikatorësh të parashikuar në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, të cilët do të detajohen sipas kushteve dhe nevojave të institucioneve të pushtetit vendor. Botimi dhe shpëndarja e dy raporteve të monitorimit.

- Pasurimi i faqes speciale të pushtetit vendor me informacione të vlefshme për publikun, por dhe për gazetarët dhe mediat locale, të cilat mund të shfrytëzojnë informacionin për të forcuar rolin e tyre në mbrojtje të interesave publike. 

Rezultatet e pritshme

- 12 gazetarë lokalë të trajnuar dhe fuqizuar;

- Të paktën 15 gazetarë lokalë të angazhuar në raportim të vazhdueshëm nga të gjitha bashkitë e vendit;

- Të paktën 5 analiza të thelluara kombëtare mbi funksionet dhe problematikat e pushtetit vendor në vend dhe 36 reportazhe (të paktën 3 për rajon) mbi individë / organizma të cilët identifikohen nga komunitetet përkatëse si aktorë ndryshimi të publikuara;

- Mbështetje e raportimeve të vazhdueshme nga gazetarët lokalë, me fokus të veçantë në aktivitetet e aktorëve të shoqërisë civile;

- 2 raporte monitorimi të nivelit të transparencës së 61 bashkive (një studim ‘baseline’ dhe një studim ‘follow-up’);

- 12 tryeza të rrumbullakta rajonale mes aktorëve të shoqërisë civile dhe gazetarëve lokalë;

- 61 intervista me kryetarët e bashkive lidhur me problematikat e identifikuara nga komunitetet përkatëse;

- 2 tryeza kombëtare mes gazetarëve dhe shoqërisë civile për identifikimin e rasteve të mundshme të korrupsionit dhe abuzimit në këtë fushë;

- 6 gazetarë të trajnuar dhe mbështetur financiarisht për realizimin e investigimeve në këtë fushë dhe të paktën 6 investigime të botuara lidhur me abuzime në fushën e pushtetit lokal;

- 1 faqe speciale (www.pushtetivendor.reporter.al) e dedikuar për raportimet mbi pushtetin vendor dhe e pasuruar në mënyrë të vazhdueshme me të dhëna dhe artikuj. 

Përfituesit kryesorë

-        Gazetarët lokalë të cilët do të rrisin kapacitet dhe mundësinë e mbulimit të ngjarjeve të rëndësishme;

-        Institucionet e qeverisjes lokale të cilët do të mbështeten në forcimin e mekanizmave të transparencës dhe llogaridhënies;

-        Mediat kombëtare dhe lokale të cilat do të kenë më shumë mjete dhe burime për mbulimin e ngjarjeve në nivel lokal;

-        Aktorët e shoqërisë civile të cilët do të kenë më shumë mjete në dispozicion për advokimin e çështjeve të tyre në media;

-        Publiku i gjerë i cili do të informohet përmes mbulimit mediatik.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Pjesa më e madhe e aktiviteteve zhvillohet në 61 bashkitë e vendit.

 

Organizata Zbatuese: Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë Investigative Shqipëri – BIRN Albania
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë, Bashkia Durrës, Bashkia Himarë, Bashkia Sarandë, Bashkia Elbasan, Bashkia Fier, Bashkia Shkodër, Bashkia Vlorë, Bashkia Korcë, Bashkia Kukës, Bashkia Lezhë, Bashkia Kamëz, Bashkia Pogradec, Bashkia Dibër, Bashkia Gjirokastër, Bashkia Kavajë, Bashkia Berat, Bashkia Krujë, Bashkia Vorë, Bashkia Lushnjë, Bashkia Malësi e Madhe, Bashkia Tropojë, Bashkia Has, Bashkia Fushë-Arrëz, Bashkia Pukë, Bashkia Vau Dejës, Bashkia Mirditë, Bashkia Mat, Bashkia Kurbin, Bashkia Klos, Bashkia Bulqizë, Bashkia Shijak, Bashkia Librazhd, Bashkia Peqin, Bashkia Rrogozhinë, Bashkia Divjakë, Bashkia Belsh, Bashkia Cërrik, Bashkia Prrënjas, Bashkia Gramsh, Bashkia Kucovë, Bashkia Ura Vajgurore, Bashkia Roskovec, Bashkia Patos, Bashkia Pustec, Bashkia Devoll, Bashkia Maliq, Bashkia Skrapar, Bashkia Polican, Bashkia Mallakastër, Bashkia Selenice, Bashkia Memaliaj, Bashkia Këlcyrë, Bashkia Përmet, Bashkia Kolonjë, Bashkia Libohovë, Bashkia Dropull, Bashkia Delvinë, Bashkia Finiq, Bashkia Konispol, Bashkia Tepelenë
Dokumentat: Lista_e_indikatoreve_te_transparennces_PV.pdfRaport_Monitorimi_Pushteti_vendor_1.pdfRaport_Monitorimi_Pushteti_vendor_2.pdf
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153