Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Për një transparence në rritje të Qeverisjes Vendore

Titulli i propozimit

Për një transparence në rritje të Qeverisjes Vendore

Përmbledhje e pikës 2.2 (seksionin II më poshtë)

Projekti synon te permiresoje sherbimet e ofruara nga administrata e bashkise Vlore per qytetaret permes rritjes se aktivizmit te tyre ne identifikimin e problematikave, trajtimit mediatik te tyre me pjesemarrjen e eksperteve ne fushat respektive, instalimin e nje dialogu konstruktiv midis qytetareve, administrates se bashkise, perfaqesuesve te jetes akademike, biznesit, medias, sistemit juridik dhe shoqrise civile. Ne prinicip projekti do te bazohet ne gjetjen e fakteve permes ushtrimit te gazetarise investigative, ballafaqimin e kendveshtrimeve te paleve te perfshira ne proces, trajtimin e tyre me profesionalizem permes pjesemarrjes se eksperteve, gjetjen e zgjidhjeve dhe dhenien e rekomandimeve perkatese per administraten e Bashkise Vlore. Rrjeti social do te jete nje instrument per nxitjen e pjesemarrjes aktive te qytetareve ne identifikimin e problematikave

Qëllimi dhe Objektivat

Qellimi i projektit:  Permiresimi i sherbime cilesisht, ne kohe, me efektivitet dhe ne respekt te plote te ligjit te ofruara nga administrata e Bashkise Vlore ne sherbim te qytetareve te saj, permes rritjes se aktivizmit qytetar dhe rolit te medias si percues publik i tij.

Objektivi 1: Krijimi i nje dialogu konstruktiv midis qytetareve, administrates se bashkise, eskperteve nga sistemit juridik, jeta akademike, biznesi, media dhe shoqeria civile per diskutimin e problematikave ne interes te publikut (quadriple helix system)

Objektivi 2: Krijimin e nje modeli te gazetarise investigative bazuar ne parimin e respektimit te te drejtave te njeriut.

Objektivi 3: Krijimin e nje modeli mediatik profesional diskutimi dhe debati ku cdo pale ka te drejte te shprehet, te degjohet dhe te respektohet.

Objektivi 4: Rritjen e nivelit te informimit te qytetareve per kuadrin ligjor per cdo problematike te hasur, procedurat ne respekt te ligjit, departamentet dhe kompetencat e tyre ne ofrimin e sherbimit. 

Aktivitetet kryesore

1. Krijimi i grupit te punes dhe aktivitetet parapergatitore, takimet me partneret ne projekt, informim per qellimin dhe objektivat, caktimi i roleve

2. Identifikimi i problematikave permes perdorimit te denoncimit ne portalin “Ti flet”, publikimi i portalit permes spotit televiziv

3. Hartimi i struktures se debatit publik, zhvillimi i 16 edicioneve te debatit “Transparence” per nje periudhe 6 mujore.

4. Hartimi i gjetjeve dhe rekomandimeve per Bashkine Vlore per permiresimin e sherbimeve.

5. Follow up – monitorimi i zgjidhjes se problematikave nga ana e Bashkise Vlore

Rezultatet e pritshme

1.Nje dialog konstruktiv, i vazhdueshem midis qytetareve, administrates se Bashkise, eksperteve te fushes per problematikat e identifikuara ne funksion te permiresimit te sherbimeve.

2. Nje model gazetarie investigative dhe format debati dhe diskutimit ownership-i i te cilit do t’i kaloje televizionit partner ne implementimin e projektit.

3. Qytetare aktive qe reagojne ndaj procedurave jo trasparente dhe korruptive, denoncojne dhe ndjekin zgjidhjen e problemit prane administrates se Bashkise.

Përfituesit kryesorë

Qytetaret e Bashkise Vlore, administrata e Bashkise Vlore dhe institucioneve ne varesi te saj, stafi i televizionit dhe gazetaret e qytetit te Vlores

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Bashkia Vlore

 

 

 

Organizata Zbatuese: Harilla Koci (IND)
Zona e zbatimit: Bashkia Vlorë
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153