Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Platforma multimediale vendore në Gjirokastër: “Qeverisje e Hapur”

Titulli i propozimit

Platforma multimediale vendore në Gjirokastër: “Qeverisje e Hapur

Përmbledhje e pikës 2.2 (seksionin II më poshtë)

Në qytetet e vogla  ku jetojmë sa herë kërkojmë mjete  për të ndryshuar shumë gjëra që s`shkojnë mirë në komunitetet qytetare shpesh i besojmë mosbesimit.Duke u tërhequr si individë  lëmë pas qeverisje mediokriteti të menaxherëve vendorë  që në vend të mendojnë për të pasuruar bibliotekat mendojnë si të fitojnë nga tenderat, në vend të mendojnë për teatrot mendojnë për podiumet e titullarëve, në vend të mendojnë për qytetarin mendojnë për xhepin, farefisin, “familjen e partisë”  që është kthyer viteve të fundit në “sektin”  më të rrezikshëm për cilësinë e administratës vendore. Mediat lokale që janë të pakta në këtë rajon në të shumtën e herës janë “të varura” nga kryetarët e bashkive të cilët kontrollojnë  politikat editoriale. Zëri i kritikës në këto media shpesh është i mekur ndaj autoriteteve. Çdokush e ka provuar që për të marrë një informacion në bashki  apo institucione të tjera  has në barriera të pashpjegueshme, edhe pse informacioni duhet të jetë publik dhe i aksesueshëm nga qytetarët. Këto barriera ekzistojnë jo vetëm për qytetarët e thjeshtë, por edhe për vetë mediat lokale. Ligji  Mbi të Drejtën e Informimit, njihet dhe respektohet pak.Platforma që propozohet synon të kombinojë disa forma multimediale të komunikimit me qytetarët  duke synuar që qeverisja vendore të bëhet më e hapur, më demokratike, më transparente, më  e aftë të njohë problemet e qytetarëve dhe të vihet nën presionin e tyre për zgjidhje. Platforma fokusin qëndror do ta ketë në Bashkinë Gjirokastër dhe Bashkine Libohove. Platforma do  të jetë një mjet praktik dhe i qëndrueshëm ku qytetarët jo vetëm të shprehin zërin e tyre por do të orientohen përmes Facebook dhe Blogut  edhe se Si dhe Ku t`i adresojnë kërkesat e tyre kur kanë nevojë për informacion dhe si të përfitojnë nga e drejta që u jep Ligji i Informimit. Mjetet e Platformës janë dinamike  dhe  të kombinuara me njëra tjetrën. Facebook lejon paraqitjen e përditshme të lajmeve,temave, fotove, videove, nxitjen e komenteve, “mat” një reagim qytetar me pëlqimin dhe mospëlqimin për vendim-marrje vendore, ofron ne debate shumë të rinj por edhe shumë qytetarë. Blogu është një hapësirë për të fuqizuar mendimin mbi zhvillimin e demokracisë vendore duke i trajtuar këto cështje në nivel rajonal apo lokal si tema dhe analiza, si raportime të thelluara nga gazetarët dhe bashkëpuntorët e platformës multimediale. Platforma është edhe një mundësi e mirë për gazetarët në rajon të trajtojnë tema sociale.Shkrimet me te mira do vleresohen me cmime vjetore për Gazetarinë Sociale. Fuqizimi i mendimit qytetar dhe shoqeror përmes kësaj Platforme Multimediale do ti jepte më shumë energji veprimit qytetar.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi: Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve në politikat e qeverisësve të Bashkive nëpërmjet mjeteve multimediale mediatike. ( Facebook, Blog, Revistë). Ndergjegjesimi dhe ndihma praktike ndaj qytetarëve për marrjen  e informacionit mbi bazë të Ligjit për të Drejtën e Informimit.

Objektivat:

-Promovimi ne nivel lokal i gazetarisë sociale për të siguruar dhe përmirësuar mbulimin e çështjeve sociale.

-Nxitja përmes Platformës Multimediale Qeverisje e Hapur  e dialogut qeveri vendore –publik. Nxitja ne platformen multimediale e llogaridhënies së zyrtarëve vendorë të zgjedhur dhe të emëruar. Rritja e transparencës së qeverisjes vendore perms publikimit te shpenzimeve,të ardhurave, prokurimeve,etj

-Monitorimi i bashkive  në fusha të ndryshme, publikimi ne Platformen Multimediale  i vendim-marrjeve te  Këshillit Bashkiak dhe strukturave te tjera vendore.

Aktivitetet kryesore

Platforma multimediale vendore në Gjirokastër

“Qeverisje e hapur”do të përbëhet nga :

 

- Faqja e Facebook  : Qeverisje e Hapur Vendore

Në këtë faqe do të publikohen buxhetet  vendore, transaksionet javore të thesarit për dy njësitë, do të nxiten diskutime  për këto transaksione, do të publikohen prokurime  dhe shërbime  të rëndësishme që duhet të njihen nga qytetarët. Faqe do të mirëmbahet cdo ditë.

- Blogu vendor  Qeverisjehapur.net  Do të publikohen lajme lokale që fokusohen tek qeverisja e mire, artikuj tematikë, video reportazhe, spote televizivë dhe  Radiofonikë, foto montazhe, forume ,Web-Debate,   Etj.

- Forumi Lokal mediatik “Qeverisje e hapur”

Ky Forum do të organizohet gjate zbatimit te projektit ne 6 seanca ,  dhe do te  transmetohet në Radio dhe në Televizion  (në një nga mediat lokale në Gjirokastër ). Forumi  do të nxisë tema të transparencës së pushtetit vendor, do të bëjë pjesëmarrës zërin e qytetarëve.  

-

Cmimet vjetore për gazetarinë sociale

Do të akordohen tre cmime vjetore  për gazetarët lokalë për temat më të mira në këtë  fushë dhe në fund të vitit do të organizohet edhe një aktivitet i gjerë me gazetarët lokalë i dhenies se cmimeve.

Rezultatet e pritshme

- Angazhim më i madh i medias në  nivel vendor për problemet   e qytetarëve. Fokusimi i përditshëm vecanërisht tek tema konkrete mbi situatën në cerdhe dhe kopshte fëmijësh, problemet e menaxhimit të hapësirave publike, lejet për shfrytëzimin e pasurive natyrore, etj .

-Njohje më e mirë nga qytetarët me Ligjin për të Drejtën e Informimit dhe detyrimet që burojnë prej tij për institucionet vendore. Zbatim i praktikave për marrjen e informacionit. Publikimi ne Platformen Multimediale i manualeve të thjeshta udhëzuese për qytetarët se si të marrin informacion apo si të ankohen kur nuk gjejnë përgjigje.

-Transparencë më e madhe e  bashkive të reja në 2 njësi të Qarkut të Gjirokastrës përmes publikimit ne Facebook dhe ne Blog të vendimeve si të Këshillit Bashkiak  edhe organeve të tjera vendimarrëse.

 -Nxitje debatesh dhe diskutimesh qytetare përmes “Web –Debateve” ne Facebook dhe Forumeve në median lokale.( 2-4 debate publike të një interesi të gjerë qyetar cdo javë në Facebook) 

-Informim i përditshëm i qytetarëve përmes Portalit dhe Facebook me ngjarjet lokale, shpenzimet, të ardhurat, projektet zhvillimore te bashkive.

-Prodhimi i artikujve tematikë (reportazhe, video-reportazhe, shkrime investigativë, intervista etj, përgjatë projektit).

-Prodhimi i emisioneve televizivë me mbi 25 te ftuar.

Përfituesit kryesorë

Rreth 60.000 banorë në 2 Bashkitë e reja (Gjirokastër, Libohovë).

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12 muaj

Organizata Zbatuese: Raimond Kola (IND)
Zona e zbatimit: Bashkia Gjirokastër
Dokumentat: Platforma_Multimediale_vendore_ne_Gjirokaster.pdf
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153