Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Qeverisje me dhe për Komunitetin

Shpresa Blaceri 1

 

Titulli i Propozimit

Qeverisje me dhe për Komunitetin”   

Përmbledhje e pikës 2.2

Përshkrimi i situatës dhe arsyetimi i propozimit

 

 

 

 

Pogradeci sot vuan pasojat e zhvillimit urban të pakontrolluar duke passjellë problematika tipike për zona të jo mirëmenaxhuara e të varfra që kanë nevojë emergjente për ndryshim në çdo aspekt.

Ç’duhet bërë që gjendja të ndryshojë ? Por kush do ta ndryshojë këtë gjendje ? Këto dhe të tjera janë pyetje që shqetësojnë më shpesh grupin qytetar intelektual pogradecar i njohur si “Grupi Lokal i Veprimit”. Ky grup përbëhet nga individë intelektuale, veprimtarë të shoqërisë civile të trajnuar nga projekte dhe agjenci vendase e të huaja të interesuara në çështje të decentralizimit e qeverisjes së mirë si Usaid, SDC, Partners Albania, Soros, etj.

Qëllimi i këtij propozimi është rritja e rolit të komunitetit dhe përfshirja e tyre në zgjidhjen e problemeve të qytetit te identifikuara.  Është e rëndësishme të kuptohet që përgjegjësia e nje qeverisje lokale nuk është vetëm përgjegjësi e kryebashkiakut dhe administratës së tij. Eshtë njëkohësisht përgjegjësi e qytetarëve të cilët duhet të jenë bashkëpunues, kritikues ndaj proceseve zhvilluese, inciativave lokale e projekteve të zhvillimit të qytetit. Në Pogradec ka një kulturë përfshirje qytetare jo shumë të zhvilluar, njerëzit tregohen indiferentë, shohin punët e tyre e nuk përzihen shumë me problemet e administrimit lokal. Është kjo arsyeja që GLV është angazhuar dhe ka marrë inisiativën  për zgjimin e frymës komunitare në qytetin e Pogradecit. Projekti që propozohet ka në thelb presionin pozitiv që komuniteti do të ushtrojë mbi  qeverisjen vendore duke u ndërgjegjësuar e përfshirë drejtpërdrejt në procese vendimarrëse që lidhen me interesat e qytetareve. Me presion pozitiv në këtë projekt nënkuptojmë përpjekjet e lëvizjes civile të qytetit të përfaqësuar nga GLV për të  lobuar fuqishëm tek administratorët lokalë dhe këshilli bashkiak i qytetit në mënyrë që ata të ndërgjegjësohen për rëndësinë e madhe që ka qeverisja me pjesëmarrje që do të thotë : komuniteti identifikon vetë nevojat e tij  dhe administratata lokale është aty për të zgjidhur hallet dhe problemet një nga një, duke filluar nga më emergjentet e duke vazhduar më tej hap pas hapi. Kjo do të realizohet përmes pjesëmarrjes direkte të administratorëve lokalë dhe anëtarëve të Këshillit Bashkiak në takimet /debatet e hapura që do zhvillohen në 5 lagjet e qytetit. Administratorët lokalë do të bëhen në këtë mënyrë pjesëmarrës në debate dhe do tu kërkohet të marrin angazhime publike në takimet që do transmetohen edhe në mediat lokale. Angazhimi i tyre publik për zgjidhjen e problemeve është një lloj presioni i ushtruar mbi ta për mbajtjen e premtimeve. Ka shumë aspekte për të ndryshuar në mënyrën e qeverisjes vendore, por GLV gjykon se duhet punuar me strategjinë “hap pas hapi” duke e  monitoruar deri në fund të procesit.

Përmes debateve publike që do organizohen në 5 zonat e projektit ( lagjet e qytetit) do të mundësohet identifikimi i problemeve më prioritare nga secila zonë. Nevojat e identifikuara për ndërhyrje do t’i  propozohen kryetarit të bashkisë në mënyrë që të planifikohen  në buxhet për t’u dhënë zgjidhje.

Projekti përfshin disa aktorë si: qytetarët, shoqëria civile,  administrata e bashkisë, anëtaret e këshillit bashkiak, vullnetarë, ekspertë të qeverisjes vendorë, etj. Për një qeverisje me dhe për komunitetin rruga për zgjidhjen e problemeve fillon me njohjen e tyre e vazhdon me ndjekjen deri në zgjidhjen e problemeve.

Qëllimi dhe objektivat specifike te projektit.

Qëllimi  kryesor i këtij projekt- propozimi është përfshirja aktive e komunitetit në zhvillimet lokale, përmes bashkëpunimit konstruktiv dhe presionit të vazhdueshem pozitiv mbi administratën duke ndërgjegjësuar qytetarët pogradecarë për rolin potent që ata kanë në shoqëri. 

Objektivat specifike perfshijnë :

 • Rigjallërimin i komunitetit përmes ndërgjegjesimit të tyre për potencialin e madh që kanë vetë ata për të ushtruar presion mbi administratën bashkiake e për ta vënë atë në shërbim të tyre e jo anasjelltas.
 • Aftësimin e komunitetit për të identifikuar objektivisht nevojat prioritare.

·         Planifikimi në buxhet i fondit që adreson nevojat e identifikuara në 5 lagjet e qytetit dhe vënia në rrugën e zgjidhjes e problematikave të identifikuara.

Aktivitetet  Kryesore

 1. Takim me Grupin Lokal të Veprimit, njohje me projektin.

a.       Ndarja e detyrave për secilin anëtar.

b.      Ngritja e nën grupeve në çdo lagje, gjithësej GLV formohet nga 30 persona (6 persona për çdo lagje, femra dhe meshkuj).

 1. Prezantimi tek qytetarët  i projektit ( nëpërmjet medias lokale ). a.  Drejtori i projektit jep intervistë në televizionin lokal  

     “TVSOT7” duke njohur komunitetin me qëllimin

     dhe objektivat e projektit si dhe me LËVIZAlbania

b.      Prezantim në mediat sociale ( facebook dhe blog i www.pogradecinews.com ) të fillimit të zbatimit të projektit

 1. Firmosje e kontratave të bashkëpunimit me partnerët e specifikuar në projekt ( me Kryetarin e Bashkisë, me Kryetaren e Këshillit Bashkiak, me Drejtorin e Zyrës Arsimore, dhe GLV)

Mbajtje fotografi gjatë nënshkrimit të kontratave.

 1. Investigim nga GLV në 5 lagjet e qytetit për të identifikuar nevojat dhe problemet që shqetësojnë komunitetin si dhe anketim të qytetarëve për klasifikimin e problemeve më të rëndësishme që kërkojnë zgjidhje, dhe shqetësojnë komunitetin
 1. Përgatitja e pyetësorit nga GLV, printimin e tyre.
 2. Dalja në terren për plotësimin e pyetësorëve 100 copë për lagje, gjithsej 5 lagje x 100 copë = 500 pyetësorë.
 3. Mbajtje fotografi nga momente të mbushjes së pyetësorëve.
 4. Paraqitje momentesh në mediat sociale ( facebook dhe blog i www.pogradecinews.com ).
 5. Xhirrime nga operatori i televizionit lokal TVSOT7 mbi momente të caktuara të plotësimit të pyetësorëve.
 1. Grupi i punës do të mblidhet për të përpunuar të dhënat e grumbulluara nga pyetësorët.
 2. Printimi i të dhënave të dala nga përpunimi i tyre.
 3. Përgatitje dhe dizenjim posteri.
 4. Printim posteri 30 copë dhe vendosja në ambientet e takimeve dhe në qytet të shpërndara nëpër lagje.
 5. Trajnime me publikun për problematikat e referuara në çdo lagje për ndërgjegjësimin dhe aftësimin e qytetarëve për pjesëmarrjen në vendimmarrje.

Materialet do të referohen nga moderatoret, ekspertë të fushave Në  çdo lagje do të trajnohen 50 qytetarë ( 25 prej të cilave do të jenë gra e vajza ). Pra në t gjitha trajnimet do të marrin pjesë 250 qytetarë, të cilët do të trajnohen për:

a.       Njohjen strategjike të zhvillimit të lagjes, mënyrën e evidentimit të problemeve dhe listimi i tyre.

b.      Për të drejtat dhe detyrat e decentralizimit.

c.       Decentralizimi fiskal, roli i grupit të interesit në hartimin e projekt-buxhetit.

d.      Paraqitje momentesh nga takimet në ( facebook dhe blog i www.pogradecinews.com ).

e.       Xhirrime nga operatori i televizionit lokal TVSOT7 mbi momente të takimeve.

 1. Përgatitje materiali studimor për 5 takimet, përgatitur nga grupi i punës për t`i prezantuar  para qytetarëve në takimet. Mendohet që në këto takime të marrin pjesë rreth 400 qytetarë të ndryshëm ( gra dhe burra )
 2. Prezantim i projektit hap pas hapi në mediat sociale dhe në web-faqen www.pogradecinews.com
 3. Ndërtim dhe transmetim spoti televiziv dhe shfaqje në TV lokal

TVSOT7.

 1. Shfaqje spoti edhe në mediat sociale ( facebook dhe blog I www.pogradecinews.com )
 2. Udhëtime Pogradec-Tiranë-Pogradec për gjithë periudhën 7 mujore.
 3. Takim i GLV me Kryetarin e Bashkisë dhe drejtorët e drejtorive në Bashki për t`i paraqitur rezultatet përfundimtaret të projektit.

            Xhirrime nga operatori i televizionit lokal TVSOT7 mbi momente të takimit.

Rezultatet  e Pritshme

 • Komunitet i mirëndërgjegjësuar për rolin dhe potencialin e vet për të ndikuar në një qeverisje të mirë locale.
 • Rezultate pozitive – do të zgjidhen ose do të vihen në rrugën e zgjidhjes problemet e identifikuara nga vetë qytetarët.
 • Ngritja dhe aftësimi i 5 grupeve të aksionit (një për lagje) për të ushtruar presion e ndjekur dinamikat e zhvillimit të punëve deri në zgjidhjen përfundimtare të tyre, hap pas hapi.
 • Zbatimi i projektit do te ngrejë kapacitetet e stafit drejtues të sapo emëruar në Bashkinë Pogradec.
 • Do të përftohet një qeverisje vendore dhe këshill bashkiak, te cilët do dëgjojnë më mirë zërin e komunitetit t`u përgjigjen nevojave të tij.

Përfituesit kryesorë

Komuniteti i 5 lagjeve të qytetit

Grupet qytetare te aksionit

GLV ( Grupi Lokal i Veprimit)

Administrata bashkiake /anëtarët e këshilli bashkiak

Kohëzgjatja e projektit

(muaj)

7 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Bashkia Qëndër Pogradec

 

Organizata Zbatuese: Shpresa Blaceri (IND)
Zona e zbatimit: Bashkia Pogradec
Kohëzgjatja: 7 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153