Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Rritja e pjesëmarrjes rinore në qeverisjen vendore

 

Titulli i propozimit

Rritja e pjesëmarrjes rinore në qeverisjen vendore (Këshilli Bashkiak Rinor Peqin )

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi i  këtij projekti është rritja e ndikimit të të rinjve në vendimmmarrjen lokale për çështje që i  përkasin të rinjve në Bashkinë e Peqinit.

Objektivi madhor i këtij projekti është ngritja e një Këshilli Bashkiak Rinor në Bashkinë e Peqinit, i  cili do të këshillojë dhe do të ushtrojë presion pranë Bashkisë Peqin në planifikimin dhe buxhetimin e aktivitetve e politikave për këtë grupmoshë.

Ngritja e kapaciteteve të të rinjve të cilët do të jenë pjesë e Këshillit Bashkiak Rinor Peqin, në mënyrë që ata t’i përgjigjen sfidave të kësaj sipërmarrjeje.

Hartimi  i  planit  Lokal të Veprimit për të rinjtë .

Aktivitetet kryesore

A. Konferencë gjithëpërfshirëse me aktorët dhe faktorët lokalë për rininë. B. Ngritja e Këshillit Bashkiak Rinor Peqin C. Trajnime të Këshilltarëve në 14 Politika sektoriale për Rininë  dhe 5 tematika të tjera D. Fushatë e gjerë informuese në terren dhe online  E. Hartimi dhe zbatimi i Planit Lokal të Veprimit

Rezultatet e pritshme

I. Ngritja e një grupi prej 30 të rinjsh, të trajnuar mbi funksionimin e qeverisjes vendore, të cilët do të kenë funksionin e një grupi këshillues dhe grup presioni pranë Bashkisë Peqin. II. 30 të rinj të KBR të trajnuar mbi 14 politika kryesore të parashtruara në Kartën e Rishikuar Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale. III.14 komisione të qëndrueshme të ngritura brenda Këshillit Bashkiak Rinor. IV. Minimalisht 4 mbledhje të Këshillit Bashkiak Peqin të ndjekura nga Këshilli Bashkiak Rinor gjatë kohëzgjatjes së Projektit. V. 14 politikave rinore të hartuara për Bashkinë e Peqinit bazuar në politikat e parashtruara në  Kartën e Rishikuar Evropiane për Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale, dhe prezantimi i  Bashkisë Peqin me këto të fundit. VI. Plani Lokal Veprimi i hartuar për Rininë në Bashkinë Peqin në fund të Projektit.  VII. Aktivitete të tjera të prezantimit të projektit dhe rritja e ndërgjegjësimit për çështjet rinore dhe pjesëmarrjes së tyre në vendimmarrjen lokale.

Përfituesit kryesorë

30 të rinj nga i gjithë territori që mbulon Bashkia Peqin të cilët do të jenë pjesë e Këshillit Bashkiak Rinor, 14 shkolla 9-vjeçare dhe 2 të mesme, të rinjtë e të të cilave do të përfshihen në Këshill dhe komisione.  Bashkia Peqin, Komuniteti i Bashkisë Peqin që do të preket nga aksionet komunitare të Këshillit Bashkiak Rinor.  Rreth 2.000 të rinj nga mosha 13-25 vjeç të cilët jetojnë në bashkinë Peqin  të cilët do të kenë zërin e tyre në vendimmarrje nëpërmjet këtij grupimi

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12 Muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Bashkia Peqin

 

 

 

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153