Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Transparenca dhe efektshmëria e programit “Buxhetim me pjesmarrje” Të bashkisë Elbasan përmes medias lokale dhe aktivizmit qytetar

Titulli i propozimit

Transparenca dhe efektshmëria e programit “Buxhetim me pjesmarrje” Të bashkisë Elbasan përmes medias lokale dhe aktivizmit qytetar

Përmbledhje e pikës 2.2 (seksionin II më poshtë)

•         Programi “Buxhetim me pjesmarrje” zbatohet prej më shumë se 8 vjetësh në bashkinë Elbasan. Duke filluar nga viti 2015 është shtrirë edhe në territorin e bashkisë së re. Procesi që ndjek BP ka si qëllim përfshirjen e qytetarëve në përcaktimin e prioriteteve në investime dhe shërbimet e bashkisë ndaj komunitetit.

•         Programi BP edhe pse ka shumë kohë që aplikohet nuk siguron  transparencë në rënditjen e prioriteteve, pikëzimin dhe investimin përfundimtar. 

•         Pranë bashkisë funksionon një komision qytetar, cili duhet të luante një rol monitorues dhe rekomandues në proces por që në realitet nuk e kryen.

•         Opozita e ka cilësuar procesin BP fiktiv, pasi sipas saj, pjesmarrja qytetare në takimet e identifikimit të prioriteteve është zëvëndësuar nga administrata dhe përkrahës të partisë që ka qeverisjen lokale.

•         Projekti do të synojë transparencën e dy viteve Buxhetim me Pjesmarrje para dhe pas ndarjes administrative deri në finalizimin e investimeve nga ky proces.  Të dhënat do të përdoren si guidë për testimin e “Buxhetimit me Pjesmarrje” në terren. Testimi do të arrihet nëpërmjet bashkëpunimit me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor.

•         Projekti do të  dhe do të mbështesë anëtarët e KKQV si përfaqësues të komunitetit dhe do të synojë përfshirjen e sa më shumë qytetarëve me ndikim në komunitet duke identifikuar pikat e dobta të procesit BP dhe një listë prioritare për çdo njësi duke i transmetuar nëpërmjet medias lokale. 

•         Publikimi dhe mbulimi mediatik lokal nëpërmjet analizave, grupintervistave dhe reportazheve do të garantojë rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve, rritjen e pjesmarrjes në procesin  e BP dhe orjentim të drejtë të investimeve të buxhetit vendor nga ky program. 

Qëllimi dhe Objektivat

Rritja e transparencës dhe efektshmërisë së programit “Buxhetim me pjesmarrje” në bashkinë Elbasan përmes medias lokale duke fuqizuar grupe qytetarësh të angazhuar për të ndikuar në vendimmarrje.

Objektiva

•         Bërja transparente e procedurës së ndjekur dhe prioriteteve të identifikuara e të realizuara për dy vite aplikim të programit BP nga Bashkia Elbasan deri në finalizimin e investimeve.

•         Testimi i programit BP nëpërmjet realizimit të grupintervistave, reportazheve dhe analizave në median lokale vizive dhe të shkruar

•         Fuqizim i qytetarëve më me ndikim në komunitet, identifikim të prioriteteve nëpërmjet intervistimit të tyre dhe transmetimit në median lokale

•         Fuqizimi i rolit të Komisionit Këshillimor Qytetar Vendor në procesin “Buxhetim me Pjesmarrje”

Aktivitetet kryesore

FAZA E PARË: Prill-shtator 2016

Aktiviteti 1

Grumbullimi i të dhënave nga bashkia Elbasan për buxhetimin me pjesmarrje të vitit 2014-2015

Aktiviteti 2

Takim me anëtarët e KKQV  bashkia e vjetër Elbasan

Aktiviteti 3    

Realizimi i intervistave me një grup prej 6 nga 20 anëtarët e KKQV. Realizimi i  grupintervistave me 10 përfaqësues të  përzgjedhur të komunitetit në secilën nga 6 njësitë administrative të bashkisë Elbasan.

 Aktiviteti 4

Transmetim–i në median lokale të grupintervistave

Aktiviteti 5

Përgatitje dhe botim në median e shkruar lokale të përmbledhjes së projektit dhe  të analizës të të dhënave për BP 2014-2015

 (Kohëzgjatja 6 muaj)

FAZA E DYTË: Tetor 2016-mars 2017

Aktiviteti 1

Grumbullimi dhe analizimi i të dhënave për procesin e BP, viti 2015-2016 në 18 njësitë administrative të Bashkisë Elbasan

Aktiviteti 2

Takim me anëtarët e KKQV, përfaqësues të njësive administrative të reja

Aktiviteti 3

Realizim i 12 intervistave me përfaqësues të KKQV

Realizimi i 6 reportazheve  në 12 njësitë administrative rurale. Montazhi i materialeve bruto dhe bërja gati për transmetim.

Aktiviteti 4

Transmetimi i reportazheve në televizionin lokal

Aktiviteti 5

Monitorim i investimeve të miratuara në Këshillin Bashkiak në zërin Buxhetim me pjesmarrje për vitin 2016-2017.

Krahasim i investimeve të realizuara në dy vitet BP të monitoruara

Aktiviteti 6

Hartimi i rekomandimeve  dhe prioriteteve të dala nga vetë qytetarët e intervistuar. Botimi në gazetën lokale. Shpërndarje elektronike

Rezultatet e pritshme

•         Sigurimi dhe publikimi i të dhënave për të gjitha fazat të BP të aplikuar nga bashkia Elbasan për vitin 2014-15 /2015-16 në të gjitha njësitë administrative

•         Testimi i programit PB në terren nëpërmjet bashkëpunimit me anëtarët e KKQV në hartimin e guidës së pyetjeve për grupin e intervistave që do të realizohen në 6 njësitë administrative të qytetit në bashkinë Elbasan dhe në 12 njësitë vendore rurale

•         Intervista me përfaqësuesve të komunitetit të përzgjedhur në bazë të guidës së hartuar nga takimi me anëtarët e KKQV, në secilën njësi vendore dhe intervistim i 10 individëve të përzgjedhur për çdo njësi administrative të ish bashkisë

•         Transmetimi e grupintervistave në televizionin lokal duke përzgjedhur kanalin televiziv me më shumë shtrirje sinjali dhe shikueshmëri

•         Botimi të analizave të të dhënave për 6 njësitë administrative të bashkisë Elbasan në suplement në gazetën Info Elbasani. (Rritje tirazhi dhe shpërndarje falas).

•         Bashkëpunimi me 20 anëtarët e KKQV (12 njësitë rurale që i janë bashkuar Bashkisë Elbasan) për hartimin e guidës së pyetjeve për intervistat me 12 përfaqësues të tjerë në njësitë administrative

•         Realizimi të 12 intervistave dhe 6 reportazheve në 12 njësitë administrative rurale të bashkisë Elbasan.

•         Transmetimi në tv lokal duke garantuar shikueshmëri në orar të përshtatshëm pas edicionit kryesor të lajmeve dhe nëpërmjet ritransmetimit.

•         Hartim të rekomandimeve dhe listës së prioriteteve nga intervistimet e qytetarëve të përzgjedhur në të gjithë territorin e bashkisë Elbasan.

•         Shpërndarje të rekomandimeve dhe listës së prioriteteve tek të gjithë të intervistuarit dhe tek institucioni i bashkisë me anë të postës elektronike.

•         Propozim për shtimin e zërit në buxhet për investimet nga BP

•         Botim të rekomandimeve dhe listës prioritare në gazetë Shpërndarje falas të 2000 kopjeve nëpërmjet pikave të postës shqiptare në të gjithë bashkinë Elbasan

Përfituesit kryesorë

Banorët e 18 njësive administrative

Anëtarët e KKQV

Bashkia Elbasan

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Territori i Bashkisë Elbasan

Organizata Zbatuese: Fatbardha Nergjoni (IND)
Zona e zbatimit: Bashkia Elbasan
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153