Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

“Buxheti i Qytetarit" - Transparencë në rritje dhe pjesëmarrje aktive në Bashkinë Lezhë

Aplikanti

Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje

Titulli i propozimit

“Buxheti i Qytetarit" - Transparencë në rritje dhe pjesëmarrje aktive në Bashkinë Lezhë

Përmbledhje e pikës 2.2 (seksionin II më poshtë)

Hendeku ekzistues mes institucioneve të pushtetit vendor dhe qytetarëve në të gjitha njësitë administrative të vendit mbetet shqetësues e përbën një nga pengesat kryesore në arritjen e sinergjisë së nevojshme e deri të domosdoshme që konsiston në bashkëpunimin e ndërsjelltë mes pushtetit vendor dhe qytetarëve. Një mungesë e tillë komunikimi, shkëmbimi informacioni, eksperience e ekspertize ka pasoja negative shumëdimensionale në cilësinë e qeverisjes në nivel vendor, efiçencën në ofrimin e shërbimeve dhe tejçimin e  zërit qytetar në instancat vendimarrëse të institucioneve vendore. Mungon monitorimi i veprimtarisë së Bashkisë Lezhë nga grupet qytetare e përfaqësuesit civilë dhe advokimi i pavarur i të drejtave qytetare në këtë zonë administrative është inekzistent.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi: Nxitja e llogaridhënies transparente publike nga pushteti vendor dhe lobimi qytetar nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të qytetarëve, shoqërisë civile e medias në diskutimin, hartimin, monitorimin e implementimin e Buxhetit në Bashkinë Lezhë.

Objektivat:

-       ”Buxheti i Qytetarit” – prezantimi, njohja, trajnimi dhe aftësimi i qytetarëve të Bashkisë Lezhë me konceptin e buxhetit vendor dhe mënyrat sesi politikëbërja buxhetore ndikon në jetën e 100’000 banoreve brenda 12 muajve kalendarike.

-       Lobim dhe monitorim qytetar për përmirësimin e politikëbërjes buxhetore nëpërmjet pjesëmarrjes në proceset politikëbërëse e vendimarrëse të Bashkisë së Lezhës.

Aktivitetet kryesore

  1. Seminare aftësuese për të rritur kapacitetet qytetare në monitorimin e performancës buxhetore në Bashkinë Lezhë me fokus përfaqësuesit e shoqërisë civile, të gjitha mediat lokale e reporterët për Lezhën të mediave kombëtare, të rinjtë dhe shoqatat e biznesit.
  2. Takime të hapura për të prezantuar “Buxhetin qytetar” dhe përdorimin e informacionit e raporteve të ofruara nga platforma FinancatVendore.al.
  3. Analiza dhe monitorimi nëpërmjet pjesëmarrjes qytetare i realizimit të buxhetit të Bashkisë së Lezhës në kuadër të investimeve publike të buxhetuara për vitin aktual buxhetor dhe diskutim i analizave me publikun në takimet e hapura.
  4. Matje e perceptimit i grupeve të interesit mbi rolin e tyre dhe transparencën e Bashkisë dhe përgatitje e raporteve analitike të detajuara 3-mujore për t’u analizuar së bashku me qytetarët me qëllim aftësimin e tyre analitik.
  5. Strukturim dhe zyrtarizim i pjesëmarrjes së qytetarëve në mbledhjet e Këshillit Bashkiak Lezhë për të formalizuar monitorimin qytetar në këqyrjen e politikëbërjes vendore.
  6. Organizimi i dy dëgjesave publike të hapura, për dy 6-mujorë ku përfaqësues të Bashkisë Lezhë diskutojnë/debatojnë me qytetaret realizimin/mosrealizimin e buxhetit të Bashkisë për periudhën në analizë.

Rezultatet e pritshme

Qytetarë të mirë informuar e aktivë në monitorimin dhe analizën e politikëbërjes buxhetore në Bashkinë Lezhë. Advokimi i të drejtave qytetare për vendimmarrje vendore të përgjegjshme.

Përfituesit kryesorë

Qytetarët e Bashkisë Lezhë

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12 muaj kalendarikë

Zona e zbatimit të propozimit

Bashkia e Lezhës

Organizata Zbatuese: Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje
Zona e zbatimit: Bashkia Lezhë
Dokumentat: Analiza-e-pyetsorve.pdfManuali-i-Qytetarit.pdfRaport-mbi-financat-e-qeverisjes-vendore-ne-vitin-2015.pdfRezultatet_dhe_analiza_e_pyetsoreve.PDF
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153