Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Komisioni Këshillimor Rinor Mallakastër - (Të rinjtë veprojnë)

Aplikanti:

EPOKA E RE

Titulli i propozimit:

Komisioni Këshillimor Rinor Mallakastër - (Të rinjtë veprojnë)

Përmbledhje e propozimit:

Nëpërmjet këtij projekti ne do të ndëryhyjmë në Bashkinë Mallakastër duke krijuar Komisionin Këshillimor Rinor, ku nëpërmjet aksionit rinor do të nxisim aktivizmin qytetar dhe ndërrmarrjen e nismave avokuese dhe lobuese  konkrete për zgjidhjen e probeleme që varen nga Pushteti Lokal dhe Pushteti Qëndror.  

Qëllimi dhe Objektivat:

Qëllimi: Mobilizimi i të rinjve të Bashkisë Mallakastër për të adresuar kërkesat dhe nevojat e komunitetit në institucionet vendimarrëse.

Objektivat :

1-      Fuqëzimi i Komisionit Këshillimor Rinor për të mobilizuar të rinjtë në influencimin e politikave lokale dhe qëndrore me të mira për të rinjtë dhe komunitetin.

2-      Rritja e aktivizmit rinor nepermjet  ndermarrjes se iniciativa konkrete lobuese.

Aktivitetet kryesore:

Analizë e thelluar e situatës  së të rinjve dhe komunitetit në Bashkinë Mallakastër nëpërmjet – Pyetësorëve dhe Fokus grupeve ne 9 njesitë administrative.

Përzgjedhja e komisionit keshillimor rinor dhe fuqizimi i tyre nëpermjet marrjes se kitit te trajnimeve mbi Advokaci & Lobim.

Advokim dhe lobim për cështjet e përzgjdhura nga vete të rinjtë.

Informim i qytetarëve nëpermjet rrjeteve sociale dhe fushatave në komunitet.

Aplikimi i POP – Përballja e ofertave politike me kandidatët per deputet.

Rezultatet e pritshme:

Krijimi dhe aftësimi i Komisionit Këshillimor Rinor (nje grupi aktiv rinor) në Bashkinë Mallakastër duke rritur perfaqesimin dhe perfshirjen e tyre ne qeverisjen vendore.

Adresimin e problemeve te komunitetit ne pushtetin vendor.

Adresimi dhe marrja e premtimeve konkrete nga kandidatët për deputetë në zgjedhjet 2017, duke përdorur  Kontratën Sociale nga Komisioni Këshillimor Rinor.

Përfituesit kryesorë:

Të rinjtë banues në Bashkinë Mallakastër;

Komisioni Këshillimor Rinor;

Pushteti Vendor;

Kohëzgjatja e projektit:

10 muaj

Zona e zbatimit:

Bashkia Mallakastër

Organizata Zbatuese: EPOKA E RE
Zona e zbatimit: Bashkia Mallakastër
Dokumentat: Kontrata_Sociale.pdfRezultate_Fokus_Grupet.pdfRezultate_Pyetesoresh_Mallakaster.pdf
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153