Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Merr pjesë monitoro dhe vepro për shërbime cilësore

Aplikanti:

Qendra Burimore e Alternativave të Zhvillimit( DARC)

Titulli i propozimit:

Merr pjese monitoro vepro per sherbime cilesore

Përmbledhje e Propozimit:

Qeverisja ne sektorin e ujit karakterizohet gjeresisht nga mungesa e transparences dhe e pergjegjshmerise nga siguruesit e sherbimit. Konsumatoret e sherbimit te ujit tradicionalisht nuk nderveprojne me ofruesit e sherbimeve. Nderveprimi midis pushtetit vendor dhe perfituesve te sherbimit te ujit mbetet nje element i rendesishem ne permiresimin e cilesise se sherbimit. Nje pjese e madhe e klienteve/qytetareve  nuk raportojne ankesat tek organet pergjegjese ( ndermarja e ujesjellesit/bashkia) sepse jane skeptike nese problemet e tyre do te adresohen. Keto problem jane me te dukshme ne zonat rurale. Reforma e ujit parashikon qe bashkite do te marrin mbeshtetje financiare sipas treguesve te performances dhe sipas nevojave te percaktuara sociale.  Kjo e ben te domosdoshme transparencen e bashkise kundrejt komunitetit ne treguesit qe lidhen me furnizimin me uje te pijshem. Si rezultat i ndarjes se re territoriale,ne bashkine e Rrogozhines ka zona qe nuk jane nen adminstrimin e shoqerise se ujesjellesit. Nderkohe, ne rang Bashkie 62 % e familjeve kane akses ne sherbimit e furnizimit me uje te pijshem. Numri mesatar i oreve te sherbimit me uje i raportuar nga Ndermarrja e Ujesjellesit eshte 11 ore, por qe shume here ky tregues eshte shume me i ulet.

Qëllimi dhe Objektivat

Promovimi i transparences dhe përgjegjshmerisë te bashkise Rrogozhine permes inkurajimit të pjesemarrjes qytetare ne procesin e monitorimit te performances se sherbimit te furnizimit me uje

Objektivat

1.      Rritja e perfshirjes  qytetare  në monitorimin e sherbimit te ujit duke perdorur metodikat e “ kartes se zerit te komunitetit ( KZK). 

2.      Deri ne fund te projektit te arrihet krijimi dhe rritja e kapaciteteve për tre grupet monitoruese komunitare per ujin me nga 6 pjesetare secili, duke i pajisur me teknika dhe metoda per advokimin  dhe ngritjen e zerit per te drejtat ne lidhje me ujin.

3.      Te arrihet qe rreth 60% e komunitetit te jete pjese e dialogut dhe te sensibilizohet  neprmjet aktiviteteve lobuese advokuese ne lidhje me te drejtat dhe detyrimet per sherbimin e ujit.

Aktivitetet kryesore

1. Takime me komunitetin ne 5 njesi administrative per informimin e komunitetit si dhe perzgjedhjen e tre njesive per fokus grupet

2. Organizimi i fokus grupeve per gjenerimin e KZK dhe mbledhjen e informacionit/identifikimin e problemit (trajnim per advokimin)

3. Shperndarja e gjetjeve nepermjet tryezave te rrumbullakta, workshopeve, ballafaqim me siguruesit e sherbimeve

4. Organizimi i forumeve lobuese dhe krijimi i grupeve monitoruese qe do te marrin pjese ne seancen degjimore te keshillit bashkiak

5. Draftimi i planit te masave dhe dakortesia me aktoret e shoqerise civile, komunitetit  dhe pushtetit vendor  ; miratimi i planit te masave

6. Dokumentimi dhe shperndarja e rezultateve te projektit nepermjet medias dhe komunitetit-organizimi i debatit publik

Rezultatet e pritshme

1. Qytetaret e Bashkise se Rrogozhines te perfshire  ne procesin e KZK per sherbimin e furnizmit me uje nga bashkia (të paktën 30 % e komunitetit, 50% e tyre të jenë femra)

2. Te pakten 1 fokus grupe i organizuar ne secilen nga tre njesi administrative te Bashkise se Rrogozhines

3. Organizimi i 3 tryezave te rrumbullakta dhe nje workshop ne nivel bashkie per shperndarjen dhe diskutimin e gjetjeve te procesit te KZK

4. Krijimi i dhe aktivimi i tre grupeve monitoruese qytetare me

kapacitete monitoruese dhe advokim

5. Plani i masave per sherbimet e ujit i dakortesuar me te gjithe aktoret dhe i prezantuar ne mbledhjen e keshillit bashkiak

6.Pergatitja dhe shperndarja e rezultateve ne media dhe komunitet, organizimi i te pakten nje degjese publike per problemet e monitorimit te ujit

7. Bashkia merr ne konsiderate problematikat dhe planin e masave te propozuar nga komuniteti

Përfituesit kryesorë:

Perfitues te projektit do te jene: Qytetaret e Rrogozhines ne vecanti grate dhe te rinjte, autoritet vendore ( Bashkia, ndermarrja e ujesjellesit), aktivistët lokalë, bizneset

Kohëzgjatja e projektit:

8 muaj

Zona e zbatimit:

Bashkia Rrogozhine

Organizata Zbatuese: Qendra Burimore e Alternativave të Zhvillimit( DARC)
Zona e zbatimit: Bashkia Rrogozhinë
Dokumentat: Raport_i_gjetjeve_i_KZK.pdf
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153