Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Monitorimi i Aplikacionit “Tirana Ime”

Aplikanti

Rudina Mahilaj

Titulli i propozimit

Monitorimi i App “Tirana Ime”

Përmbledhje e  Propozimit

Bashkia Tirane ka hedhur në përdorim një aplikacion mobile, i cili ka për qëllim informimin e qytetarëve si dhe raportimin nga ana e tyre të problematikave apo çështjeve të ndryshme.  Por a marrin përgjigje dhe a zgjidhen siç duhet problemet e raportuara? Pikërisht për të parë këtë, projekti parashikon ngritjen e një skuadre e cila do të monitorojë zgjidhjen e problemeve të raportuara.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi kryesor i kësaj ideje është përmiresimi i app “Tirana ime” për ti shërbyer më mirë qytetarëve të Tiranës.

Objektivi i projektit është monitorimi i app “Tirana Ime” për nje periudhë kohore prej 6 muajsh duke regjistruar problematika të 9 kategorive të poshtërpermendura dhe analizimi i informacionit të cilin do të regjistrojmë për secilën nga këto problematika.

Aktivitetet kryesore

Si aktivitete të planifikuara do të kemi:

·         Ndërtimi i një baze të dhënash në të cilën do të ruhet informacioni i raportuar.

·         Identifikimi i së paku 350 problemeve gjatë perjudhës 6 mujore nëpëmjet raportuesve të terrenit.

·         Regjistrimi i tyre në app “Tirana Ime” dhe në sistemin tonë monitories të bazës së të dhënave.

·         Ndjekja e zgjidhjes.

·         Përditësimi i informacionit në sistemin tonë monitories të bazës së të dhënave.

·         Krijimi i raporteve përmbledhëse tre-mujore mbi nivelin e zgjidhjes së problemeve.

·         Publikimi i të dhënave në media ose në rrjetet sociale.

·         Përgatitja e dy artikujve për sa i përket rezultateve të arritura .

Rezultatet e pritshme

Si rezultat konkret të kësaj nisme do të kishim matjen e dobishmërisë së aplikimit “Tirana Ime” si dhe ndërgjegjesimin e institucionit të Bashkisë për të qenë më vigjilent ndaj kërkesave të qytetarëve të kryera ndërmjet aplikacionit dhe rrjedhimisht edhe dhënien e nje feedback-u më të mirë ndaj tyre. Pra, projekti synon të motivojë Bashkinë e Tiranës për tu përgjigjur qytetarëve me sa më shumë cilësi dhe shpejtësi.

Përfituesit kryesorë

Qytetarët e Tiranës.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

6 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Tiranë

Organizata Zbatuese: Rudina Mahilaj
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Dokumentat: Raporti_i_Monitorimit_Tirana_Ime-1.pdfRaporti_i_Monitorimit_Tirana_Ime-2.pdf
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153