Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të transportit rrethqytetas në Bashkinë e Durrësit

Titulli i propozimit

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të transportit rrethqytetas në Bashkinë e Durrësit

Projekt Propozimi:

Projekti”Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të transportit rrethqytetas në Bashkinë e  Durrësit” synon rritjen e përgjegjshmërisë së strukturave të pushtetit vendor për të siguruar një transport rrethqytetas cilësor dhe të aksesueshëm, veçanërisht në tre linjat e targetuara nga ky projekt: (1) Durrës – Plepa – Durrës; (2) Durrës - Currila - Durrës; (3) Durrës - Universiteti A.Moisiu - Durrës. Rritja e angazhimit qytetar dhe veçanërisht të të rinjve të qytetit në mbajtjen e strukturave të pushtetit vendor përgjegjës ndaj shërbimit të ofruar tek qytetarët; rritja e kapaciteteve dhe angazhimi i tyre në nisma konkrete advokacie dhe ushtrimi i presionit ndaj strukturave të pushtetit vendor janë disa nga shtyllat kryesorë të këtij projekti.

Qëllimi dhe Objektivat:

Qëllimi: Rritja e përgjegjshmërisë së administratës së bashkisë Durrës për të siguruar një shërbim transporti rrethqytetas cilësor dhe të aksesueshëm për konsumatorët- përdorues të këtij shërbimi në Bashkinë Durrës.

Objektivi 1. 15 të rinj nga qyteti i Durrësit do të rrisin kapacitetet e tyre dhe do të angazhohen në monitorimin e shërbimit të transportit publik rrethqytetas përgjatë periudhës kohore një vjecare të zbatimit të kësaj iniciative, për të ushtruar presion ndaj strukturave të pushtetit lokal për sigurimin e shërbimeve cilësore të transportit rrethqytetas në tre linjat e targetuara nga ky projekt.        

Aktivitetet kryesore:

-      Ngritja e grupeve të të rinjve të monitorimit në terren;

-      Trajnimi i grupeve të monitorimit në terren;

-      Takime informative me struktura të pushtetit vendor;

-     Monitorimi i shërbimit të transportit rrethqytetas në tre linja të Bashkisë Durrës;

-      Marrja e ankesave online të qytetarëve mbi cilësinë e shërbimit të transportit rrethqytetas;

-      Hartimi i raportit paraprak dhe përfundimtar të monitorimit në terren;

-      Publikimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të raportit monitorues;

-      Fushatë advokuese me strukturat e pushtetit lokal: Ëorkshop advokues; Takime advokuese me struktura të pushtetit vendor, Promovimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të raportit monitorues tek të rinjtë e qytetit, studentë të Universitetit A. Moisiu si dhe tek publiku i gjerë.

Rezultatet e pritshme:

1. Rritja e angazhmit qytetar të të rinjve në ushtimin e presionit përkundrejt strukturave të pushtetit vendor, gjatë një periudhe një vjecare, për sigurimin e shërbimeve cilësore ose përmirësimit të tyre në transportin rrethqytetas në Bashkinë Durrës;         

2. Brenda një peiudhe një vjecare, administrata publike në nivel  vendor rrit përgjegjshmërinë e saj për  përmbushjen e detyrimeve kontraktore dhe përmirësimin e shërbimit përkundrejt nevojave të qytetarëve-konsumator për një shërbim cilësor dhe të aksesueshëm të transportit rrethqytetas në Bashkinë Durrës.

Përfituesit kryesorë:

Përfitues direkt: - Të rinj të përfshirë në grupet e monitorimit; të rinj, studentë të Universitetit A. Moisiu, struktura të pushtetit vendor – Bashkia Durrës;

Përfitues indirekt – Qytetarë dhe konsumatorë, përdorues të transportit publik rrethqytetas në Bashkinë Durrës.

Kohëzgjatja e projektit”

12 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Bashkia Durrës, me fokus të veçantë në tre linjat e transportit rrethqytetas: (1) Durrës – Plepa – Durrës; (2) Durrës - Currila - Durrës; (3) Durrës - Universiteti A.Moisiu - Durrës.

Organizata Zbatuese: Qendra Konsumatori Shqiptar
Zona e zbatimit: Bashkia Durrës
Dokumentat: Raport_Monitorimi_copy_1.pdf
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153