Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Portofoli Qytetar

Aplikanti

Rio Kerpaci

Titulli i propozimit

Portofoli Qytetar

Përmbledhje e propozimit

Ligji Nr. 10112, datë 09.04.2009 “Për Administrimin e Bashkëpronësisë në Ndërtesat e Banimit, parashikon detyrimin e çdo qytetari shqiptar për mirëmbajtjen dhe administrimin e ambienteve të përbashkëta publike. Nga vëzhgimi në terren grupi i punës konstatoi se situata paraqitet shumë kaotike, e paorganizuar dhe tepër abusive, shpesh nënjë burim konfliktesh mes banorëve dhe administratorëve. Zhvillimi dhe mbarëvajtja e takimeve me komunitetinështë një nga shqetësimet e banorëve, mungesae informacionit tek qytetarët lidhur me njohjen e bazës ligjore dhe udhëzimeve të nevojshëm që lidhet me organizimin, funksionimin, trajnimin, rolin e administratorëve, dhe rolit që kanë strukturat e pushtetit lokal e qendror, janë problemet e tjerë të hasur.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi: Monitorimi  i Njësive administrative 1, 9, 10 pë

zbatimin e ligjit mbi Administrimin e Bashkëpronësisë në

ndërtesat e banimit.

Objektivat:

1. Krijimi i një modeli pilot monitorimi për zbatueshmërinë e kuadrit institucional dhe ligjor bazuar në ligj.

2.Evidentimi i modeleve të mira të mirë administrimit në komunitet

3. Publikimi, lancimi i rasteve, ngjarjeve të ndryshme në funksion të mirëadministrimit përmes medias sociale.

Aktivitetet kryesore

Takime në terren të grupit të punës me Administratorët e godinave të përzgjedhur:

Plotësimi i Kartëssë Administratorit

3Ëorkshope:“Administratori dhe roli i tij; dhe Prezanimi i raportit dhe rekomandimeve finale

2 Spote

2 shkrime në median e shkruar

Raport dhe Analize e thelluar e te dhenave

Rezultatet e pritshme

Ø  Të paktën në 38 banesa është përmirësuar situata në lidhje me funksionimin e administratoreve dhe asambleve qytetare;

Ø  Raport monitorimi i punës së Njësisë Task Forcë të Bashkisë së Tiranës në zonat e zbatimit të projektit;

Ø  Publikimi në mediat sociale dhe në shtypin e shkruar;

Ø  1 raport i analizes se situates të zbatimit të detyrimeve të ligjit Nr. 10112, datë 09.04.2009 “Për Administrimin e Bashkëpronësisë në Ndërtesat e Banimit” mbi funksionimin e administratorëve;

Përfituesit kryesorë

Zonat e perzgjdhura; Qytetarët

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

8 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Tirane, Njesia 1, 9, dhe 10

Organizata Zbatuese: Rio Kerpaci
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153