Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Te rinjte flasin!

Titulli i propozimit:

Te rinjte flasin!

Pwrmbledhja e propozimit:

Sot Bashkia Shkodër nuk disponon një mekanizëm të qëndrueshëm për përfshirjen e komunitetit te te rinjve në procesin vendimarrës të sajin.

DIGE synon të ndërtojë një mekanizëm efikas për pjesëmarrjen aktive të ketij komuniteti në procesin e vendimarrjes dhe të implementimit të vendimeve, politikave apo strategjise se rinise që Bashkia Shkodër ndërmerr dhe zbaton në tërritorin e saj.

Duke patur parasysh ligjin e ri të pushtetit lokal rrit i cili fuqizon kompetencat e bashkisë si dhe ndarjen e re territoriale e cila shtrin juridiksionin e Bashkisë Shkoder në një territor shumë herë më të madh dhe të larmishëm seç ishte më përpara, pjesëmarrja aktive e te rinjve merr një rëndësi akoma edhe me të veçantë, kryesisht lidhur me rritjen e efiçencës së përdorimit të burimeve nga ana e autoriteteve lokale dhe gjenerimit të ideve të reja për zhvillim. Ne kete kontekst do te jete edhe inisiativa jone me fokus ngritjen e nje strukture rinore brenda bashkise shkoder e cila do te funksionoje si nje institucion brenda institucionit me qellim fokusimin vetem ne ceshtjet rinore dhe ofrimin e asistences teknike dhe logjistike ne dejtim te problematikave qe lidhen me kete sektor.

Dy jane drejtimet ne te cilat do nderhyjme;

1.      Ngritjen, institucionalizimin dhe funksionimin e ‘Bordit Rinor’ brenda bashkise shkoder nen emertimin ‘Keshilli Rinor bashkiak’.

2.      Monitorim dhe raportim mediatik nepermjet grupimit ‘keshillit rinor’.

Qëllimi dhe Objektivat:

•       Ngritja, funksionimi Institucionalizimi "keshillit rinor"  per organizimin dhe perfshirjen e te rinjve ne procesin e kerkese-llogaridhenies ne nivel lokal, si nje levizje thelbesore kritike  per ndryshim social.

1.      Ngritja e nje mekanizmi te forte te 'kerkese-llogaridhenies' permes nje platforme efektive qe siguron pjesmarrje kuptimplote te te rinjve, vecanerisht grupeve te margjinalizuara, e cila  siguron pjesmarrjen/zerin e te rinjve ne ceshtjet/aktivitetet e keshillit, monitorimin e vendimeve qe prekin direkt ata dhe reagimin ndaj ketyre vendimeve nepermjet medias dhe aktiviteteve te tjera lehtesuese.

2.      Te fuqizoje format e llogaridhenies ne nivel lokal permes perfshirjes, aksesit, bashkepunimit dhe pergjegjshmerise.

3.       Te influencoje autoritetet publike lokale per zhvillim social dhe permiresim te sherbimeve rinore.

Aktivitetet kryesore:

1. Takim me perfaqesues te bashkise per njohjen me projektin

2. Shpallja e njoftimit per aplikim per te qene pjese e Bordit Rinor

3. Emisionet/programet televizive

4. Realizimi i 'kartes se nevojave/shqetesimeve

5. Ditet e aksionit te pjesmarrjes se te rinjve

6. Emisioni televiziv

7. Pergatitja dhe prezantimi I rekomandimeve te te rinjve per njesine e qeverisjes lokale ne nje Konference mediatike si nje aktivitet me rendesi te larte lokale.

8. Prezantimi i dokumentarit tek fototeka Marubi

Rezultatet e pritshme:

1.Te rinj te informuar dhe ne statusin e qytetrave pjesmarres ne sistemin e qeverisjes lokale. 2. Rritje pozitive e bashkepunimit dhe punes mes zyrtareve lokale, anaetareve te keshillit bashkiak dhe grupeve rinore, drejtues te inisiatives. 3. Funksionimi dhe qendrueshmeria e mekanizmit per perfshirje te te rinjve ne ceshtjet e keshillit bashkiak dhe perdorimi i tyre per aktivitetet monitoruese

Përfituesit kryesorë:

1. Vete te rinjte pjesmarres dhe drejtues te inisiatives.

2. Komuniteti I tyre/bashkemoshataret.

3. Familja, familjaret.

4. Shoqeria.

Kohëzgjatja e projektit:

12 muaj

Zona e zbatimit të propozimit:

Bashkia Shkoder

Organizata Zbatuese: Zhvillim Informim dhe Barazi Gjnore (DIGE)
Zona e zbatimit: Bashkia Shkodër
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153