Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Bujqesia - detyrim dhe përgjegjësi për pushtetin vendor

Aplikanti:

Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” (BZHR)

Titulli i propozimit:

Bujqesia - detyrim dhe përgjegjësi për pushtetin vendor.

Përmbledhje e propozimit:

Fermeret e Bashkive Lushnje, Kucove dhe Belsh, te krijuara me reformen e re administrative, ndeshen me mungesen e transparences dhe pergjegjshmerise se informimit per vendimet e mara per bujqesine, te ofrimit te sherbimeve,  keshillimit bujqesor, etj.

Bashkite sipas ligjit per veteqeverisjen vendore kane detyra ne zhvillimin bujqesor. Por ne te trija Bashkite strukturat e tyre per bujqesine nuk funksionojne mire; funksionet e reja që i janë dhënë bashkive ne baze te  ligjit te ri Nr. 139/2015 per veteqeverisjen vendore per bujqesine nuk jane transferuar teresisht nga Ministria e linjes,  nuk ofrojne informacion cilesor dhe qe arrin kohen e duhur tek fermeret, grate, te rinjte; nuk informojne per vendimet e marra per bujqesine, sherbimet dhe keshillimet per zhvillimin e prodhimit bujqesor e blegtoral, skemae e mbeshtetjes financiare te fermerve,  teknologjite, tregjet, cmimet, etj. Nderkohe, keto tre Bashki, me rreth  31200 ferma, jane pjese e zones bujqësore më te rëndësishme te Shqipërisë,  ku prodhohet dhe furnizohet tregu shqiptar me produkte lokale si dhe eksportohet.

Projekti ka si qellim te nxise kalimin e funksioneve te reja që i janë dhënë Bashkive ne baze te  ligjit te ri PËR VETË QEVERISJEN VENDORE per bujqesine  ne Bashkite Lushnje, Kucove dhe Belsh nga Ministria e linjes, si dhe te ndergjegjesoje komunitetin e fermereve dhe perfaqesuesit e pushtetit vendor mbi rendesine e informimit, transparences, sherbimit dhe keshillimit bujqesor (si psh. skemat mbeshtetese financiare per fermeret etj.

Ne keto tre Bashki  egzistojne Shoqatat e Fermereve  (me mbi 200  anetare ) dhe grupe interesi  me gra e te rinj (rreth 60 anetare) qe ne kuader te ketij projekti do bashkepunojne dhe mbeshtesin realizimin e aktiviteteve.

Qëllimi dhe Objektivat:

Qellimi i projektit eshte te permiresohen mireqeverisja vendore dhe sherbimet   bujqesore  ndaj fermereve ne Bashkite Lushnje, Kucove dhe Belsh dhe 6 NJAV.

Obj 1: projekti do te monitoroje dhe nxise kalimin e funksioneve te reja që i janë dhënë bashkive ne baze te  ligjit te ri Nr. 139/2015 PËR VETË QEVERISJEN VENDORE per bujqesine  ne Bashkite Lushnje, Kucove dhe Belsh dhe 6 NJAV.

Obj 2: projekti  do te  ndërgjegjësoje komunitetin e fermereve te Shoqatave te Fermereve mbi rendesine e informimit dhe  transparences per  vendimet e mara per bujqesine, sherbimet  dhe  keshillimet bujqesore  nga ana e 3 Bashkive,   dhe  6 NJAV.  

Aktivitetet kryesore:

- Mobilizimi i tre Shoqatave te fermereve dhe informimi i tyre lidhur me projektin. -Takime  monitoruese ne tre Bashkite e 6 NJAV. -Do grumbullohen te dhenat dhe informacionet e nevojshme. -Do kryhet perpunimi i   te dhenave dhe informacioneve dhe  finalizohet studimi. -Do  publikohet studimi. – Do kryhet nje sondazh. -Do organizohet nje forum me pjesemarrje te gjere.. – Pregatitet nje vidieo. dhe transmetohet ne WEBin e BZHR dhe Facebook, - Organizohen 3 debate  publike ne mediat lokale. -Do  organizohet 1 workshop dhe hartohet nje dokument/rregullore qe Bashkite te realizojne funksionet  qe rrjedhin nga ligji per Vetqeverisjen Vendore dhe transferimin e funksioneve nga Minsitria e linjes. - Avokimin për ndermarjen  e nismave  te perbashkëta mes Shoqatave te fermereve dhe NJAV-ve.

Rezultatet e pritshme:

-  260 anetaret e tre Shoqateve  te fermereve dhe  grupeve te interesit si dhe ne teresi komuniteti i fermereve te zones se projektit e njohin gjendjen  dhe kompetencat/funksionet e Bashkive dhe NJAV per bujqesine  pasi  kane ne dispozicion rezultatet e studimit dhe sondazhit.

- U nxit/mbeshtet  realizimi i  funksioneve te reja te 3 Bashkive  te reja dhe 6 NJAV qe rrjedhin nga ligji per Vetqeverisjen Vendore permes forumeve, debateve publike, te  hartimit te propozimeve  ne dokument/rregulloreve, etj,

-    Krijimin e nismave të avokimit për çështjet ne interes te fermereve (ndermarja  e nismave  te perbashkëta mes 3 Shoqatave te fermereve, 6 NJAV-ve  dhe 3 Bashkive per te informouar  fermeret ne menyre te vazhdueshme  per vendimat per bujqesine, sherbimet e ofruara dhe keshillimet bujqesore, per skemat mbeshtetese financiare permes strukturave te tyre si dhe duke perdorur  edhe mediat televizive, faqet sociale, etj.

Përfituesit kryesorë:

3 Shoqatat e fermereve me 200 anetare, grupet e interesit ku perfshihen 60 gra dhe te  rinj. Indirekt perfitojne 31200 ferma te  3 Bashkive.

Kohëzgjatja:

12 muaj

Zona e zbatimit:

Bashkite Lushnje, Kucove dhe Belsh.

Organizata Zbatuese: Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” (BZHR)
Zona e zbatimit: Bashkia Lushnjë, Bashkia Belsh, Bashkia Kucovë
Dokumentat: STUDIMI_-_BUJQESIA_DETYRIM_DHE_PERGJEGJESI.pdf
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153