Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Decentralizimit - Delegimi i funksioneve dhe sfidat e zbatimit “Funksioni i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi”

Aplikanti

EuroPartners Development

Titulli i propozimit

Decentralizimit - Delegimi i funksioneve dhe sfidat e zbatimit

“Funksioni i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi”

Përmbledhje

Për forcimin e rolit të NJQV dhe rritjen e efektivitetit në kryerjen e shërbimeve publike, si dhe në zbatim të Ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, u miratua edhe Funksioni i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi”, funksion i cili me ndryshimet e reja ligjore te bera ne Ligjin per Për Shërbimin E Mbrojtjes Nga Zjarri Dhe Shpëtimin” i kalon plotesisht bashkive.  Mbrojtja kundra zjarrit dhe shpëtimi vjen si rezultat i rritjes së kërkesave ndaj këtij shërbimi, në drejtim të rritjes së sigursë të jetës së njeriut dhe pronës (private apo publike) dhe mjedisit , në zonat që aktualisht mbulohen nga ky shërbim, si dhe synimet për zgjerimin e tij edhe ne zonat ku ky shërbim mungon, në përputhje me ndarjen e re territoriale. Organizata lokale të shoqërisë civile do të mobilizohen dhe do të foksuojnë aksionet e tyre në

1)      Monitorimin e NJQV në zbatim të ligjit të decentralizimit për  transferimin dhe venien ne funksion te a) aseteve, stafeve dhe fondeve perkatese per stacionet e sherbimit kundra zjarrit dhe shpetimit (MZSH);

2)      Angazhimin vullnetar të qytetarëve në ofrimin e shërbimeve parandualues si dhe vepruese në rast zjarri.

3)      Nxitjen e formave të reja bashkepunimi me NJQV

Ne fund te zbatimit të projektit organizata implementuese në bashkëpunim me organizatat lokale të bashkive targetuese do të ofrojnë nje seri rekomandimesh për NJQV të cialt do të jenë subjekt monitorimi për vitin pasardhes nga qytetarët vullnetarë (kryesisht administratorë të godinace banuese dhe jo vetëm. 

  

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi  kryesor i kësaj projekt ideje është evidentimi i ecurisë së procesit të decentralizimit lidhur me delegimin e funksioneve pranë pushtetit vendor

 Objektivat 

1. Të evidentojë progresin e arritur dhe sfidat që hasin NjQV lidhur me zbatimit të Funksionit te Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi , sin jë funksion i deleguar pranë tyre pas reformes administrative – territorial

2. Të ofroj informacion mbi format e mobilizimit qytetar, ne ofrimin e këtij shërbimi si një nga  parashikimet qe ligji për shërbimet vullnetare

Aktivitetet kryesore

Zbatimi i projektit do te fokusohet ne ndermarrjen e aktiviteteve te meposhteme:

Ø A1. Shqyrtimi i gjithë legjislacionit që delegon funksionin prane bashkive, dhe akteve te tjera ligore;

Ø A2. Intervista me perfaqesues te bashkive, stafeve te MKZ-ve, Ministrise se Rendit, Sherbimit Pyjor dhe qytetare/administratore te godinave te banesave;

Ø A3  Përgatitja e propozimeve konkretetë formave të mobilizimit qytetar të ofruara pranë bashkive. 

Ø  A4. Grumbullimi i te dhenave dhe shqyrtimi i situates lidhur me zbatimin e kuadrit ligjor ekzistues dhe kerkesat per standartet e sherbimit. Analiza e e burimeve njerëzore dhe financiare per realizimin e sherbimit (fondet e transferuara dhe te bashkive) dhe burimeve njerëzore të nevojshme);

Ø A5. Hartimi i raporteve per secilën bashki si dhe raporti krahasues ndërmjet tyre dhe rekomandimet perkatese per permiresimin e situates; Hartimi i raportit (analizes) permbledhese krahasuese e cila do evidentoje fushat e perbashketa ku shihet progresi i arritur, sfidat e perbashketa qe hasen ne secilen prej njesive, por dhe do te prezantoje te situaten krahasuese nderrmjet tyre;

Ø  A6. Prezantimi i analizes krahasuese publikut me takime per prezantimin e gjetjeve dhe rekomandimeve ne takime te hapura;

Ø  A7.  Publikimi i rezultateve si dhe praktiva te mira ne media vizive dhe sociale.

Rezultatet e pritshme

R1: Ofrimi i të dhenave të sakta dhe të vlerësimit të pavarur mbi procesin e delegimit të funksioneve

R2: Një set rekomandimesh i ofruar bashkive dhe pushtëtit qëndror mbi masat që duhen marre për përmirësimin e shërbimit

R3: Propozime konkrete të formave të mobilizimit qytetar të ofruara pranë bashkive 

Përfituesit kryesorë

Administratat e bashkive (Malësi e Madhe, Vau I Dejs, Lushnje, Berat, Pogradec dhe Kukes, administratave te Mbrojtjes Kundra Zjarrit (MZK), Ministria e Rendit dhe zyra e Ministrit te Shtetit per Ceshtjet Vendore, qytetare dhe subjekte private

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Malësi e Madhe, Vau i Dejes, Lushnje, Berat, Pogradec dhe Kukes

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Jolanda Trebicka - Drejuese e Projektit

Erind Kraja - Eksperte e Ceshtjeve te Emergjencave

Etleva Qinami - Eksperte monitorimit

Alda Dekovi - Eksperte ne fushen e angazhimit qytetar

Ardit Dimushi- Konsulent Mediatik

Drejtuesi Ligjor i Orgnaizatës (për OJF)

Jolanda Trebicka

Partneri në projekt

Mbrojtja e te Drejtave te Grave Rurale dhe Qytetare- Berat

YMCA - Shkoder

Epoka e Re - Fier

National Center for Environment, tourism and sustainable development - NCETSD Pogradec

Shoqata e Bashkepunimit te Pyjeve e geshtenjave Malzi - Kukes

Organizata Zbatuese: EuroPartners Development
Zona e zbatimit: Bashkia Kukës, Bashkia Pogradec, Bashkia Berat, Bashkia Lushnjë, Bashkia Malësi e Madhe, Bashkia Vau Dejës
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153