Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Diversiteti i shërbimeve sociale dhe publike në disa njësi administrative të bashkisë së Tiranës në kontekstin e ndarjes së re administrative-territoriale

Aplikanti

Qendra për Studim dhe Trajnim Illuminatos

Titulli i propozimit

Diversiteti i shërbimeve sociale dhe publike në disa njësi administrative të bashkisë së Tiranës në kontekstin e ndarjes së re administrative-territoriale.

Përmbledhje

Monitorim, advokim, dhe aksione konkrete mbi mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike vendore

 

Për këto jemi ndalur në dy drejtime:

 

1-      Bashkia Tiranë   NJA 1-11 Strehimi social për familjet në nevojë, kryesisht ato me kryefamiljar gratë

2-      Bashkia Tiranë     NJA Pezë & NJA Ndroq Shërbimi i ujitjes dhe kullimit

Gratë dhe vajzat në Tiranë, veçanërisht në zonat rurale dhe periferike hasen , me një mungesë të thekusar apo ineficiencë, të shërbimeve soicale të ofruara për to.

Shërbimet ndikojnë në cilësinë e jetës dhe të familjes së tyre. Një nga problemet më të mëdha të grave dhe vajzave në bashkinë e tiranës ka të bëjë me strehimin. Problem i cili prek në vecanti nënat kryefamiljare të vetmuara dhe me shumë fëmijë. Ato nuk mund të përballojnë kostot e një shtëpie me qera, prandaj dhënia përparësi e politikave të strehimit, për  gratë dhe nënat kryefamiljare duke promovuar strehimin e tyre sa më të shpejtë, dhe në skemat e reja të strehimit pranë bashkisë është një nga pikat që do të mbulojë ky projekt.

Ujitja dhe kullimi është një nga faktorët kryesorë me ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e qendrueshme të prodhimit bujqësor në vend. Nga analizat e bëra  tregon se shërbimi i ujitjes dhe kullimit është larg nga parametrat e duhur, për më tepër që ky lloj shërbimi, tani më bazuar në strategjinë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015-2020, parashikon dhe kalimin e funksionit të ujitjes dhe kullimit, kalimin nga pushteti qendror në lokal(bashki). Probleme të mëdha po ndeshen në ndarjen e qartë të rolit, detyrave, përgjegjësive, në administrimin e sistemeve të ujitjes dhe kullimit dhe reflektimet në buxhetet e  bashkive konkretisht në rastin konkret në Bashkinë Tiranë. 

Në këto rrethana paraqitet shumë e nevojshme eksplorimi dhe analiza e kësaj situate lidhur me këto 2 shërbime, për të identifikuar arsyet dhe barrierat reale në mënyrë që të identifikohen ndërhyrjet e duhura për të përmirësuar situatën.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi: Monitorimi dhe advokimi i zbatimit nga ana e Bashkisë së Tiranës të (1) shërbimit social të Strehimit për familjet e pastreha me kryefamiljare gruan në NJA 1-11; dhe (2) shërbimit publik të Ujitjes dhe Kullimit në NJA Pezë dhe NJA Ndroq; në respektim paketës ligjore për  Strategjinë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen vendore.. Përzgjedhja e këtyre dy shërbimeve në një Projekt-Propozim të vetëm është bërë me synimin e vetëm që të rrisë aksesin dhe cilësinë e shërbimit dhe të informojë grupet e interesit për ndryshimet ligjore që janë bërë nga kalimi i kompetencave të këtyre shërbimeve nga pushteti qendror në atë lokal, mbas zgjerimit të Bashkisë Tiranë.

 

 

Objektivat:

1.      Të rrisë aksesin dhe cilësinë e shërbimit për kategoritë fokus të këtij projekit,  rritja e ndërgjegjësimit dhe angazhimit të qytetarëve për të kërkuar sigurimin e shërbimeve konkrete sociale dhe publike nga ana e Bashkisë Tiranë.

2.      Të monitorojë dhe vlerësojë në harkun e 11 muajve nevojat për strehim të kategorisë së grave kryefamiljare , si dhe marrjen e shërbnimit të ujitjes dhe kullimit në NJA Pezë dhe Ndroq, që me ndarjen e re administrative nga një shërbim i pushteti qendror kalon në shërbim të ofruar nga pushteti vendor nga Bashkia Tiranë .

3.      Rritja e përgjegjësisë së administratës publike në nivel lokal nëpërmjet nismave të advokacisë qytetare për të siguruar një shërbim social dhe publik cilësor si në qytet edhe në zonat rurale.   

4.      Mbledhja e  informacionit lidhur me boshllqënet në të dhënat që kanë NJA 1-11,  për  nevojat për strehim të grupit Gratë ose Nënat Kryefamiljare.

Marrja e ankesave të qytetarëve mbi këto  tipe shërbimesh në qytetin e Tiranës nëpërmjet sistemit të ankesave;

5.      Të ndërgjegjësojë target grupet lidhur me të drejtat dhe detyrimet që kanë bazuar në strategjinë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015-2020, për këto dy tipe shërbimesh.

6.      Verifikimi në praktikë i problematikave konkrete në fazën tranzitore të delegimit të kompetencave të pushtetit qendror atij vendor për shërbimet sociale dhe publike, objekt i këtij projekt propozimi

Aktivitetet kryesore

Aktivitetet e planifikuara në kuadër të këtij projekt propozimi, si më poshtë vijon:
1.Prezantimi i projektit me stafin teknik pergjegjes per strehimin në bashkinë e Tiranës dhe njësitë administrative  Pezës dhe Ndroqit,

2.  Mbledhja e të dhënave validimi i tyre dhe shkrimi i raporteve të vlerësimit. Ngritja e grupeve të monitorimit në terren.

3. Organizimi dhe zhvillimi i takimeve advokuese dhe  të tjera alternative me kategorinë fokus  të këtyre dy shërbimeve: strehimi i grave kryefamiljare dhe sherbimi i ujitjes  dhe kullimit si dhe me punojnjesit që mbulojnë këto shërbime në Bashkinë e Tiranës dhe  NJA vendore.

4. Prezantimi i rezultateve dhe rekomandimeve me grupet e interesit dhe aktorët përgjegjës vendor,

5. Përgatitja dhe lancimi i një spoti ndërgjegjësues mbi programet e strehimit që ofron bashkia Tiranë për gratë kryefamiljare si dhe spotit per përmirësimin e sistemeve të ujitjes dhe kullimit në zonat Pezë Ndroq.

Rezultatet e pritshme

1.      Rritja e aksesit dhe cilësisë së këtyre shërbimeve në NJA të Bashkisë Tiranë,

2.      Kuptimi i plotë i nevojave për strehim të grave dhe nënave kryefamiljare,

3.      Përmirësimi i sistemit të mbledhjes së të dhënave për këto shërbime.

4.      Vlerësimi i nevojave ligjore dhe financiare për këto target grupe nga Bashkia Tiranë,

5.      Dhënia e mundësive dhe  njohurive përkatëse pë target grupet në rastet e aplikimeve online në marrjen e këtyre shërbimeve.

6.      Rritja e nivelit të angazhimit dhe ndërgjegjësimit të njësive vendore për përmirësimin e këtyre shërbimeve.

7.      Sigurimi dhe shndërrimi në politikë prioritare të Bashkisë së Tiranës i ofrimit i shërbimit social të strehimit për kategorinë e familjeve në nevojë kur kryefamiljare është gruaja.

8.      Përmirësimi i shërbimit publik të menaxhimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit falë kompetencave të shumta që u janë dhënë njësive të qeverisjes vendore fokusuar në Bashkinë Tiranë

Përfituesit kryesorë

1.      Kategoria e familjeve të pastreha me  kryefamiljare gruan,

2.      Fermerët \ Banorët e NJA Pezë dhe Ndroq

3.      Punonjesit e NJA që mbulojnë këto dy shërbime.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

11 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Bashkia Tiranë, NJA 1-11 dhe NJA Pezë dhe Ndroq

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Ermonela XHAFA, Drejtore projekti;

Ledia LIKA, Koordinatore projekti;

Xhensila Andoni, Financiere.

Drejtuesi Ligjor i Orgnaizatës (për OJF) ose Personi i përgjejgës për këtë propozim (për individë)

Flutur Andoni

Organizata Zbatuese: Qendra për Studim dhe Trajnim Illuminatos
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 11 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153