Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Fuqizimi i të rinjve në komunitete lokale përmes Platformës Multimediale të Aktivizimit

Aplikanti

Lëvizja Mjaft!

   

Titulli i propozimit

Fuqizimi i të rinjve në komunitete lokale përmes Platformës

 

Multimediale të Aktivizimit

Përmbledhje e pikës 2.2

Pavarësisht se Shqipëria karakterizohet nga një popullatë e re,

(seksionin II më poshtë)

politikat ndaj rinisë kanë munguar ose kanë qenë jorezultative.

 

Edhe oferta bazike për të rinjtë, si arsimi dhe kultura/argëtimi

 

paraqiten në nivele shqetësuese.  Studime  dhe vrojtime të

 

ndryshme shfaqin norma brengosëse të mosangazhimit të të rinjve

 

në vendimmarrje dhe mungesë të theksuar besimi në institucionet

 

lokale. Nga ana tjetër, aspiratat e tyre dhe qasja e shtuar dhe e

 

pavarur në internet dhe veçanërisht në rrjete sociale përbën një

 

potencial për t’u përdorur pozitivisht.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi: Fuqizimi i të rinjve për t’u përfaqësuar dhe për të ndikuar

 

në vendimmarrjen lokale për përmbushjen e prioriteteve të tyre.

 

Objektivi 1: Rritje e kapaciteteve profesionale dhe praktike të të

 

rinjve për të reaguar publikisht mbi shqetësimet dhe prioritetet e

 

tyre duke ndikuar në vetëdijesimin dhe përfshirjen komunitare.

 

Objektivi 2:Zhvillim i monitorimit në nivel lokal të zbatimit të

 

politikave dhe mundësive për rininë dhe rritje e presionit ndaj

 

institucioneve vendore për llogaridhënie.

Aktivitetet kryesore

-Fokus grupe për identifikimin e problemeve për çdo qytet

 

-Trajnime dhe workshop-e për aktivizmin

 

-Trajnime dhe praktika për aftësimin në gazetari qytetare

 

- Organizim i aksioneve në terren për çështje prioritare

 

- Ngritja e një grupi pune për ndjekjen e problemeve kryesore

 

- Konsultime publike me kryetarët e bashkive

Rezultatet e pritshme

- Prioritete dhe problematika të identifikuara lokale që prekin të

 

rinjtë përmes fokus grupeve dhe punës në terren.

 

- Të paktën 60 të rinj të aftësuar dhe të vetëdijesuar për të reaguar

 

në mënyrë koherente dhe me ndikim të ndjeshëm ndaj prioriteteve

 

të tyre për 4 qytete.

 

- Të paktën 80 raportime gazetareske për problemet dhe prioritetet

   
   
 

që prekin të rinjtë në qytetet përkatëse.

 

- Të rinj të aftësuar profesionalisht në gazetari dhe me mundësi më

   
 

të rritura për punësim në mediat lokale apo kombëtare.

 

- Vëmendje dhe vetëdijesim i shtuar mbi problematikat dhe

 

prioritet lokale (rinore, por jo vetëm) nga komunitetet përkatëse

 

përmes mbulimit mediatik të lokalizuar dhe kombëtar.

 

- Presion i shtuar për llogaridhënie mbi autoritet lokale ndaj

 

interesit publik për adresimin e mangësive.

 

- Probleme lokale të ngritura në nivel kombëtar përmes praktikave

 

më të mira të komunikimit masiv.

Përfituesit kryesorë

(i) Të rinjtë dhe studentët në veçanti; (ii) Komunitetet lokale

Kohëzgjatja e projektit

12 muaj

(muaj)

 

Zona e zbatimit të

Shkodër, Elbasan, Korçë dhe Vlorë

propozimit

 

Grupi i punës që do të

(1) Staf i Lëvizjes Mjaft! për çështje të organizimit dhe

zbatojë propozimin

ndërhyrjeve qytetare dhe monitorim/kërkim;

 

Aldo Merkoçi; Xheni Lame; Sonila Biba

   

Drejtuesi Ligjor i

Aldo Merkoçi

Orgnaizatës (për OJF) ose

 

Personi i përgjejgës për këtë

 

propozim (për individë)

 

Partneri në projekt

- Shoqata për Zhvillim Informim dhe Barazi Gjinore (Shkodër)

 

- “Një Zë i Barabartë Rom dhe Egjiptian në Komunitet” (Vlorë)

 

- Vlora Youth Center (Vlorë)

 

-Agjencia Rajonale e Zhvillimit (Korçë)

Organizata Zbatuese: Lëvizja Mjaft!
Zona e zbatimit: Bashkia Elbasan, Bashkia Shkodër, Bashkia Vlorë, Bashkia Korcë
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153