Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Guroret, lobimi, advokimi nëpërmjet krijimit të grupeve ekologjike

Aplikanti

Arjana Bardhaj

Titulli i propozimit

Guroret, lobimi,advokimi nëpërmjet krijimit të grupeve ekologjike

Përmbledhje

Ndotja e ambientit është edhe një nga faktorët negativ me treguesit më negativ në bashkine e Urës Vajgurore. Nga të dhënat që disponohen në Bashkinë e Urës Vajgurore të monitoruara nga Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor Parësor – Berat rezulton se shkalla e ndotjes është disa herë më e lartë se normat e lejuara të ajrit. Nisur nga shtimi i aktiviteteve industriale, kryesisht të ndërtimit, guroreve, karburanteve, etj, gjatë viteve të fundit ndotja jo vetëm e ajrit rezulton e lartë dhe aktualisht në këto biznese nuk përdoren impiante e pastrimit të ajrit nga pluhurat dhe gazrat me erë të rëndë. (Instituti i Shëndetit Publik 2009 )

Aktivizimi qytetar është i vakët në mos i munguar, edhe transparenca dhe llogaridhënia nga ana e organeve të pushtetit vendor mbi kontratat e lidhura për shfrytëzim dhe monitorimin e tyre është i munguar.

Mungesa e kontrollit të zbatimit e kontratave ka dëmtuar si cilësinë e ajrit ashtu edhe florën dhe faunën e zonave të shfrytëzuara për gurore.

Qëllimi dhe Objektivat

Ky projekt  ka për qëllim   përmirësimin e mjedisit, cilësinë e jetës së qytetareve dhe shfrtyezimi me kriter I pasurive natyrore si edhe të ndërtoje një model transparence dhe vendimmarrje për Bashkinë për tu aplikuar ,nëpërmjet ndërgjegjësimit të komunitetit,  pushtetit vendor, biznesit dhe aktorëve të tjerë dhe veprimeve komunitare për përmirësimin e cilësisë së ajrit e rritjen e  përgjegjësisë sociale të kompanive shfrytëzuese .

O1-Rritja e transparencës ndaj komunitetit mbi kontratat e lidhura me kompanitë e shfrytëzimit të  9 guroreve dhe 5 furrave artizanale e rritje e përgjegjshmërisë sociale tëkëtyre kompanive ndaj banoreve dhe punonjësve të tyre.

O2-Ndërgjegjësimi dhe angazhim i rritur i komunitetit të qytetarëve të Urës Vajgurore në monitorimin dhe përmirësimin e kushteve te ajrit dhe të jetesës e ambientit të bashkisë së tyre;

Aktivitetet kryesore

- Ngritja e grupeve të punës

- Hartim dhe plotësim pyetesori mbi efektet e guroreve te banorët

 -Takim   me banorët e 4 lagjeve  të prekura drejtëpërdrejtë

 - Krijimi i grupeve për lobim e advokim

  -Monitorimi i kontratave të lidhura për 9 kompanitë e guroreve dhe 5 furrave artizanale

  -Matja e  cilësisë së ajrit

 -Tryeza e parë për të diskutuar gjetjet e para me qytetarët, ekpertet, bashkia, drejtoria rajonale, ojf lokale, shkollat 9 -vjecare dhe e mesme

 -Monitorimi i përdorimit të teknologjive me filtra për mos ndotjen e ambientit

-Marshim dhe minidramë

-Tryeza e dytë dhe e fundit për të gjitha gjetjet dhe efektin e projektit si edhe sugjerimet kundrejt aktorëve në vazhdimësi.

Rezultatet e pritshme

-Komunitet dhe qytetare të bashkisë Ura vajgurore të ndërgjegjësuar dhe aktivë;

- Respektim dhe transparencë e subjekteve/kompanive për të respektuar kontratat dhe monitorim më i mirë ndaj subjekteve nga njësia vendore dhe ministritë e linjës.

Përfituesit kryesorë

Komuniteti ( Kryesisht familjet qe jetojnëpërreth guroreve )

Kohëzgjatja e projektit

12 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Bashkia Urë Vajgurore

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Menaxher Projekti (Arjana Bardhaj)

Koordinator (Majk Shkurti)

Ekspert

Drejtuesi Ligjor i Organizatës (për OJF) ose Personi i përgjegjëspër këtë propozim (për individë)

Arjana Bardhaj

Partneri në projekt

Bashkia Ura Vajgurore;

OJF lokale dhe grupe komunitare ekologjike;

Drejtoritë e Shkollave 9vjeçare dhe te mesme në Urën Vajgurore;

Laborator mjedisor dhe ekspertët që do të sigurojnë matjet dhe analizat specifike të matjeve të cilësisë së ajrit.

Media etj.

Organizata Zbatuese: Arjana Bardhaj
Zona e zbatimit: Bashkia Ura Vajgurore
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153