Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Ju flet RINIA

Aplikanti

Ina Hoxha

Titulli i propozimit

Ju flet RINIA

Përmbledhje

 

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi i këtij projekti është vënia në zbatim e kartës rinore 16/24  përmes angazhimit të të rinjve dhe adresimit të kësaj problematike pranë pushtetit lokal.

Objektivat e projektit jane:

1. Të advokohet ne pushtetin lokal per miratimin e kartes rinore dhe funksionalitetin e saj .

2. Të informohen  të rinjtë përmes takimeve dhe videove për cështjen e kartes rinore në mënyrë që të behen pjesë e kësaj kauze për adresimin e saj pranë pushtetit lokal.

Aktivitetet kryesore

1.       Anketa për bizneset dhe të rinjtë mbi cështjen e kartës rinore

2.      Hartimi i nje peticioni nga të rinjte për funskionimin e kartes rinore

3.      Takim mes të rinjve dhe përfaqësuesve lokal mbi kartën rinore

4.      Realizimi i 2 videove, të cilat paraqesin projektin dhe jetën e një studenti.

5.      Ndjekje e mledhjes së këshillit bashkiak dhe adresimi i kartes rinore në mbledhjen e këshillit bashkiak

Rezultatet e pritshme

1-      Pajisja e stundetëve dhe të rinjve të qytetit Korcë me kartën rinore 16/24.

2-      Përfshirja dhe sensibilizimi i rreth 200 të rinjve në aktivitetet e projektit.

3-      Rritja e kapaciteteve të 20 të rinjve të cilët do adresojnë cështjen e kartës rinore  në pushtetin lokal.

Përfituesit kryesorë

Përfituesit kryesorë të këtij projekti do të jenë të rinjtë e qytetit Korcë pasi do jenë ata që do përfitojnë përmes kartës rinore.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

8 muaj (1 Maj 2017 – 31 Dhjetor 2017)

Zona e zbatimit të propozimit

Korcë

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Ina Hoxha;

Bekim Alija ;

Mimoza Ikonomi;

*10 vullnetarë

Drejtuesi Ligjor i Orgnaizatës (për OJF) ose Personi i përgjejgës për këtë propozim (për individë)

Ina Hoxha

Partneri në projekt

Qendra Rinore Korcë

Organizata Zbatuese: Ina Hoxha
Zona e zbatimit: Bashkia Korcë
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153