Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

KonceSCAN

Aplikanti

OPEN DOORS

Titulli i propozimit

KonceSCAN

Përmbledhje e propozimit:

Monitorim, advokim, dhe aksione konkrete mbi mënyrën e ofrimit të  shërbimeve publike vendore bazuar në fakte dhe aksione mbi efikasitetin dhe dobishmërinë  të tyre në fushën e zbatimit të 2 PPP në Fier & Divjakë

Qëllimi dhe Objektivat:

Të monitorojë   investimet dhe shërbimet  publike të ofruara nga  pushteti vendor në  Fier dhe Divjake nga zbatimi i kontratave koncesionare/ PPP  përmes analizës së këtyre kontratave,  matjes së perceptimit publik  mbi to dhe  të advokojë  interesat e komunitetit mbi dobishmërinë dhe efektivitetin e këtyre shërbimeve. 

Objektivat e projektit:

1.Rritja e ndërgjegjësimi public për shërbimet e ofruara nga zbatimi i 2 kontratave koncesionare/PPP në Bashkitë Fier, Divjake, nëpërmjet 150 anketimeve, 2 Fokus grupeve me 8 pesona & vezhgimeve në terren në territorin e 2 bashkive.

2.Përgatitja e Raportti që përfshin dimensionet e impaktit social, ekomomik & mjedisor mbi dobishmërinë dhe efektivitetin  e 2 PPP  dhe diskutimin  e gjetjeve në nivel vendor në  2 bashkitë përkatëse.

3.Advokimi në 2 bashkitë & këshillat bashkiakë përkatës për të marrë në konsideratë  problematikën e 2 kontratave PPP dhe zbatimit të tyre me qëllim nxitjen e debatit publik.  

Aktivitetet kryesore:

-Monitorimi i 2 kontratave PPP dhe analiza ligjore e tyre

-Përpilimi i Raportit të Monitorim mbi impaktin social–ekonomik,   mjedisor dhe rekomandimeve perkatëse

- Prodhimi i një produkti advokues për interesat e komunitetit, berja e tij publike

Rezultatet e pritshme:

-Komunitet i  ndërgjegjësimi për shërbimet e ofruara nga zbatimi PPP  nga PV.

-Mekanizma kontrolli dhe transparencs ndaj PV  të forcuara

-Interesat e komunitetit të advokuara

Përfituesit kryesorë:

-Komuniteti lokal dhe rajonal (120.655 banore Fr/ 34.254 banore Dv)

-OSHC, gazetarë & aktorë të përfshira në monitorim të qeverisjes dhe performancës së qeverive lokale

Kohëzgjatja:

12 muaj

Zona e zbatimit:

Fier, Divjake

Organizata Zbatuese: OPEN DOORS
Zona e zbatimit: Bashkia Fier, Bashkia Divjakë
Dokumentat: Monitorimit_Kontratave_Koncesionare.pdfRaporti_monitorimit_pjesa_1.pdfRaporti_Monitorimit_pjesa_3.pdfRaporti-Monitorimit-pjesa-2.pdf
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153