Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Monitorimi i shërbimit të ofruar nga “Eco Tirana”, partneriteti publik privat italo shqiptar për realizimin e pastrimit të kryeqyteti

Aplikanti

Qendra UET

Titulli i propozimit

Monitorimi i shërbimit të ofruar nga “Eco Tirana”, partneriteti publik privat italo shqiptar për realizimin e pastrimit të kryeqytetit.

Përmbledhje

Shërbimi i pastrimit të qytetit të Tiranës përbën një nga elementët më të rëndësishëm në detyrimet që Bashkia e Tiranës ka ndaj qytetarëve të saj dhe qytetit. Bazuar në situatën e re të ridimensionimit të funksioneve dhe prioriteteve të Bashkisë Tiranë u konsiderua e nevojshme pjesëmarrja e Bashkisë Tiranë në shoqërinë Eco Tirana sh.a, shoqëri kjo e cila ndër të tjera ka në objekt të saj edhe mbledhjen dhe transportin e mbetjeve dhe të materialeve që rrjedhin prej tyre, duke përfshirë grumbullimin e diferencuar të tyre dhe pastrimin e hapësirave publike. Monitorimi gjatë fazave të zbatimit të Kontratës Eco Tirana do të fokusohet në plotësimin e standardeve dhe detyrimeve, që do të shoqërohet me analiza dhe me vlerësime reale. Për këtë, në mënyrë që të evidentojmë mënyrën e ofrimit të këtij shërbimi në partneritet publik-privat, projekti do të monitorojë zonat ku sipas kontratës kompania fillon punën për vitin e parë, zonë e cila njihet në kontratë si “zona e kuqe” e Tiranes.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi i projektit është të sjellë në vëmendje të qytetarëve pasqyrimin dhe mënyrën e funksionimit të shërbimit të pastrimit të Tiranës dhe të masë përmes tyre dobishmërinë dhe efektet të këtij shërbimi.

Objektivi 1: Monitorimi dhe identifikimi problematikave të shërbimit të ofruar në pastrimin e qytetit nga kompania publike-private Eco Tirana sh.a me qëllim adresimin e tyre tek aktorët përkatës  

Objektivi 2. Rritja e efikasitetit dhe cilësisë së kryerjes shërbimit të pastrimit për të arritur standarde të larta në shërbimin të qytetarëve si rekomandim për mirë-zbatimin aktual të kontratës si edhe në vitet në vazhdim.

Objektivi 3. Rritja e kënaqshmërisë së qytetarëve për shërbimin e pastrimit dhe rritja e përgjegjshmërisë së tyre për mbajtjen pastër të qytetit.

Aktivitetet kryesore

1. Analiza e situatës: Vlerësimi performancës së shërbimit të pastrimit në zonën e targetuar të Tiranës në përputhje me kontratën dhe vëzhgimet në terren.

2.Vlerësimi i kënaqësisë së Qytetarëve dhe biznesit përmes pyetësorëve.

3.Organizimi takimeve me aktorët/stakeholders e përfshirë në projekt dhe monitorimi i shërbimit të ofruar nga 'Eco Tirana", në kuadër të respektimit të planit të aktiviteteve sipas kontratës me Bashkinë e Tiranës.

4.Dokumenti i rekomandimeve; Përpilimi i një raporti mbi cilësinë e shërbimeve dhe prezantimi i raportit me rekomandimet nga expertët para publikut.  

5.Ndarja e aktiviteteve të projektit dhe diskutimi i konkluzioneve përmes mediave sociale; teknologjive inovative dhe alternative.

Rezultatet e pritshme

Rezultati 1: Monitorime dhe rekomandime për impaktin e shërbimeve të parashikuara sipas kontratës për pastrimin e qytetit.

Rezultati 2. Kënaqshmëria e qytetarëve ndaj shërbimit te ofruar

Rezultati 3. Komunitet i ndërgjegjësuar për shërbimin publik-privat dhe cilësinë e mjedisit.

Përfituesit kryesorë

Qytetarët, komuniteti (banorët e Tiranës), përfaqësuesit e biznesit, universitetet, Gratë, fëmijët e të moshuarit do kenë mjedise të pastra për çlodhje e argëtim,

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

10 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Tiranë

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Ketrina Cabiri -  Drejtues Projekti                                                                                                        Selami Xhepa - Expert                                                                                                    Kebjana Haka -Koordinator Projekti (ndjek projektin në terren)                                 Studentët-Vullnetarë në terren

Ilir Kushta - financier

Drejtuesi Ligjor i Orgnaizatës

Drejtuesi Ligjor: Përparim Xhafa

Organizata Zbatuese: Qendra UET
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153