Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Ndërgjegjësimi dhe Mobilizimi i Komuniteti Rom dhe Egjiptian të zonës së Siri Kodrës, në përmirësimin e kushteve të jetesës

Aplikanti

Brejdon Xhavara

Titulli i propozimit

Ndërgjegjësimi dhe Mobilizimi i Komuniteti Rom dhe Egjiptian të zonës së Siri Kodrës, në përmirësimin e kushteve të jetesës

Përmbledhje

Përgjatë Bregut të Lumit, në zonën e Siri Kodrës jetojnë rreth 40 familje të komunitetit rom dhe egjiptian për më shumë se 15 vjet. Një numër i konsiderueshëm i tyre jetojnë në barraka, në kushte shumë të vështira, të ekspozuar ndaj riskut për t’u prekur në rast përmbytje. Mungesa e strehimit të qëndrueshëm i cili siguron standarde minimale te jeteses, përbën një problem esencial në përmirësimin e situatës social-ekonomike të këtyre familjeve.

Lidhur me strehimin, bashkia e Tiranës ka nxitur banorë të zonave të ndryshme të aplikojnë për të përfituar subvencionimin e qirasë nga masa 50% deri në 100% në varësi të nivelit të të ardhurave. Duke u nisur nga përvoja e vitit 2016, gjatë së sëcilës, grupi i aktivistëve asistoi 14 familje rome dhe egjiptiane (te cilat u zhvendosen nga Bregu i Lumit), për të plotësuar dokumentacionin e nevojshëm me qëllim përfitimin e subvencionimit në masën 100%, e konsiderojmë përkohësisht zgjidhje të sigurt.

Qëllimi dhe Objektivat

·         Qëllimi:Mbështetja e veprimeve advokuese të grupit të aktivistëve dhe anëtarëve të komunitetit rom dhe egjiptian ne zonen e Siris Kodres, Tirane në funksion të përmirësimit të situatës së strehimit

 

·         Objektivi 1: Kategorizimi i familjeve dhe individeve sipas profilit socio-ekonomik ne funskion te planifikimit te rruges qe do te ndiqet per te aksesuar programin e strehimit social dhe

·         Objetivi 2: Nxitja e zbatimit efektiv te  bonusit te strehimit në dobi të familjeve rome dhe egjiptiane qe jetojne ne zonen e Siri Kodres

·          Dokumentimi i pengesave gjate zbatimit te programeve te strehimit dhe paraqitja e rekomandimeve per permiresimin e tyre

 

Aktivitetet kryesore

1.      Organizim komunitar

1.1  Zhvillimi i takimeve me familjet në zonën ku jetojnë për t’i informuar rreth nismës

1.2  Krijimi i një databaze me të dhënat e 40 familjeve që do të asistohen

1.3  Identifikimi dhe krijimi i një grupi përfaqësues të familjeve

2.      Krijimi i aksesit në shërbimet publike

2.1  Organizimi i 2 sesioneve informuese me përfaqësues të Njësisë Administrative 4

2.2  Organizimi i 2 takimeve me përfaqësues të Drejtorisë së Strehimit të Bashkisë së Tiranës

3.      Përgatitja e aplikimeve

3.1  40 familje do të asistohen të përgatitin dosjen e tyre me dokumentacionin e nevojshëm

3.2  Konsultim i vazhdueshëm me përfaqësues të Drejtorisë së Strehimit

4.      Analize e buxhetit per programet sociale te strehimit, vecanërisht për qiranë e subvencionuar për vitin 2018

4.1  Përdorimi i mjeteve advokuese (p.sh. nënshkrimi i një pëticioni) për t’i kërkuar Bashkisë së Tiranës ndryshimin e buxhetit të vitit 2018

4.2  Realizimi i një infografik-u për shpjegimin e programeve sociale të strehimit dhe programi të punësimit

5.      Advokim mediatik

Rezultatet e pritshme

·         Të paktën 10 familje nga 40 ne total, do të përfitojnë nga programet e subvencionimit të qirasë

·         Rritja e aftësive të aplikuesëve për të kuptuar  procesin e aplikimit dhe programet e ofruara nga institucionet.

·         Përmirësim i programit të subvencionimit të qirasë  për t’u aksesuar nga një numër më i madh familjesh të pastreha.

Përfituesit kryesorë

Komuniteti Rom-Egjiptian dhe jo Rom

Kohëzgjatja e projektit

8 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Siri Kodër,Tirane

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Brejdon Xhavara-Kordinator Projekti

Romina Sefa-Lehtësuese terreni/Media

Drejtuesi Ligjor i Orgnaizatës

Brejdon Xhavara

Organizata Zbatuese: Brejdon Xhavara
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153