Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Pjesëmarrje aktive e qytetarëve në hartimin e buxhetit në bashkitë e Durrësit, Elbasanit dhe Korçës

Aplikanti

Qendra Agenda

Titulli i propozimit

Pjesëmarrje aktive e qytetarëve në hartimin e buxhetit në bashkitë e Durrësit, Elbasanit dhe Korçës.

Përmbledhje

Qeverisja lokale ka një rol të konsiderueshëm me mënyrën sesi zgjedh të ofrojë shërbimet duke ndikuar kështu më direkt jetën e qytetarëve. Ky proces duhet padyshim të jetë sa optimalisht gjithëpërfshirës aq edhe i orientuar drejtpërdrejt në secilin targetgrup të përfshirë si dhe nevojat respektive për politika dhe ndryshim. E kjo arrihet vetëm duke pasur shumë të qartë tablon e situatës ndër qytetarë të thjeshtë dhe targetgrupe të caktuara.

Qeveria lokale në pamundësi për të dëgjuar zërin e çdo qytetari të thjeshtë apo të çdo grupi interesash të caktuar harton një buxhet që nuk përfaqëson secilin prej tyre në formën e masën më të mirë të mundshme. Në këtë kontekst, projekti synon që buxhetimi me pjesëmarrje të mos jetë më në formën e tij klasike, por duke ofruar një mënyrë më bashkëkohore të pjesëmarrjes së qytetarëve dhe një instrument më efikas në këtë proces, e cila sipas nesh siguron më shumë ndërgjegjësim dhe rrjedhimisht qëndrueshmëri në kohë dhe efektivitet më të lartë në vazhdim. Kjo mënyrë vjen në formën e një aplikacioni të posaçëm, që mund të disponohet në celular apo në facebook e rrjete të tjera sociale, e ku çdo qytetar të ketë mundësinë të japë inputin e vet për mënyrën sesi duhet përdorur buxheti vjetor i bashkive.   

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi kryesor është rritja e pjesëmarrjes dhe ndikimit të qytetarëve në hartimin e buxhetit të bashkive.

Objektivat janë:

- Rritje e aksesit të qytetarëve në hartimin e buxhetit;

- Rritje e pjesëmarrjes së qytetarëve (sidomos të rinjve) në vendimmarrjen vendore;   

- Rritje e transparencës dhe llogaridhënies nga ana e zyrtarëve.

Aktivitetet kryesore

Desk dhe field study;  Krijimi dhe testimi i aplikacionit; Aktivitete intensive për promovimin e aplikacionit; Grumbullimi dhe analizimi i të dhënave; Hartimi i raporteve publike mbi gjetjet dhe rezultatet përfundimtare; Monitorim i reflektimit të të dhënave.

Rezultatet e pritshme

1. Një numër gjithnjë në rritje i përdorimit të aplikacionit brenda periudhës 12 mujore, në të tre bashkitë, me një pritshmëri prej 6,000 përdorimesh në total para hartimit të buxhetit;

2. Reflektim i një pjese të madhe të rekomandimeve dhe masave të sugjeruara nga qytetarët në buxhetin final të bashkisë, duke peshuar në veçanti gjetjet nga secili target group;

Përfituesit kryesorë

Qytetarët e tre bashkive, organizatat dhe grupet shoqërore, studentët, institucionet.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12

Zona e zbatimit të propozimit

Durrës, Elbasan, Korçë.

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Gentian Elezi, Elena Polo, Juela Shamku.

Drejtuesi Ligjor i Orgnaizatës

Gentian Elezi

Organizata Zbatuese: Qendra Agenda
Zona e zbatimit: Bashkia Durrës, Bashkia Elbasan, Bashkia Korcë
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153