Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Prona publike për të mirën publike

Aplikanti

Arlind Lugji

Titulli i propozimit

Prona publike për të mirën publike

Përmbledhje e pikës 2.2 (seksionin II më poshtë)

Ky projekt propozim adreson ceshtjen e strehimit te 40 familjeve te komunitetit rome dhe egjiptian te zones se Selites ne Tirane, banesat e te cileve u prishen si pasoje e ndertimit te unazes se madhe te Tiranes. Familjet ndeshen me mungesen e nje mundesie strehimi te qendrueshme dhe afatgjate te ofruar nga Bashkia Tirane.

Qellimi dhe objektivat

Projekti synon qe permes angazhimit te familjeve te prekura nga ndertimit i unazes, ekspertizes teknike dhe perfshirjes se institucioneve nderkombetare, te nxitet Bashkia e Tiranes per te dale me nje zgjidhje te qendrueshme per strehimin afatgjate te familjeve.

Projekti synon adresimin e ceshtjes se strehimit te ketyre familjeve te pastreha si dhe me gjere, permes menaxhimit dhe perdorimit me efektiv te prones shteterore vendore ne administrim te Bashkise Tirane.

Aktivitetet kryesore

-          Sigurimi i informacionit permes se drejtes per informim;

-          Vleresimi i pronave te mundshme shteterore vendore ku mund te zhvillohen projekte strehimi dhe analizimi i programit te buxhetit te Bashkise Tirane;

-          Organizimi i takimeve advokuese te familjeve me perfaqesues te Bashkise Tirane; Keshillit Bashkiak dhe aktoreve te tjere ne proces;

-          Mediatizimi i problematikes dhe zgjidhjes se propozuar nga famijet;

Rezultatet e pritshme

-          Vleresimit i potencialit te Bashkise Tirane per zhvillimin e projekteve te strehimit, permes identifikimit te 5 pronave te pershtatshme ne administrim te saj, si dhe menyres sesi mund te zhvillohen keto prona permes prezantimit te nje koncepti konkret investimi.

-          Vendosja ne axhenden e Bashkise Tirane te planeve per hartimin dhe zbatimin e projekteve per strehim ne pronat vendore te identifikuara.

-          Krijimi i nje praktike pozitive per Bashkine Tirane mbi menyren sesi duhet te menaxhohet prona vendore, permes krijimit te portofoleve te vecanta, ne funksion te adresimit te nevojave te komunitetit.

Përfituesit kryesorë

40 familjet rome dhe egjiptiane ne zonen e Selites ne Tirane dhe familjet e pastreha te regjistruar si te tilla prane Bashkise Tirane

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

6 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Bashkia Tirane

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Arlind Lugji; nje ekspert urbanist; nje ekspert i buxhetimit vendor; nje inxhinier (arkitekt) dhe aktiviste te komunitetit rom dhe egjiptian

Drejtuesi Ligjor i Orgnaizatës

Arlind Lugji

Organizata Zbatuese: Arlind Lugji
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153