Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Rinia e Kavajës, aktive në qeverisjen lokale

Aplikanti

Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile Durrës

Titulli i propozimit

Rinia e Kavajës, aktive në qeverisjen lokale

Përmbledhje

Përfshirja aktive, e informuar dhe vullnetare e qytetarëve në vendim- marrje është e një rëndësie të veçantë në ndërtimin e një shoqërie demokratike. Problematikat ekonomike, sociale, apatia, mosbesimi, mundësitë e pakta të edukimit dhe aftësimit për të drejtat dhe përgjegjësitë ka krijuar një nivel të ulët të pjesëmarrjes së të rinjve duke reflektuar në një demokraci të brishtë. Duke qenë se pjesëmarrja e të rinjve paraqet gur themelin për arritjen e qeverisjes së mirë, projekti ka si synim të krijojë një mjedis të sigurtë për aftësimin e të rinjve në Bashkinë e Kavajës për adresimin e problematikave prioritare në komunitet e tyre dhe krijimin e një kulture aktive qytetare në proçeset vendim-marrëse.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi: Të mobilizojë dhe të rrisë kapacitetet e të rinjve për të adresuar prioritetet dhe nevojat e komunitetit në Bashkine e Kavajës, nëpërmjet proceseve vendim-marrëse dhe ndërmarrjes së iniciativa dhe fushata konkrete.

Obj.1 Të promovojë transparencën dhe llogaridhënien, nëpërmjet përballjes së ofertave politike të çështjeve prioritare për Bashkinë e Kavajës.

Obj.2 Të fuqizojë Grupin Rinor Kavajë për të mobilizuar të rinjtë dhe për të influencuar në politikat lokale.

Obj. 3 Të edukojë dhe aftësojë të rinjtë me mjete dhe metoda të suksesshme mbi buxhetimin me pjesëmarrje, të folurin publik, advokimin dhe lobimin.

Aktivitetet kryesore

Ngritja e kapaciteteve të anëtarëve të Qendrës Rinore Kavajë; organizimi i fokus i grupeve për identifikimin e prioriteteve; hartimi i Kontratës Sociale; Ballafaqimi me kandidatët për kryetar bashkie dhe kandidatëve për deputetë; Emision në median lokale (TV6); artikuj dhe pasqyrim në median sociale (fcb, whatsup, viber, flicker vimeo, blogg);

Rezultatet e pritshme

Ndërtimi i kapaciteteve të Grupit Rinor Kavajë për prioritizimin dhe advokimin e cështjeve shqetësuese në komunitetin e tyre; Nxitja e debateve publike të hapura ndërmjet të zgjedhurve – zgjedhësve; Përmirësimi i kapaciteteve rinore për të siguruar mundësitë për pjesëmarrjen e të rinjve; Aftësimi i Grupit Rinor Kavajë për buxhetimin me pjesëmarrjen dhe monitorimin e shërbimeve nga pushteti lokal.

Përfituesit kryesorë

Të rinjtë në Bashkinë Kavajë,  Grupi Rinor Kavajë, Qeverisja Lokale, Media.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

10 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Bashkia Kavajë, Qarku Tiranë

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Mirjam Reçi – Drejtore Ekzekutive

Armela Gjylsheni – Lehtësuese projekti

Joralda Manjani – Financë

Drejtuesi Ligjor i Organizatës (për OJF) ose Personi i përgjejgës për këtë propozim (për individë)

Mirjam Reçi

Partneri në projekt

Vullnetarë të Korpusit të Paqes (Peace Corps Volunteers)

Organizata Zbatuese: Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile Durrës
Zona e zbatimit: Bashkia Kavajë
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153