Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Shërbimi social dhe shëndetësor për grupet e margjinalizuara

Aplikanti

Linja e Këshillimit për Gra e Vajza

Titulli i propozimit

"Shërbimi social dhe shëndetësor për grupet e margjinalizuara" 

Përmbledhje

Adresimi i standardeve në ofrimin e shërbimeve sociale, si përkujdesi, siguria, arsimimi, vlerësimi psikologjik dhe ndihma ligjore, mbrojtja dhe përdorimi i të dhënave personale si pjesë e shërbimeve sociale për viktimat e dhunës në familje dhe të moshuarit kanë nevojë të monitorohen nga afër dhe të përmirësohen qenësishëm. Gjithashtu ka një nevojë imediate të monitorohet nga afër zbatimi i legjislacionit lidhur me DHF nga personeli shëndetësor pasi kjo mbetet një nga hallkat më të dobëta të sistemit të referimit të rasteve të dhunës në vend.

Qëllimi dhe Objektivat

Qëllimi: Të kontribuohet për zbatimin e cilësisë së shërbimeve sociale dhe shëndetsore në qendrat e përkujdesjes shoqërore, për viktimat e dhunës, të moshuarit dhe familjet në qendrat rezidenciale. 

Objektivat specifike:

1. Njohja e cilësisë dhe masës të zbatimit të VKM nr.505, datë 13.7.2011, dhe Udhëzimin Nr. 13, datë 17.12.2012, për viktimat e dhunës në familje;

2. Përmirësim i transparencës intitucionale nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe advokimit lidhur me shërbimet e përkujdesjes sociale dhe shëndetësore;

3. Njohja nëpërmjet monitorimit të zbatimit në praktikë të detyrimeve ligjore të punonjësve të shëndetësisë  legjislacionit lidhur me dhunën në familje. 

Aktivitetet kryesore

(1) Monitorimi i zbatimit të Standardeve për zbatimin dhe cilësinë e shërbimeve sociale;(2) Monitorimi i zbatimit të ligjit për mekanizmin e koordinuar kundër dhunës në familje nga punonjësit e shëndetsisë; (3) Adresimi i gjetjeve/rekomandimeve pranë strukturave vendore dhe qendrore; (4) Publikimi i gjetjeve në përmirësim të nevojës për transparencë dhe informim publik; (5) Fushatë ndërgjegjësimi për grupin e targetuar

Rezultatet e pritshme

(1)Ngritja e një sistemi të koordinuar monitorimi përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupimeve të tyre;  (2)Monitorimi i zbatimit të standardeve për shërbimet sociale për grupet vulnerabël dhe zbatimit të legjislacionit kundër DhF nga institucionet shëndetësore; (3)Përmirësimi i nivelit të transparencës dhe angazhimit të institucioneve në ofrimin e shërbimeve publike vendore konform legjislacionit; (4)Grupet vulnerabël të synuara janë më të informuar rreth rolit dhe përgjegjësive të institucioneve ofruese të shërbimeve; 

Përfituesit kryesorë

Viktima të dhunës në familje në 5 bashkitë; Të moshuar/a të qendrave ditore dhe shtëpive të të moshuarve; Familje në nevojë;

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

12 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Elbasan, Cërrik, Gramsh, Roskovec, Tiranë

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Iris Luarasi, Fatbardha Duro, Anita Pilika, Arjana Haxhiu, Jonida Rrapti, Anila Dedei, Lejla Shehu, Erinda Bllaca, Ela Tollkuci, Lindita Senia, Elona Ocka, 10 studente te shkencave sociale dhe Renato Mekolli

Drejtuesi Ligjor i Organizatës

Znj. Iris Luarasi, Drejtor Ekzekutiv

Partneri në projekt

Shërbimi Social Shtetëror; MMSR dhe Ministria e Shëndetësisë;Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje; Qendra Kombëtare e Emergjencave, Shtëpia e të Moshuarve dhe Qendra Ditore për të Moshuar, si dhe Bashkitë: Elbasan, Cërrik, Gramsh, Roskovec, Tiranë; Drejtoritë e Policisë dhe Gjykatat në qarqet e synuara; Organizatat lokale.

Organizata Zbatuese: Linja e Këshillimit për Gra e Vajza
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë, Bashkia Elbasan, Bashkia Gramsh, Bashkia Roskovec
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153