Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen në Bashkinë Selenicë

Aplikanti:

Qendra Rinore e Vlorës

Titulli i propozimit:

Vlerësimi i Komunitetit për Qeverisjen në Bashkinë Selenicë

Përmbledhje e propozimit:

Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje është element thelbësor për të fuqizuar demokracinë lokale. Edhe pse ekziston kuadri ligjor, në Selenicë mungojnë organizata ose grupime aktive qytetarësh që të angazhohen dhe të përfshihen në vendimarrje. Të ndodhur para ndryshimeve  thelbësore të Bashkisë së tyre, që prej R.A.T është rritur në territor, në shërbime  e kompetenca, qytetarët e Bashkisë Selenicë  përfaqësojnë një komunitet të mënjanuar nga vendimmarrja lokale dhe kontributi i tyre është pothuajse inekzistent. Për të adresuar problematikat, Qendra Rinore e Vlorës, propozon realizimin e metodologjisë së Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisjen në Bashkinë Selenicë. V.K.Q. i njohur edhe si "zëri i komunitetit", është një mekanizëm që do të përdorë komunitetin në të gjashtë njësitë administrative të Selenicës, si njësi analize për të nxitur llogaridhënien, transparencën dhe angazhimin qytetar.

Qëllimi dhe Objektivat:

Qëllimi i projektit është forcimi i demokracisë lokale dhe rritja e llogaridhënies së Bashkisë Selenicë, duke promovuar mekanizma të angazhimit qytetar.

·      Mobilizimi i 120 qytetarëve të Selenicës për të identifikuar prioritetet, artikuluar dhe advokuar për nevojat e tyre, përmes realizimit të procesit të Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisjen;

·      Rritja e ndërgjegjësimit përmes informimit të 1500 qytetarëve mbi të drejtat e tyre dhe mënyrat e angazhimit qytetar;

·      Promovimi i dialogut përmes krijimit të një rrjeti prej 30 qytetarësh aktivë, që do të advokojnë për prioritetet dhe monitorojnë punën Bashkisë Selenicë.

Aktivitetet kryesore:

Aktivitet 1: Përgatitja dhe realizimi i skedave të personalizuara të Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisje

Aktivitet 2: Prezantimi dhe advokimi për prioritetet e VKQ

Aktivitet 3: Institucionalizimi, advokimi dhe monitorimi i VKQ.

Rezultatet e pritshme:

-Realizmi i 6 skedave të Vlerësimit të Komunitetit për Qeverisje;

-Promovimi i projektit nëpërmjet mediave sociale dhe lokale;

-Përfshirja e drejtpërdrejtë e 120 qytetarëve në vlerësimin e performancës së NJ.Q.V.;

-Informimi i 1500 qytetarëve, mbi të drejtat e tyre dhe format e angazhimit qytetar, përmes fushatës informuese në mediat lokale dhe mediat sociale;

-Organizimi i 6 forumeve publike me pjesëmarrjen e 120 qytetarëve dhe autoriteteve lokale;

-Informim i drejtpërdrejtë i 180 qytetarëve mbi të drejtat e tyre dhe format e angazhimit qytetar;

-Krijimi i një grupi qytetar me 30 anëtarë aktivë nga të gjitha NJ.A. të Bashkisë Selenicë;

-Realizimi i gjashtë aksioneve konkrete, nga një për çdo  Nj.  A mbi monitorimin dhe aksionin qytetar;

-Përgatitja dhe shpërndarja online e një studimi për gjithë procesin e V.K.Q-së dhe event final për shpërndarjen e rezultateve dhe promovimin publik të iniciativës.

Përfituesit kryesorë:

Vajza dhe djem, burra dhe gra te komunitetit në Bashkinë Selenicë. Stafi i Bashkisë Selenice dhe media lokale.

Kohëzgjatja e projektit:

9 muaj

Zona e zbatimit:

Bashkia Selenicë me 6 Njesitë Adminsitrative të saj.

Organizata Zbatuese: Qendra Rinore e Vlorës
Zona e zbatimit: Bashkia Selenice
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153