Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Aktivizimi i mekanizmave të pjesëmarrjes së grave në procesin e vendimmarrjes, nëpërmjet formalizimit të grupeve lokale për zhvillim

Projekti synon të rrisë pjesëmarrjen e grave të zonave rurale në proceset vendimmarrëse në nivel lokal. Objektivat kryesorë janë krijimi i 5 grupeve lokale të grave në 5 Njësi Administrative si dhe nxitja e mekanizmave të komunikimit mes të zgjedhurve vendorë (Këshillit Bashkiak, Kryetar fshati, Administrator) dhe komunitetit.

Organizata Zbatuese: Gruaja Vizioni i Ndryshimit
Zona e zbatimit: Bashkia Lezhë
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153