Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Bashkitë e Qarkut Tiranë: Transparenca, qeverisja qytetare dhe llogaridhënia

Projekti synon të kryejë monitorimin aktiv, horizontal, krahasues dhe cilësor, mbi përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga kreu IV dhe VI dhe VII të ligjit 139/2015 - bilanci, risitë dhe sugjerimet. Objektivi kryesor është të krijojë një sistem matës dhe analizë faktike mbi bilancin e qeverisjes vendore në pesë bashkitë e Qarkut Tiranë, referuar treguesve të përfshirjes qytetare në vendimmarrje, transparencën publike, llogaridhënien nga të zgjedhurit, përfaqësimin urban-rural

Organizata Zbatuese: Instituti i Studimeve Politike (ISP)
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë, Bashkia Kamëz, Bashkia Kavajë, Bashkia Vorë, Bashkia Rrogozhinë
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153