Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Çfarë shpëtojmë - Na shpëton ne

Projekti synon që të b ëjm ë qytetin ton ë, nj ë vend m ë t ë jetuesh ëm, m ë t ë sigurt ë dhe t ë k ëndsh ëm p ër veten ton ë si dhe p ër ata q ë e vizitojn ë p ër q ëllime turistike apo pun ë. Objektivat kryesorë janë : identifikimi i t ë gjitha pusetave n ë qytet, kapak ët e t ë cilave mungojnë, t ë arrihet në z ëvend ësimin e tyre , t ë sigurohet ruajtja dhe monitorimi i tyre si dhe të rehabilitohen dhe t ë kthehen n ë mjedise t ë p ërshtatshme dhe t ë pastra zona t ë ndotura t ë identifikuara n ë dy rajone të qytetit t ë Vlor ë s .

Organizata Zbatuese: Aurora Konomi
Zona e zbatimit: Bashkia Vlorë
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153