Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Gjiri i Vlorës: Bukuria përballë ndotjes e larg vëmendjes

Projekti synon të monitorojë shërbimet e pushtetit lokal për pastrimin e ndotjes detare në Gjirin e Vlorës, të sensibilizojë komunitetin lokal dhe të advokojë e lobojë për shërbime më të mira. Objektivat kryesorë janë: evidentimi dhe monitorimi i hendekut ekzistues mes kërkesës ligjore për pastrim dhe pastrimit faktik të kryer nga bashkia e Vlorës në bregdet, vlerësimi i ndotjes detare nëpërmjet metodave bashkëkohore, sensibilizimi i grupeve të interesit dhe mediave për cilësinë e shërbimit të pastrimit, si dhe ngritja e kapaciteteve advokuese të të rinjve për përmirësimin e këtij shërbimi në zonën detare e bregdetare.

Organizata Zbatuese: ECAT Tirana, Qendra Mjedisore per Administrim dhe Teknologji (Environmental Center for Administration and Technology)
Zona e zbatimit: Bashkia Vlorë
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153