Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Hapësira publike të sigurta për t ë gjithë: Respektimi i masave mbrojtëse për qentë (rrip dhe maska) në ambiente publike”

Projekti synon të informoj ë dhe ndërgjegjësoj ë qytetar ët që mbajnë qen , që të përdorin të gjitha masat mbrojtëse të detyrueshme për mbrojtjen e jetës së qytetarëve që përdorin hapësirat publike. Objektivat kryesor ë jan ë: qartësimi i kompetencave dhe ndërgjegjësimi i autoriteteve vendore dhe qendrore për zbatimin e ligji t dhe monitorimin e hapësirave publike, kryesisht në zonat e njohura ku shëtisin kafshët/qentë; Rritja e sigurisë së jetës së qytetarëve që shfrytëzojnë hapësirat publike , forcimi i zbatimit të kuadrit ligjor nga zotëruesit e kafshëve (qenëve), si dhe dhënia e rekomandimeve p ër përmirësim t ë këtij kuadri ligjor

Organizata Zbatuese: Noljan Lole
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153