Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Ju qeverisni - Ne monitorojmë

Projekti synon të fuqizojë kapacitetet e komunitetit (qytetarët, shoqërinë civile) në monitorimin dhe matjen e performancës së funksioneve të deleguara të qeverisjes vendore. Objektivi kryesor është monitorimi dhe vlerësimi i funksioneve të deleguara të pushtetit vendor (ndihma ekonomike, aftësia e kufizuar, shërbimet sociale dhe arsimi parashkollor) nga këndvështrimi i komunitetit

Organizata Zbatuese: Qendra Kombëtare për Studime Sociale
Zona e zbatimit: Bashkia Kukës, Bashkia Tropojë, Bashkia Has
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153